Secrete.

luni, 11 martie 2013

(Tehnici de Eliberare EmoŃională)

EFT
 
Emotional Freedom TechniquesTM
             (Tehnici de Eliberare EmoŃională)
Un ajutor universal de vindecare
O nouă cale de abordare a sănătăŃii
Manualul
EdiŃia a cincea
“Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa
unei întreruperi în circuitul energetic al corpului”
© Gary Craig 2004
Mesaj special pentru cei ce descarcă
acest manual din website-ul nostru
Acest manual este un punct de plecare – o introducere – în EFT. Este un însoŃitor către
video Cursul EFT extensiv si NU intenŃionează să fie o pregătire completă.
StudiaŃi acest manual si aplicaŃi sârguincios EFT pe voi însivă si pe alŃii si veŃi obŃine
rezultate imediate si adesea profunde. Aceasta este promisiunea EFT si vă veŃi convinge
usor dacă le aplicaŃi asa cum trebuie. VeŃi întâlni si situaŃii când vă veŃi poticni si vă veŃi
scărpina în cap întrebându-vă…
“De ce nu merge în cazul ăsta?”sau
“De ce merge la toŃi si la mine nu?”sau
“De ce pare să aibă efect permanent în unele cazuri si în altele doar temporar?”
sau….sau…sau
Aceste întrebări au toate răspuns dar răspunsurile nu le aflaŃi într-un astfel de manual.
Ele vin din experienŃă si dintr-o pregătire mai temeinică. Un terapeut aspirant poate
învăŃa cartea pe dinafară dar, după asta, el trebuie să observe procesul în acŃiune, de la
cei care îl stăpânesc deja. Aplicarea EFT este o artă demonstrată din abundenŃă în
casetele noastre video si audio. Aceia care doresc să-si însusească temeinic această artă
vor avea nevoie de pregătire suplimentară.
Notă către psihiatri, psihologi, medici
si alŃi membri ai profesiilor medicale:
Acest curs reprezintă o deviere radicală de la tehnicile convenŃionale. Utilizat
corect, el ar trebui să vă multiplice abilităŃile de multe ori.
Totusi, vă rog să luaŃi la cunostinŃă că el se adresează atât profesionistilor cât si
neprofesionistilor si deci este scris într-un stil degajat, usor de înŃeles pentru toŃi.
Autorul si-a bătut mult capul pentru a aduce acest instrument medical remarcabil în faŃa
publicului într-un mod practic si pentru asta a evitat intenŃionat imaginea oarecum
scolastică, greu de înŃeles, a unei cărŃi stiinŃifice oficiale.
Cu toate acestea, acurateŃea si integralitatea pretinse de regulă de profesionisti au
fost menŃinute, chiar dacă prezentarea a fost presărată cu metafore si artificii. Această
abordare este bineînŃeles neconvenŃională, dar la fel sunt si Tehnicile de Eliberare
EmoŃională. Dacă aŃi căutat convenŃionalul, aŃi nimerit-o gresit.
Calea Usoară pentru a ÎnvăŃa Acest Curs
Această secŃiune este importantă. Vă va salva pierderea inutilă de timp si vă va mări eficienŃa cu
EFT.
Este omeneste (si eu mă fac vinovat de asta) ca începătorii să arunce o privire în acest manual
pentru a spicui câteva idei si apoi să treacă direct la ispititoarele casete video. Procedând astfel, în
timp, vă va costa pentru că vă veŃi lovi de excepŃii. Spre exemplu, veŃi avea impresia că în casetele
video eu contrazic ceea ce prezint în acest manual. Nu e asa. Pur si simplu folosesc scurtături eficiente
(care pot micsora timpul necesar la mai puŃin de jumătate) si mă bazez pe concepte dezvoltate în
capitolele anterioare ale cursului. În plus, termeni importanŃi precum "aspecte", "inversare psihologică"
si "toxine energetice" nu pot fi înŃelese corect fără fundamentarea anterioară. Toate acestea sunt
explicate si detaliate într-o manieră usor de înŃeles dacă urmăriŃi cursul în ordinea corectă.
Eu am cheltuit doi ani si o grămadă de bani pentru a aduna laolaltă EFT în asa fel încât să fie
usor de învăŃat. Deci…permiteŃi-mi să accentuez sugestia de a urmări cursul EFT în ordinea în care
este prezentat. Aceasta este calea usoară. Altfel, alegeŃi calea cea grea. Este ca si cum aŃi citi o carte
începând cu capitolul 1, apoi sărind la capitolul 8, întorcându-vă la capitolul 4 si, fără a mai citi restul
capitolelor, să vă închipuiŃi că le stiŃi deja.
Gata cu asta. Am spus destul.
Calea Usoară pentru a ÎnvăŃa Cursul EFT
Partea I – NoŃiunile de Bază
1. Mai întâi, citiŃi secŃiunea notată PARTEA I din manual, parcurgând secŃiunile în ordine. Este
important să procedaŃi asa, chiar dacă sunteŃi un terapeut experimentat, pentru că porŃiunile ulterioare
ale cursului sunt construite pe idei si terminologii conŃinute în aceste pagini.
Capitolul principal din Partea I are titlul “ReŃeta de Bază”. El acoperă în detaliu noŃiunile de
bază ale metodologiei de vindecare prin EFT si este punctul de plecare pentru tot restul EFT. După
cum veŃi învăŃa în Partea a II-a, totusi, rareori veŃi avea nevoie să treceŃi prin toată ReŃeta de Bază.
Diferite scurtături sunt aproape întotdeauna suficiente. Cu toate acestea, aveŃi nevoie să stiŃi ReŃeta de
Bază în întregime, ca un fundament, astfel încât să puteŃi utiliza cele mai potrivite scurtături si să
stăpâniŃi pe deplin arta EFT. După ce aŃi terminat de citit Partea I, nu mergeŃi direct la Partea a II-a.
Asta vine mai târziu.
2. Apoi, studiaŃi casetele video pentru Partea I. Sunt trei si se recunosc prin etichetele
imprimate cu albastru.
Caseta 1a abordează Partea I din acest manual si vă arată fiecare punct de ciocănit si toate
secvenŃele din ReŃeta de Bază. Caseta 1b conŃine sedinŃe ce folosesc toată ReŃeta de Bază, adresată să
rezolve intensa frică de apă a unui bărbat numit Dave. Vă rog să remarcaŃi că aceasta este singura dată
din tot cursul EFT când ReŃeta de Bază este folosită în întregimea ei. Am procedat astfel numai în
scopul de a vă oferi o imagine completă a secvenŃelor fundamentale. Restul tuturor sedinŃelor din acest
curs folosesc scurtături. Teama de apă a lui Dave este un caz complicat prin aceea că există mai multe
aspecte ce trebuie rezolvate înainte ca problema să dispară. E un caz ideal pentru educaŃia voastră.
Chiar dacă întreaga sedinŃă Ńine doar o oră (inclusiv un interviu extins înainte ca procesul EFT să
înceapă), ea este, după standardele EFT, prea incomodă. Folosind scurtături, cazul ar fi putut fi
terminat într-un timp mult mai scurt.
Casetele 2a, 2b si 3 vă continuă educaŃia arătându-vă o sedinŃă în grup si mai multe sedinŃe
individuale. Din acestea puteŃi înŃelege mai bine puterea EFT, pe măsură ce priviŃi versiunile
prescurtate ale ReŃetei de Bază în acŃiune, pentru o mare varietate de probleme. Totusi, scurtăturile nu
sunt încă explicate. Ele vin în Partea a II-a.
3. Apoi, revedeŃi paginile 43-46 din acest manual (redate pe casetele audio) si apoi studiaŃi
casetele audio pentru a auzi istoriile mai multor cazuri si comentariile acestora. Scopul acestor casete
nu este să vă înveŃe cum să aplicaŃi ReŃeta de Bază. Asta se face în altă parte în curs. Scopurile lor sunt
mai degrabă: (1) să vă convingă mai bine de larga varietate de probleme cărora se adresează EFT, (2)
să vă facă să înŃelegeŃi mai bine rolul pe care-l joacă adesea "aspectele" în acest proces si (3) pentru a
vă permite să cunoasteŃi ce răspunsuri diferite au oamenii la aceste proceduri (toate variantele de la
entuziasm la neîncredere precaută).
Partea a II-a - Avansată
1. Mai întâi citiŃi Partea a II-a din manual, parcurgând toate secŃiunile în ordine. Aici veŃi face
cunostinŃă cu Impedimentele la PerfecŃiune (inclusiv Toxinele Energetice), Scurtături si alte indicaŃii
ajutătoare pentru a obŃine cât mai mult din aplicarea EFT.
2. Apoi studiaŃi casetele video din Partea a II-a. Sunt 8 si se recunosc prin etichetele imprimate
cu rosu. Caseta video nr.1 din Partea a II-a serveste ca punte de legătură între Partea I si Partea a II-a si
e important să o vizionaŃi. Restul casetelor din Partea a II-a dezvăluie sedinŃe si discuŃii pe viu, care
expun arta EFT. Acestea sunt sedinŃe reale, exact ca si când s-ar petrece acum în faŃa voastră si sunt o
comoară de exemple cu EFT în acŃiune. Ele prezintă în profunzime arta EFT si ar trebui studiate de
mai multe ori pentru a înŃelege cât mai mult din ele.
Cuprins
EFT Partea I
O scrisoare deschisă..........................................................................................................................................1
Un dar nepreŃuit................................................................................................................................................3
Mărturii scrise...................................................................................................................................................4
Chestiuni de legalitate.......................................................................................................................................8
Ce vă oferă acest curs………………............................................................................................................. 10
Eliberare emoŃională........................................................................................................................ 10
Simplitate......................................................................................................................................... 10
Scepticism sănătos........................................................................................................................... 11
Istorii de cazuri................................................................................................................................ 12
RepetiŃie........................................................................................................................................... 13
StiinŃa din spatele EFT................................................................................................................................... 14
Un inginer abordează stiinŃa psihologiei.......................................................................................... 14
Sistemul energetic al corpului.......................................................................................................... 16
Prima experienŃă a doctorului Callahan........................................................................................... 17
Descoperirea..................................................................................................................................... 17
Conceptul reviziei 100%.................................................................................................................. 19
ReŃeta de Bază................................................................................................................................................ 20
Ca si coacerea cozonacului.............................................................................................................. 20
Ingredientul 1...Pregătirea................................................................................................................ 20
Ingredientul 2...SecvenŃa…….......................................................................................................... 23
Ingredientul 3...Gama celor 9 acŃiuni…………............................................................................... 25
Ingredientul 4...SecvenŃa (iarăsi)…………….................................................................................. 25
Fraza de aducere aminte................................................................................................................... 26
Ajustările din rundele următoare...................................................................................................... 27
Trucuri despre cum să aplicaŃi EFT…............................................................................................................ 28
Testarea............................................................................................................................................. 28
Aspecte.............................................................................................................................................. 29
PerseverenŃa răsplătită…................................................................................................................... 29
FiŃi cât mai concreŃi posibil.…...……............................................................................................... 29
Efectul generalizator…...................................................................................................................... 30
Încearcă pentru orice!!....................................................................................................................... 30
EFT pe scurt....................................................................................................................................... 30
EFT pe o singură pagină……….......................................................................................................................32
Întrebări si răspunsuri....................................................................................................................................... 33
Istorii de cazuri................................................................................................................................................. 36
Cazul 1 - Teamă de vorbit în public……………………................................................................... 36
Cazul 2 - Astm.................................................................................................................................... 36
Cazul 3 - Abuz sexual………............................................................................................................. 37
Cazul 4 - Anxietate si ronŃăit de unghii…….…………..................................................................... 37
Cazul 5 - Teamă de păianjeni………................................................................................................. 37
Cazul 6 - DependenŃă de cafea..…..................................................................................................... 38
Cazul 7 - Alcoolism........................................................................................................................... 38
Cazul 8 - Jale...................................................................................................................................... 38
Cazul 9 – Frică de ace…………........................................................................................................ 38
Cazul 10 - DependenŃă de alune.….................................................................................................... 39
Cazul 11 - Durere fizică..……........................................................................................................... 39
Cazul 12 - Durere de sale…………................................................................................................... 39
Cazul 13 - VinovăŃie si insomnie…………………........................................................................... 39
Cazul 14 - ConstipaŃie........................................................................................................................ 39
Cazul 15 – Rusine fizică.................................................................................................................... 40
Cazul 16 – Lupus............................................................................................................................... 40
Cazul 17 - Colită ulceroasă.…………............................................................................................... 40
Cazul 18 - Atac de panică..…............................................................................................................ 41
Cazul 19 – Teamă de ascensoare….…………................................................................................... 41
Videocasetele pentru Partea I..…..................................................................................................................... 42
Videocaseta 1a................................................................................................................................... 42
Videocaseta 1b .................................................................................................................................. 42
Videocaseta 2a................................................................................................................................... 42
Videocaseta 2b .................................................................................................................................. 42
Videocaseta 3...................................................................................................................................... 42
Audiocasetele pentru Partea I……….……........................................................................................................ 43
CitiŃi următoarele, înainte de a asculta casetele………………………................................................ 43
Cuprinsul casetelor............................................................................................................................... 44
EFT Partea a II-a ....................................47
Impedimente la PerfecŃiune………………......................................................................................................... 48
Aspectele............................................................................................................................................... 48
Inversarea psihologică........................................................................................................................... 48
RespiraŃia claviculară……………….....................................................................................................51
Toxinele energetice............................................................................................................................... 52
Scurtături............................................................................................................................................................. 55
Scurtarea secvenŃei…............................................................................................................................ 55
Eliminarea pregătirii…..….................................................................................................................... 55
Eliminarea gamei celor 9 acŃiuni..…………………............................................................................. 55
Rotirea ochilor de la podea la tavan……..……………......................................................................... 56
Arta scurtăturilor……..……………….................................................................................................. 56
Videocasetele pentru Partea a II-a….................................................................................................................... 56
Videocaseta 1 - Recapitulare….............................................................................................................. 56
Videocaseta 2 – Exemple din audienŃă.................................................................................................. 56
Videocaseta 3 - Probleme emoŃionale I... ............................................................................................. 56
Videocaseta 4 - Probleme emoŃionale II…............................................................................................ 56
Videocaseta 5 - Probleme fizice............................................................................................................ 57
Videocaseta 6 - DependenŃe….............................................................................................................. 57
Videocaseta 7 - Toxine energetice, fobii si perseverenŃă…………….………….................................. 57
Videocaseta 8 - Probleme obisnuite, întrebări si răspunsuri…………………...................................... 57
Anexă……..................................................... 58
Folosirea EFT în temeri si fobii……………........................................................................................................ 59
Întrebări si răspunsuri............................................................................................................................. 60
Folosirea EFT pentru amintiri traumatice……….……....................................................................................... 61
Întrebări si răspunsuri............................................................................................................................ 61
Folosirea EFT pentru dependenŃe…………..….................................................................................................. 63
Problema renunŃării…............................................................................................................................ 64
Cum să vă adresaŃi unei dependenŃe……………………...................................................................... 64
Cum să vă adresaŃi unei pofte................................................................................................................ 65
Adresarea la evenimentele specifice care vă provoacă anxietatea..………………............................... 65
La ce vă puteŃi astepta…........................................................................................................................ 67
Întrebări si răspunsuri............................................................................................................................. 68
Folosirea EFT pentru vindecare fizică………………..…………........................................................................ 69
ÎncercaŃi pentru orice…......................................................................................................................... 69
Întrebări si răspunsuri............................................................................................................................. 69
Folosirea EFT pentru îmbunătăŃirea imaginii depsre sine …………………………………............................... 71
Cauza unei proaste imagini despre sine…..,…….................................................................................. 71
Metafora pădurii si a copacilor….......................................................................................................... 72
Generalizare........................................................................................................................................... 72
FiŃi un observator .................................................................................................................................. 72
Cum procedaŃi…………….................................................................................................................... 73
Cuprinsul casetelor video si audio cu EFT………………………..……............................................................ 73
O schemă de utilizare a EFT……........................................................................................................................ 80
EFT Partea I
Bazele EFT si o procedură pas cu pas
de punere în aplicare.
Notă: Scurtături si alte concepte avansate sunt
dezvoltate în Partea a II-a a EFT.
Dar mai întâi trebuie studiată Partea I.
Desenele conŃinute în acest curs sunt oferite de următorii: New Vision Technologies, Inc. Corel, 3G Graphics, Inc.,
Archive Arts, Image Club Graphics, Inc., Cartesia Software, One Mile Up, Inc., Techpool Studios, Totem Graphics, Inc.
O scrisoare deschisă
Pentru toŃi cei ce studiază Tehnicile de Eliberare EmoŃională,
care stabileste împrejurările si spune “de ce”-ul acestui curs.
"Împreună vom clădi în tine o punte către tărâmul păcii personale."
Dragă Prietene,
Când scriu toate acestea sunt la mine acasă..
…. singur…. într-o seară de marŃi. Afară plouă
linistit si-mi bate usor în fereastră. După doi ani de
scris si filmat, EFT este complet. Suntem aproape
gata “să-i dăm drumul pe piaŃă”.
Acum cinci minute lacrimile mi se rostogoleau
pe faŃă.
Si atunci am stiut de ce am scris acest curs. Ce
vreau să spun este că întotdeauna am stiut de
ce….dar nu stiam cum s-o spun. Acum însă pot pune
totul în cuvinte. Iată povestea.
Cu cinci minute în urmă revedeam o casetă
video pe care eu si asociata mea Adrienne Fowlie o
filmasem la AdministraŃia Veteranilor din Los
Angeles. Am petrecut acolo câteva zile aplicând EFT
pentru a-i ajuta pe veteranii nostri din Vietnam să-si
depăsească amintirile oribile din război. VeŃi vedea
această casetă ca parte din acest curs.
Ei sufereau de Stres Post Traumatic (SPT),
care face parte dintre cele mai severe forme de
dezordine emoŃională cunoscute. În fiecare zi acesti
bărbaŃi retrăiesc catastrofele războiului ca si când ar
fi reale….sunt forŃaŃi să împuste civili nevinovaŃi
(inclusiv copii mici)….îngroapă oameni în transee,
îsi privesc prietenii dragi cum mor sau cum sunt
spulberaŃi în bucăŃele. Bubuiturile tunurilor si
bombelor si sunetele gemetelor le răsună în cap zi si
noapte. Uneori doar calmantele mai usurează durerile
permanent actuale ale războiului.
Ei transpiră. Ei Ńipă. Au dureri de cap si atacuri
de anxietate. Suferă de depresii si de dureri. Ei au
temeri si fobii si le e frică să meargă noaptea la
culcare din cauza cosmarurilor. MulŃi dintre ei sunt
sub terapie de peste 20 de ani….cu foarte slabe
rezultate.
Încă îmi amintesc ce emoŃionat am fost când
AdministraŃia Veteranilor ne-a invitat pe Adrienne si
pe mine să aducem EFT soldaŃilor nostri. Am primit
atunci mână liberă să consiliem acesti bărbaŃi cum
vrem noi. Acesta trebuia să fie cel mai important test
privitor la puterea vindecătoare a EFT. Dacă tot ce sar
fi obŃinut ar fi fost doar o modestă, dar
observabilă, îmbunătăŃire a vieŃilor acestor bărbaŃi
atât de chinuiŃi, toată lumea ar fi considerat asta un
succes. De fapt, s-a obŃinut mult mai mult.
AdministraŃia Veteranilor nu ne-a plătit. Ei nu
aveau buget pentru un astfel de ajutor, primit din
afară. De fapt, a trebuit să ne plătim noi transportul
cu avionul, hotelul, masa si masinile închiriate. Dar
nu ne păsa. Am fi plătit mult mai mult doar pentru
oportunitatea ce o aveam.
În fine, această casetă video la care mă uitam
era un rezumat a ceea ce se întâmplase în timpul
acelor 6 zile. O secŃiune e în întregime despre Rich
care era sub terapie de 17 ani pentru SPT. El avea :
**Peste 100 de amintiri de război care-l
bântuiau, multe din ele revenind zilnic.
**O gravă fobie de înălŃime….agravată de cele
peste 50 de sărituri cu parasuta.
**Insomnie….îi trebuiau 3 sau 4 ore să
adoarmă în fiecare noapte…chiar cu somnifere
puternice.
După ce i-am aplicat EFT, orice urmă din
aceste probleme dispăruse.
La fel ca la majoritatea oamenilor, lui Rich îi
era greu să creadă că aceste proceduri, aparent atât de
stranii, ar putea avea vreun efect. Dar era doritor să le
încerce. Am început cu fobia de înălŃime si, după
circa 15 minute cu EFT ea dispăruse. El a verificat
urcând câteva etaje într-o clădire si privind în jos pe
scara de incendiu. Spre marea lui mirare, nu mai avea
niciun fel de reacŃie fobică. Apoi, am aplicat EFT
pentru câteva dintre cele mai intense amintiri de
război si le-am neutralizat pe toate în mai puŃin de o
oră. El încă si le aminteste, bineînŃeles, dar nu mai au
nicio încărcătură emoŃională.
L-am învăŃat tehnicile pe Rich (exact cum vă
învăŃ acum pe voi), pentru ca el să poată să lucreze
singur pe restul amintirilor de război. Care deja nu-l
mai obsedau. Ca urmare, insomnia a dispărut si la fel
si somniferele (cu acceptul doctorului său). Două luni
mai târziu, am vorbit cu Rich la telefon. Era în
continuare eliberat de probleme.
Aceasta înseamnă adevărata libertate
emoŃională. Este sfârsitul unor ani de frământări.
Este ca iesirea dintr-o închisoare. Si…Eu am avut
privilegiul să-i dau cheile !!! Mamă…ce
sentiment. Aceasta este promisiunea EFT.
ÎnvăŃaŃi-le si veŃi obŃine pentru voi însivă si pentru
alŃii, ceea ce s-a petrecut cu Rich.
Apoi au fost Robert, Gary, Phillip si Ralph
care aveau, toŃi, amintiri traumatice din război. În
câteva minute, EFT îi elibera de amintirile pe care
lucram. A vedea zâmbete si a auzi mulŃumiri era o
formă de bucurie pe care doar lacrimile o pot
exprima. Si atunci am făcut interviul video cu
Anthony.
2
Anthony era asa de înspăimântat de
experienŃele sale de război, încât îi era teamă să
meargă într-un loc public…cum ar fi un
restaurant…ca nu cumva să vină un soldat vietnamez
si să tragă în el cu un AK47. El înlemnea numai când
se gândea la asta. Stia, bineînŃeles, că nu era logic dar
asta nu-i micsora frica. Asa se manifestă SPT.
După ce am folosit EFT, Anthony a mers cu
noi într-un restaurant aglomerat si, cu cuvintele lui, el
"n-a avut niciun gram de anxietate." Noi trei,
Adrienne, Anthony si cu mine, am râs si am glumit
relaxaŃi în timp ce serveam o cină plăcută, în acest
restaurant plin cu peste 200 de persoane. Anthony era
complet relaxat. Teama dispăruse. Ce schimbare! Ce
sentiment, să poŃi aduce o astfel de usurare în viaŃa
cuiva.
Atunci, în interviul filmat, el a tăcut o clipă si a
spus, "Dumnezeu m-a binecuvântat, vă jur. Cred cămi
venise vremea să vă întâlnesc pe voi."
La asta…când stau în sufrageria mea…mi-au
curs acele lacrimi de fericire.
Valoarea umană a acestui curs depăseste orice
limită. Cu el vă puteŃi ridica pe voi însivă la noi
niveluri. Si, dacă doriŃi, îl puteŃi folosi pentru a-i
ajuta pe alŃii si a vă multiplica propria valoare în
acelasi timp. Cât de multe mulŃumiri v-aŃi dori? N-as
putea să vă dau o recompensă mai mare. Deci acum
sper că îmi înŃelegeŃi motivaŃia de a scrie acest curs.
E pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat, vă jur.
Cred că-mi venise vremea să vă întâlnesc pe voi !
Împreună vom construi înlăuntrul vostru o
punte către tărâmul păcii personale. Odată clădită,
această cale va deveni o iscusinŃă de o viaŃă pe care o
puteŃi folosi pentru a răspândi eliberarea
emoŃională…si bucuria…de la voi spre alŃii.
Si…e permanentă. Ca aurul…nu rugineste, nu
cocleste si nu-si pierde valoarea. Va fi întotdeauna
acolo pentru voi.
Voi si cu mine poate nu ne vom întâlni
niciodată faŃă-n faŃă, deci poate că eu nu voi avea
niciodată ocazia să vă văd si să vă cunosc căldura,
asa cum mi s-a întâmplat cu Anthony. Probabil că
singura noastră legătură se va limita la acest curs.
Dar e OK. Ori de câte ori oamenii se alătură pentru a
face bine, ei îndeplinesc lucrarea lui Dumnezeu.
Dragostea umple spaŃiul dintre noi (oricât de mare ar
fi) si ajută să se întâmple. Dumnezeu nu ne cere să ne
întâlnim personal.
Voi si cu mine suntem pe cale să călătorim
împreună spre eliberarea emoŃională. Va fi ceva ce naŃi
mai trăit niciodată….vă promit. Nu e o incursiune
mitică pe un covor magic ce în final se dovedeste a fi
o iluzie. E o incursiune destinată să vă dea rezultate
reale…la fel cum a făcut-o pentru veteranii nostri. Vă
veŃi dezvolta, cu adevărat, abilitatea de a scăpa de
temeri, fobii, amintiri traumatice, vinovăŃii, suferinŃe
si alte emoŃii ce vă îngrădesc viaŃa. Si nici nu vă va
lua ani si ani de sedinŃe scrupulos de lente si ucigător
de scumpe. Adesea, chiar si cele mai severe emoŃii
negative se evaporă în câteva minute. Dar deja am
mers prea departe. VeŃi avea toate dovezile de care
aveŃi nevoie, pe măsură ce învăŃaŃi acest curs si
aplicaŃi aceste tehnici pe voi însivă.
VeŃi învăŃa de asemenea si care le sunt
limitele. EFT nu face orice pentru oricine. Dar ce
face vă va uimi. Pe mine încă mă uimeste si o fac de
ani de zile. EFT, de altfel, face mult mai mult decât
am putut să vă spun eu în această scrisoare. Eu doar
am ridicat puŃin capacul si v-am lăsat să aruncaŃi o
privire. Restul va fi desfăsurat pe măsură ce veŃi
întoarce aceste pagini.
Cu bine,
Gary H. Craig
3
Un dar nepreŃuit
O dedicaŃie specială…un mulŃumesc…pentru acei pionieri
ale căror eforturi au dus la existenŃa EFT.
“Noi ne aflăm la parterul unui zgârie-nori al vindecării”
Vouă si mie ni s-a dat un dar de nepreŃuit.
Din păcate nu ne vom putea
întâlni niciodată binefăcătorii,
deoarece contribuŃiile lor
esenŃiale au fost făcute cu 5 000
de ani în urmă. Acesti oameni
geniali au descoperit si descris
partea esenŃială a EFT si anume,
energiile subtile care circulă prin trupul nostru.
Aceste energii subtile sunt piesa centrală si pentru
acupunctură si, deci, EFT si acupunctura sunt rude
apropiate. Ambele discipline se răspândesc rapid si,
pe măsură ce trece timpul, sunt destinate să aibă rolul
primordial în vindecare, atât cea fizică, cât si cea
emoŃională.
În timpurile mai recente, alte câteva suflete dedicate
au avansat în utilizarea acestor tehnici antice. Dintre
ei, în primul rând este Dr. George Goodheart cu
numeroasele sale contribuŃii valoroase în domeniul
kinesiologiei aplicate, un precursor al EFT.
Munca Dr. John Diamond merită aprecieri
excepŃionale pentru că, după câte stiu eu, el a fost
unul dintre primii psihiatri care au utilizat si au scris
despre aceste energii subtile. Multele sale concepte
de pionierat, împreună cu ideile înaintate luate din
kinesiologia aplicată, au format fundaŃia pe care acest
nou zgârie-nori al vindecării a fost construit.
Dr. Roger Callahan, de la care am primit primele
noŃiuni despre aceste proceduri, merită tot respectul
pe care i-l poate oferi istoria. El a fost cel dintâi care
a adus aceste tehnici în faŃa publicului, într-un mod
concret si a făcut-o în ciuda ostilităŃii manifestate
deschis de reprezentanŃii propriei sale profesii. După
cum poate stiŃi, sunt necesare multe doze de
convingere pentru a răzbate printre credinŃele adânc
înrădăcinate ale gândirii convenŃionale. Fără
atitudinea de misionar a lui Roger Callahan, încă am
fi pe dinafară, teoretizând despre aceste “chestii
interesante.”
Pe umerii acestor giganŃi stau eu, acum, în picioare.
Propria mea contribuŃie în acest domeniu cu
expansiune rapidă a fost să reduc complexitatea nenecesară
care, inevitabil, se găseste în toate noile
descoperiri. EFT este o versiune elegant de simplă a
acestor proceduri pe care profesionisti sau
neprofesionisti, toŃi de-o seamă, le pot folosi pentru o
mare varietate de probleme.
Noi ne aflăm la parterul unui zgârie-nori al vindecării
si astfel avem multe de învăŃat. În consecinŃă, sunt
dator celor mulŃi practicanŃi EFT care au contribuit
cu inovaŃiile lor la web site-ul nostru
(www.emofree.com). Ei ne conduc spre noi niveluri.
4
Iată aici câteva
Scrisori mărturie
De la utilizatori reali ai EFT
I N D E P E N D E N T D I S T R I B U T O R
INTERIOR DESIGN
N U T R I T I O N A L S
BOB & DEBRA ACKERMAN
INTELLIGENT WEIGHT MANAGEMENT HEALTH & FITNESS
Gary si Adrienne –
Am vrut să vă mulŃumesc amândurora pentru că mi-aŃi
prezentat personal EFT. Eu am un nerv piscat la ceafă care,
din când în când, îmi dă dureri mari în braŃul si palma
dreaptă, de nu le mai pot folosi. Ultima oară a fost cel mai rău
si nu m-am putut calma deloc cu medicaŃia si metodele
normale timp de multe zile la rând, adică până am participat
la seminarul vostru.
Nu numai că durerea mi-a încetat imediat dar, când a revenit,
am putut s-o Ńin total sub control!
MulŃumesc!
Debra Ackerman
5
Adrienne Fowlie
Business Associate of Gary Craig
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947
Dragă Adrienne:
MarŃi, 21 iulie, am participat la seminarul lui Gary Craig "Cum să-Ńi
conduci propria masină". M-am dus pentru diferite motive personale, dar nu
pentru a-mi vedea rezolvată teama de înălŃime. Nici nu mi-a trecut prin
minte că as putea scăpa de ea până când Gary a întrebat dacă e cineva în
sală căruia îi era frică de înălŃime.
Eu am ridicat mâna si imediat m-am emoŃionat, am început să transpir si să
tremur. Aveam o teamă oribilă de înălŃime si nu puteam nici măcar să stau
în picioare pe un scaun.
Ei bine, s-a întâmplat ceva uimitor. El m-a ajutat să parcurg
procedura EFT si teama mea s-a dizolvat aproape instantaneu. Atât de
repede, încât si acum îmi vine greu să cred. După cum stii, tu si cu mine
am urcat la etaj să privim pe fereastră si n-am avut nicio emoŃie. A doua
zi, la serviciu, am privit în jos de la balconul de la etajul doi si n-am
simŃit nimic.
Ceea ce e si mai uimitor este faptul că nu m-am dat cu Roata Uriasă
decât de trei ori în toată viaŃa mea, dar m-am dus ieri la Târgul Sonoma
County si m-am urcat într-un scaun si nici nu mi-a fost frică !!! Aceasta a
fost adevărata încercare ! În celelalte dăŃi când mă urcasem într-o Roată,
fusesem pietrificată de frică. Nu puteam respira. Îmi bătea inima
nebuneste, transpiram, tremuram, nu era adevărat cum mă simŃeam. Ieri am
fost total relaxată si mă simŃeam chiar bine. A fost un adevărat miracol.
Copiii mei erau socaŃi ! Ei stiu cât de reală era frica mea si acum e ca si
cum nu mi-a fost frică niciodată.
Apropo, am mai făcut doar o rundă de EFT după ce Gary m-a ajutat, cu
câteva zile înainte de a merge la Târg. Nici măcar n-a mai trebuit s-o fac
încă o dată în ziua Târgului !
Adrienne, sunt foarte bucuroasă că v-am întâlnit pe voi amândoi si
sper să vă revăd.
Cu sinceritate,
Barbara Woolman
Barbara Woolman
Santa Rosa, CA
6
PENTRU CEI INTERESAłI;
Nu stiu exact ce-i asta as vrea să mă exprim despre ajutorul pe
care gary l-a adus în viaŃa mea altfel decât prin vorbe.
În ianuarie 1980 am fost condamnat la închisoare în SAN
QUENTIN. Asta a durat până la eliberarea mea pe cuvânt în
aprilie 1982. în acel timp, am căpătat “STRES POST
TRAUMATIC”.(S.P.T.)
Până l-am întâlnit pe gary am trăit cu această dezordine
mentală ca modul meu de a fi. Cam 12 ani.
MulŃumită lui gary m-am vindecat. El a venit să mă viziteze
(acum sunt în ÎNCHISOAREA FOLSOM) si m-a vindecat chiar în
camera pentru vizitatori. Nici eu nu credeam în teoriile lui
dar acum cred altfel. MulŃumirile mele pentru tine, prietene.
CU MULT RESPECT
TIMOTHY CLARK
Notă: Tim Clark este un deŃinut de la închisoarea Folsom Prison care
suferea de mulŃi ani de Stres Post Traumatic (SPT). El a petrecut câteva
minute făcând EFT în camera vizitatorilor si toate simptomele au dispărut.
Si n-au mai revenit niciodată. Această scrisoare nepreŃuită a fost scrisă pe o
masină de scris din închisoare si e redată aici exact asa cum a fost scrisă.
7
Greenwood & Co.
COMMERCIAL REAL ESTATE
I N C O R P O R A T E D
Mr. Gary Craig
c/o Adrienne Fowlie
Emotional Freedom Techniques™
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947
Dragă Gary,
Am fost unul dintre participanŃii la seminarul din Los Angeles pe care l-ai Ńinut
pentru FundaŃia NaŃională a Veteranilor luna trecută, unde ne-ai demonstrat EFT.
AfirmaŃia “toate emoŃiile negative sunt cauzate de existenŃa unui dezechilibru în
sistemul energetic al corpului” este o afirmaŃie importantă.
InformaŃia că ciocănind corpul pentru a produce schimbări rapide ale acestor
emoŃii mi-a cerut cu adevărat un efort de încredere, mai mare decât as fi putut oferi fără
dovezi.
A spune că fobiile pot fi vindecate aproape imediat sau că se pot obŃine rezultate
pozitive în sport, afaceri, dependenŃe, utilizând EFT, era, pe puŃin spus, greu de crezut.
După ce am fost martor la extraordinarele rezultate pe care tu le-ai obŃinut cu cei
cu care ai lucrat la seminar, am folosit EFT în încercarea de a-mi îmbunătăŃi scorul la
golf.
Spre uimirea si încântarea mea, rezultatul imediat, după ce am aplicat această
tehnică de trei ori, a fost să-mi scad scorul la golf cu zece (10) lovituri de la
nouăzeci si ceva la optzeci si ceva.
În prezent, încă de atunci, folosesc tehnica ta si obŃin regulat puŃin peste
optzeci în cea mai mare parte din partide.
Acum urmăresc să obŃin rezultate similare prin aplicarea tehnicii tale pe care am
ales-o să fie si a mea.
MulŃumesc pentru acest instrument amuzant si interesant.
Cu cele mai bune gânduri,
Gray DeFevere
Gray DeFevere
1554 South Sepulveda Boulevard
Los Angeles, CA 90025
8
Chestiuni de legalitate
Important...vă rog citiŃi cu atenŃie
Bunul simŃ ar spune că nu sunt de asteptat
efecte negative de la EFT. Asta pentru că :
Nu implică proceduri chirurgicale.
Nu se folosesc ace.
Nu se folosesc medicamente sau substanŃe chimice.
Nu se împinge si nu se trage de corpul uman.
În schimb, e vorba doar de câteva proceduri
după cât se pare inofensive, care înseamnă bateri,
murmurări, numărări si rotiri de ochi. Până acum,
peste 100 000 de persoane au utilizat EFT si numărul
contestaŃiilor e mult sub 1%.
Foarte rar, cineva ar putea să se simtă puŃin
ameŃit si, ocazional, unele persoane afirmă că “se
simt mai rău.” Din cauză că aceste situaŃii sunt atât
de rare, nu se stie dacă într-adevăr EFT a fost cel care
a cauzat problema. De altfel, unele persoane se simt
ameŃite sau “mai rău” la simpla menŃionare a
problemei lor. Ei s-ar simŃi astfel, indiferent dacă
aplică sau nu EFT.
EFT este încă în stadii de început si mai
avem multe de învăŃat. Astfel, e posibil ca folosirea
EFT să fie nocivă pentru cineva. Ca urmare, voi
trebuie să fiŃi constienŃi că suntem încă într-un stadiu
experimental si să folosiŃi EFT cu precauŃie sporită.
Pe această linie includ mai jos un mesaj
important pe care l-am pus la dispoziŃia listei de email
pentru suport în EFT. El trebuie citit cu atenŃie.
Nu vă băgaŃi unde nu vă fierbe oala
Hi Everyone,
Acesta este un mesaj important si am cheltuit
multe ore să-l scriu si să-l rescriu pentru a “suna
corect”.
Din fericire, ce vreau să spun aici este de bun simŃ
evident si 99% dintre voi aŃi înŃeles deja ce vreau să
zic.
Ideea principală este că trebuie să ne
folosim bunul simŃ cu EFT si să NU-l aplicăm
persoanelor cu probleme serioase, DECÂT DACĂ
avem experienŃa si pregătirea potrivite pentru asa
ceva. Deoarece fascinaŃia noastră faŃă de aceste
proceduri ne justifică înclinarea spre entuziasm,
trebuie să Ńinem cont ca entuziasmul să nu ne mâne
dincolo de limitele bunului simŃ.PermiteŃi-mi să
analizez ambele laturi ale acestei probleme.
Mai întâi, unul dintre încântătoarele aspecte
ale EFT (si ale multor rude ale sale) este acela că,
pentru vasta majoritate de oameni poate fi aplicat
fără sau doar cu foarte puŃină durere. Natura sa
blândă a determinat numerosi psihologi să scrie
cărŃ,i astfel ca publicul larg să poată avea acces la
aceste proceduri. Si de ce nu? De ce să refuzi
publicului accesul la instrumente care sunt atât de
transformatoare pentru atât de multe
probleme…si...pentru majoritatea sunt nedureroase
si usor de aplicat ?
GândiŃi-vă spre exemplu, ce-ar fi dacă…
TerapeuŃii si-ar face o obisnuinŃă din a-i
învăŃa procesul pe clienŃii lor, pentru a-l folosi
acasă.
Profesorii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cu
elevii lor.
Antrenorii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cu
sportivii lor.
PărinŃii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cu
copiii lor.
Doctorii l-ar învăŃa pentru a Ńine sub control
durerea la pacienŃii lor.
Maseurii l-ar împleti cu alte proceduri
specifice lor, pentru a obŃine rezultate mai depline si
mai de durată.
Liderii spirituali l-ar aplica tuturor celor
care au nevoie.
Chiropracticienii, acupuncturistii si
homeopaŃii si-ar multiplica practicile si si-ar învăŃa
pacienŃii să-l folosească.
Si asa mai departe…
Nu stiu sigur câŃi entuziasti ai ciocănitului
folosesc aceste proceduri în beneficiul altora, dar as
estima că numărul lor depăseste 100 000 si a fost
aplicat de peste un milion de ori în lumea întreagă..
Asa ceva nu s-ar fi întâmplat, bineînŃeles,
dacă (1) nu s-ar fi obŃinut rezultate substanŃiale si
(2) pericolele potenŃiale sau efectele secundare
negative n-ar fi fost minime.
Desi niciun practician EFT cu experienŃă nu
poate nega rezultatele substanŃiale obŃinute, nu toŃi
sunt constienŃi că, rareori, POT exista efecte
secundare negative, uneori grave. PermiteŃi-mi să
explic.
Unii oameni au fost traumatizaŃi si/sau
abuzaŃi atât de rău în viaŃa lo,r încât manifestă grave
probleme psihologice…precum personalităŃi
multiple, paranoia, schizofrenie si alte maladii
mentale grave. Desi EFT a fost de ajutor chiar si în
astfel de cazuri grave, ÎN ACESTE SITUAłII, EFT
TREBUIE APLICAT NUMAI DE PROFESIONISTI
CALIFICAłI, CU EXPERIENłĂ ÎN ACESTE
MALADII..
De ce ? Pentru că unii dintre acesti pacienŃi
manifestă „reacŃii anormale” din cauza cărora ies
de sub orice control. În timpul acestor reacŃii, ei pot
face rău atât lor cât si altora si poate fi nevoie să fie
9
sedaŃi sau internaŃi în spital. Ceea ce, evident, nu
poate face un novice...oricât de entuziast ar fi în
aplicarea EFT.
Pe de altă parte, noi nu stim dacă reacŃiile
anormale sunt provocate de ciocăniri sau dacă chiar
si doar amintirea unei întâmplări dureroase este cea
care precipită astfel de probleme. Indiferent care e
cauza, dacă nu aveŃi experienŃă în aceste domenii, vă
rog să nu intraŃi acolo unde nu vă e locul.
Cât de des se întâmplă astfel de reacŃii
anormale? Într-un spital psihiatric ele sunt obisnuite.
În societatea normală, ele sunt rare. Recent, am
chemat mai mulŃi practicieni EFT experimentaŃi,
care au avut de-a face cu o largă varietate de
probleme emoŃionale si am aflat că mai puŃin de unul
dintr-o mie de clienŃi au manifestat astfel de reacŃii
anormale severe.
Acest procentaj este dat doar ca o
perspectivă. Nu vrem ca practicanŃii EFT să „dea cu
zarul” sau să „se bage unde nu le fierbe oala”.
Dimpotrivă, un novice în EFT trebuie să facă uz de
bun simŃ si SĂ NU ÎNCERCE SĂ VINDECE
MALADII CARE ÎI DEPĂSESC CUNOSTINłELE
SAU EXPERIENłA.
Sunt bine cunoscut pentru fraza „Încearcă
pentru orice!”. Această frază apare în manualul
EFT, în cursul EFT si pe web site-ul nostru. Scopul
ei este, bineînŃeles, să ne deschidă minŃile către
posibilităŃile EFT. Nu reprezintă un permis pentru
acŃiuni iresponsabile. Din fericire, oamenii
interpretează aceste cuvinte în cadrul unui context
rezonabil si nu folosesc EFT pentru, spre exemplu, să
facă pe cineva să zboare de pe acoperisul Empire
State Building.
Uneori, în timpul sedinŃelor EFT, pe pacienŃi
îi trec lacrimile sau au alte forme normale de
manifestare a profundei tristeŃi legate de amintirea
unor evenimente neplăcute. Alteori, unele dureri
fizice „se înrăutăŃesc” – cel puŃin temporar.
Profesionistul cunoscător si experimentat va califica
aceste răspunsuri drept normale si va aplica EFT
potrivite pentru rezolvarea lor. Iarăsi, când apar
astfel de răspunsuri, trebuie să prevaleze bunul simŃ.
Dacă practicianul se simte depăsit, el trebuie
neapărat să trimită clientul la cineva cu mai multă
experienŃă.
Sărutări, Gary
Ca urmare, următoarele afirmaŃii de bun
simŃ constituie un acord între noi. Vă rog citiŃile
cu atenŃie.
**Adrienne si cu mine nu suntem nici
psihologi, nici terapeuŃi si nu avem nicio
diplomă si nicio pregătire instituŃionalizată în
vreo universitate… alta decât diploma mea de
inginer de la Stanford University.
** Noi suntem Antrenori de PerformanŃă
Personală si misiunea noastră este să aducem
instrumentele de obŃinere a performanŃei
personale în atenŃia celorlalŃi.
** Căutarea noastră este una spirituală si, deci,
amândoi suntem niste slujitori ce ne merităm
pe bună dreptate locul.
** Acest curs ia forma unei demonstraŃii
minuŃioase a unui foarte impresionant
instrument de ameliorare personală. Nu este o
pregătire nici în psihologie, nici în
psihoterapie.
** łinând cont de celelalte prevederi ale
acestui acord, puteŃi folosi EFT în beneficiul
vostru si al altora.
** Adrienne si cu mine nu ne vom asuma
responsabilitatea pentru ce veŃi face voi cu
aceste tehnici.
Ca urmare…
** Vi se cere să vă asumaŃi responsabilitatea
completă pentru propriul vostru confort
emoŃional si/sau fizic atât în timpul cât si după
ce urmăriŃi acest curs.
** Vi se cere de asemenea să-i instruiŃi pe cei
pe care îi ajutaŃi cu EFT sau pe cei pe care îi
învăŃaŃi EFT, să-si asume completa
responsabilitate pentru confortul lor emoŃional
si/sau fizic.
** Trebuie să fiŃi de acord să ne absolviŃi pe
Adrienne, pe mine si pe oricine altcineva
implicat în EFT, de orice reclamaŃii făcute de
cineva pe care aŃi încercat să-l ajutaŃi cu EFT
sau pe care l-aŃi învăŃat EFT.
** Vă recomandăm insistent să folosiŃi aceste
tehnici sub supravegherea unui medic sau a
unui terapeut calificat.
** Nu utilizaŃi aceste tehnici pentru a încerca
să rezolvaŃi o problemă în care bunul simŃ vă
spune să n-o faceŃi.
Dacă nu sunteŃi de acord cu cele spuse sau
nu puteŃi să vă conformaŃi lor, vă rog împachetaŃi
toate aceste materiale chiar în acest moment si
trimiteŃi-mi-le ca să vă dau banii înapoi. Altfel,
consider că avem o înŃelegere si mă astept să o
respectaŃi.
Sunt foarte constient că toate cele spuse mai
sus sunt de bun simŃ si îmi cer scuze dacă aveŃi
impresia că vă vorbesc de parcă aŃi avea 12 ani. O fac
doar pentru că avocatul meu insistă s-o fac. Destul cu
asta. Mai departe.
10
Ce vă oferă acest curs
Eliberare emoŃională – Simplitate – Scepticism sănătos
Istorii de cazuri - Repetări
Eliberare emoŃională
Poate ar trebui să fiu un pic mai umil în
legătură cu acest subiect, dar eu
cred că EFT vă va schimba
dramatic modul în care
percepeŃi lumea.
Stiu că pare un pic forŃat
în acest moment,, dar aceste
tehnici pot concura în importanŃă cu DeclaraŃia
de IndependenŃă. Pentru unii, ele chiar sunt
DeclaraŃia de IndependenŃă.
Prin independenŃă înŃeleg eliberare de emoŃii
negative. Adică, eliberarea care vă permite să înfloriŃi
si să vă ridicaŃi deasupra tuturor obstacolelor
ascunse, care vă împiedică să aveŃi performanŃele
corespunzătoare capacităŃii voastre.
Mă refer la eliberarea de anii de îndoieli asupra
voastră însivă…sau de ezitări…sau de suferinŃă
datorată pierderii cuiva drag…sau de enervări…sau
de amintiri dureroase precum ar fi violul sau alte
forme de abuz.
Mă refer la libertatea de a câstiga mai mulŃi
bani, de a face noi pasi într-o afacere mai veche sau
de a începe una nouă, de a vă îmbunătăŃi scorul la
golf, de a pierde în greutate, de a aborda mai relaxaŃi
alte persoane sau de a deveni vorbitor în public,
cântăreŃ sau actor.
Mă refer la eliberarea de anxietatea care vă
face să luaŃi toate acele pilule, să beŃi alcool, să
fumaŃi sau să daŃi mereu câte o raită prin frigider.
Mă refer la libertatea de a vă exprima cu
usurinŃă sentimentele si de a păsi pe această planetă
cu graŃie si încredere.
Mă refer la eliberarea de temerile intense….
sau de fobii…sau de anxietate….sau de atacurile de
panică …sau de stresul post traumatic (SPT)…sau de
dependenŃe….sau de depresie…sau de vinovăŃii.
…sau …sau…sau…
Asa cum am mai spus, cred că EFT vă va
schimba complet lumea în care trăiŃi.
** Nu se foloseste nicio terapie lungă si
forŃată, cu “spune-mi povestea vieŃii tale” în
EFT
** Nu se folosesc medicamente
** Nu e nevoie de retrăirea dureroasă a
evenimentelor traumatice din trecut
** Nu durează luni si ani
** Ia doar o fracŃiune din timpul obisnuit si
adesea dă rezultate în câteva minute.
Oamenii pur si simplu trec dincolo de bagajul
lor emoŃional, de regulă pentru totdeauna, si
încep să-si trăiască mai eficient vieŃile lor.
EFT se bazează pe descoperirea că
dezechilibrele din sistemul energetic al trupului au
efecte profunde asupra psihologiei noastre.
Corectând aceste dezechilibre, lucru care se
realizează prin bateri în anumite puncte de pe corp,
adesea se obŃin remedii rapide. Prin rapide, eu înŃeleg
că majoritatea problemelor dispar în câteva
minute!!! (Mai ales dacă reduceŃi problemele la
evenimente negative concrete din viaŃa voastră. Mai
multe amănunte, mai încolo.)
Toate astea sunt demonstrate în repetate
rânduri, prin expunere de cazuri si sesiuni pe viu
incluse în acest curs. Unele probleme iau mai mult
timp... poate două sau trei sesiuni scurte. Cele mai
dificile tind să necesite între câteva zile până la mai
multe săptămâni. Din fericire, acestea din urmă sunt
puŃine.
Simplitate
Acest curs nu-si propune să vă înveŃe toată
complexitatea privitoare la aceste descoperiri. Asta sar
întinde pe sute de pagini si ar însemna să intrăm în
domenii foarte tehnice, precum fizica cuantică si
câmpurile morfogenetice. Noi mergem pe drumul cel
mai scurt si oferim o versiune simplă, foarte
eficientă, la îndemâna oricui.
A învăŃa acest curs este la fel cu a învăŃa să
conduci. Nu trebuie să stiŃi fizica, chimia, ingineria si
matematica unui automobil pentru a sti să-l conduci.
Dar trebuie să stiŃi totusi despre pedala de acceleraŃie,
frână, volan si schimbătorul de viteze. Cu aceste
elemente de bază, puteŃi conduce cu usurinŃă, pe
majoritatea drumurilor.
Scopul meu aici este să reduc un subiect foarte
complex, în câteva proceduri foarte simple, usor de
înŃeles (pedala de acceleraŃie, pedala de frână, etc.)
Cu cât mai scurtă si concisă pot face prezentarea
acestor proceduri, cu atât vor fi ele mai usor de
învăŃat si de pus în practică. Si exact pentru asta aŃi
plătit: un procedeu puternic si usor de aplicat pentru
a vă îmbunătăŃi performanŃa personală.
Ca atare, acest curs este presărat cu exemple, desene
si metafore usor de înŃeles, astfel ca fiecare parte a
procesului EFT să vă fie clară si evidentă.
DeclaraŃia
De
IndependenŃă
11
Scepticism sănătos
O nouă invenŃie este de regulă întâmpinată cu
scepticism, pentru că ea încalcă ceea ce era stiut până
atunci. Iar EFT o ia înaintea tuturor celor cunoscute
despre psihologie si vindecare emoŃională. Remediile
rapide pentru probleme emoŃionale "dificile” sunt, în
unele cercuri, considerate imposibile si, oricine
pretinde că le-a găsit, este categorisit drept sarlatan.
"În fond", se crede în prezent, "aceste lucruri sunt
adânc înrădăcinate în oameni si deci e normal să
dureze un timp lung pentru a le remedia".
CredinŃele sunt foarte puternice. Ducem
războaie în numele lor. Construim monumente pentru
ele. Medicina, psihologia si sistemele politice sunt
construite pe ele. Dar, vai, uneori ele nu sunt
adevărate. Noi doar credem că sunt adevărate.
Uneori credem în basme.
Dacă reacŃia pe care o aveŃi la promisiunile
făcute în paginile precedente include o atitudine de
genul “e prea frumos să fie adevărat”…sau ceva în
asemănător…atunci eu v-am încălcat deja credinŃele.
O astfel de atitudine este sănătoasă si e de asteptat.
Noile idei trebuie supuse unei analize riguroase. Asta
le dă forŃa pentru termen lung.
Acum ŃineŃi în mâinile voastre o invenŃie
majoră. După cum veŃi vedea, ea se bazează pe cele
mai temeinice principii stiinŃifice. Dar, din cauză că
este atât de total diferită de "înŃelepciunea
convenŃională", ea este în mod constant si, de altfel
de înŃeles, întâmpinată cu scepticism. EFT nu sunt
singurelele metode tratate astfel. Si alte invenŃii au
avut de înfruntat atitudini similare. Iată câteva citate
din istorie:
"Masini zburătoare mai-grele-decât-aerul sunt
imposibile." Lord Kelvin, Presedintele Royal
Society
"Orice ar mai putea fi inventat, a fost deja
inventat." Charles H. Duell, Director al Oficiului de
Patente al SUA, 1899
"Femeile responsabile si cu bun simŃ nu
doresc să voteze." Grover Cleveland, 1905
"Nu există nicio probabilitate ca omul să
poată vreodată să capteze puterea atomului."
Robert Milikan, Laureat Nobel în Fizică, 1923
Cine naiba ar vrea să-i audă pe actori
vorbind?" Harry M. Warner, Warner Brothers
Pictures, 1927
Dar, chiar dacă nu sunteŃi sceptici deloc si
adoptaŃi aceste metoode rapid si cu entuziasm…asa
cum am făcut-o eu…vă garantez că veŃi avea de-a
face cu un scepticism
încăpăŃânat din partea celor pe
care veŃi încerca să-i ajutaŃi.
Cum de stiu? Din anii de
experienŃă. Acest scepticism
nu trebuie totusi criticat. El
trebuie înŃeles, pentru că există unele caracteristici
unice ale acestuia privitoare la EFT.
Iată un exemplu. În multe ocazii am demonstrat
aceste tehnici (unor nou veniŃi) de pe scenă, cu cinci sau
zece voluntari din audienŃă. În câteva minute, cel puŃin
80% din ei au avut reduceri importante evidente. …sau
chiar eliminări complete…ale problemelor lor fizice si
emoŃionale. Frica cedează, durerea de cap dispare,
respiraŃia se usurează si traumele emoŃionale nu mai au
niciun efect negativ. Întreb atunci audienŃa "Cine dintre
voi mai este sceptic cu privire la această metodă?" si,
invariabil, cel puŃin jumătate din mâini se ridică.
Îi întreb apoi dacă cred că schimbările pe care
le-au avut acesti voluntari au fost reale si…da.. …ei
sunt întotdeauna de acord că schimbările au fost
reale. În fond, voluntarii sunt de obicei necunoscuŃi
pentru mine si prieteni cu cei din sală. Ei stiu că
voluntarii sunt sinceri. "Atunci de ce sunteŃi
sceptici?" întreb eu. Si imediat primesc o ploaie de
explicaŃii despre cum de a avut efect metoda …
** Mi se spune că i-am hipnotizat. Asta e
interesant, pentru că nu am nici cea mai mică
idee despre hipnoză…si nici cei ce presupun
asta nu au.
** Mi se spune că e doar gândire pozitivă.
Chiar dacă ei n-au văzut niciodată ca
gândirea pozitivă să aibă aceste efecte atât de
repede.
** Mi se spune că voluntarii pur si simplu
voiau să scape de problemele respective. Deci,
era un simplu caz de "minte contra materie".
Atunci de ce nu scăpaseră de probleme înainte
de a veni pe scenă?
** Mi se spune că efectele nu vor dura pentru
că nu există nicio metodă de "reparaŃie rapidă".
Si totusi, ei iau medicamente precum
penicilina, care le "repară rapid" o infecŃie.
** Mi se spune că tehnicile de batere sunt niste
chestii distractive, care le iau oamenilor
gândurile de la problemele lor. Aici ei ignoră
cererea mea ca voluntarii să "se concentreze"
pe problemă, pentru ca EFT să dea rezultate,
ceea ce este exact opusul distracŃiei.
Si iată ce este cu adevărat fascinant privitor la
acest fenomen…niciunul dintre argumentele
prezentate nu se referă la EFT. EFT sunt oarecum
excluse din lista de posibilităŃi !!
Ce reacŃie ciudată. AŃi crede că oamenii, după
ce văd aceste rezultate benefice incontestabile, mă
bombardează cu întrebări despre cum lucrează aceste
Nu TreceŃi
În spatele acestui zid
se află credinŃele mele
12
tehnici, pentru a putea înŃelege mai bine procesul. În
loc de asta, ei tind să ignore procesul si să ofere alte
explicaŃii. Ei nu întreabă ce s-a întâmplat. În schimb,
îmi spun ei, mie.
Fiecare face apel la propriul bagaj de
cunostinŃe si experienŃe si leagă ceea ce tocmai s-a
întâmplat, cu ceea ce "stie" deja că este adevărat.
EFT nu fac parte din acel bagaj (încă) si deci le e
greu să facă vreo legătură. Acum eu stiu cum simŃeau
oamenii nostri de stiinŃă de acum câteva secole, când
încercau să spună celor ce credeau că pământul e
plat, că lumea de fapt e rotundă.
Rareori se găseste câte cineva să-mi spună
"Oh….asa e, cum aŃi spus. Le-aŃi echilibrat sistemul
energetic în timp ce ei erau concentraŃi pe problemă
si astfel aŃi eliminat cauza." Si totusi, exact asta s-a
întâmplat. Si exact cu asta am petrecut jumătatea de
oră precedentă, ca să le spun celor din audienŃă că se
va întâmpla. Acesta-i singurul lucru care s-a
întâmplat în timpul celor câteva minute când
voluntarii au fost pe scenă si singurul lucru care a
determinat acele schimbări.
Pe vremuri, criticam această atitudine si mă
gândeam că oamenii sunt agresivi, încăpăŃânaŃi si
prosti. "De ce nu pot vedea ceea ce e evident?" îmi
spuneam. Dar apoi, am realizat că oamenii nu erau
agresivi, încăpăŃânaŃi sau prosti, din cauză că această
reacŃie venea de la persoane din toate categoriile
sociale. N-avea importanŃă dacă erau soferi de
autobuz sau doctori în stiinŃe. Unii dintre prietenii
mei cei mai apropiaŃi se făceau că "explică" altora
aceste rezultate uimitoare si chicoteau pe seama
"caraghioslâcului” acestui proces.
Adesea, chiar cei ce au simŃit schimbările pe
pielea lor preferă să creadă că altceva le-a provocat
schimbarea. Si, de regulă, se gândesc la ceva total
diferit, fără nicio legătură, precum un cutremur care a
avut loc recent sau o crestere a salariului pe care
tocmai au primit-o. Vă daŃi seama, ei nu neagă
producerea schimbării si nici că ea a avut loc în timp
ce executau EFT. Ei sunt pur si simplu incapabili să
facă legătura dintre schimbare si tehnicile de batere.
Pentru ei, asa ceva nu există. Nu are sens. Trebuie să
existe altă explicaŃie. Dr. Roger Callahan, de la care
am primit introducerea iniŃială în aceste proceduri,
numeste acest comportament, problema APEX.
Încă o dată, nu vreau să critic. Dar este
important de observat si de înŃeles, pentru că se
întâmplă foarte frecvent. De fapt, majoritatea
oamenilor se comportă astfel si, e foarte mare
probabilitatea ca voi să fiŃi printre ei.
De aceea vă spun toate acestea. Dacă nu
sunteŃi constienŃi de asta, puteŃi "găsi o explicaŃie" si
să întoarceŃi spatele biletului spre eliberarea
emoŃională, cu toate beneficiile pentru viaŃa întreagă,
pe care aceasta vi le oferă.
Un alt motiv al scepticismului este că EFT
arată ciudat. Adică, vreau să spun, într-adevăr
ciudat. Aceste tehnici vă fac să vorbiŃi singuri, să vă
rotiŃi ochii din cap si să murmuraŃi un cântec în timp
ce ciocăniŃi diferitele părŃi ale trupului. Ele nu
seamănă nici pe departe cu psihologia pe care o stiu
majoritatea oamenilor si poate părea fooooarte
departe de sistemul în care aveŃi încredere. Totusi,
odată ce înŃelegeŃi logica din spatele lor, aceste
tehnici devin foarte limpezi. Si poate o să vă miraŃi
cum de nu au fost descoperite mai demult.
Acestea fiind spuse, iată o latură interesantă.
Nu trebuie să credeŃi în aceste tehnici pentru ca ele
să aibă efect. Unele persoane trag concluzia gresită
că EFT dau rezultate doar pentru că oamenii cred în
ele. Această concluzie este deosebit de ciudată, din
cauză că ea e de obicei afirmată de cei sceptici.
Realitatea este că oamenii rareori cred în aceste
tehnici la început. Ei sunt aproape întotdeauna
sceptici…cel puŃin într-o anumită măsură. În ciuda
lipsei de încredere a noilor veniŃi, rezultatele obŃinute
cu EFT îsi spun cuvântul cu toată forŃa. Cei care le
aplică simt ameliorările, în ciuda scepticismului lor.
Istorii de cazuri
Când eram copil, eram tare pasionat după jocul
de basebal si visam să joc centru înaintas pentru
Yankeii din New York. Jocul cu mingea părea asa de
usor ! Stai doar acolo si lovesti mingea când îŃi este
aruncată.
Lovirea mingii necesită, bineînŃeles, multă
îndemânare si cere experienŃă ca să fii eficient. Cu
cât prinzi mai multe mingi rapide, ce vin cu
traiectorii curbe, complicate, cu atât devii mai bun.
La fel e si cu EFT.
Memorarea tehnicilor EFT este usoară.
Aplicarea lor este aproape la fel de usoară si puteŃi
deveni eficienŃi după doar câteva încercări. Totusi,
dacă doriŃi să stăpâniŃi aceste tehnici, trebuie să
studiaŃi cu sârguinŃă casetele din Cursul EFT
(precum si celelalte seturi de casete ale noastre) si să
le aplicaŃi la o mare varietate de probleme (mingi
rapide, traiectorii curbe) pentru a vă perfecŃiona
îndemânarea. Pe scurt, aveŃi nevoie de mai mult
antrenament si experienŃă decât obŃineŃi doar citind
acest manual.
Probabil, cea mai mare limită pe care o
întâmpinaŃi în folosirea EFT este să nu recunoasteŃi
cât de multe puteŃi face cu ele. Acesta este unul
dintre motivele pentru care vă potopesc cu istorii de
cazuri în acest curs. Le veŃi găsi scrise în acest
manual. Dar, mai important, există ore si ore de astfel
de cazuri, pe casete video si audio. SedinŃele
înregistrate sunt esenŃiale pentru a reusi să stăpâniŃi
aceste tehnici, pentru că ele aduc EFT "dincolo de
pagina scrisă" si le arată eficienŃa în viaŃa reală. Vă
rog să le studiaŃi în amănunt. Sunt cazuri reale…pe
13
oameni reali, cu probleme reale…astfel că vă puteŃi
lărgi mult orizontul cunoasterii acestor tehnici.
VeŃi fi martori cum unii pacienŃi scapă de
problemele lor de o viaŃă în doar câteva momente, în
timp ce la alŃii e nevoie de mai multă perseverenŃă.
VeŃi auzi EFT aplicate la unele probleme emoŃionale
severe, pe care le veŃi vedea topindu-se chiar în faŃa
voastră. VeŃi fi de asemenea martori la unele
ameliorări parŃiale, care nu rezolvă complet
problemele. Pe scurt, aceste casete vă oferă un
curcubeu de experienŃe reale, un fundament necesar
dacă vreŃi să treceŃi de la aplicarea mecanică a EFT,
la stăpânirea acestora.
Un alt motiv pentru care vă inund cu atât de
multe istorii este că vreau să vă expun atât de multe
cazuri cu schimbări uluitoare obŃinute prin aplicarea
EFT, încât să nu mai puteŃi fi sceptici.
Chiar si scepticul cel mai adânc înrădăcinat în
cunostinŃele tradiŃionale nu va mai rezista afluenŃei
de dovezi incontestabile. EFT sunt tot ceea ce am
spus că sunt…si încă si mai mult.
RepetiŃie
Sunt un mare adept al repetiŃiei. Este
instrumentul de învăŃare cel mai bine verificat de pe
planetă de-a lungul timpului si eu îl folosesc fără
răgaz.
Cu cât mai mult vi se repetă ceva, cu atât mai
bine îl veŃi învăŃa. De aceea, mă veŃi auzi revenind la
aceste idei din multe unghiuri diferite, în acest curs.
Reiau aceleasi concepte de repetate ori în acest
manual, în casetele video ca si în cele audio.
Dacă vă veŃi plictisi să auziŃi aceeasi idee de
mai multe ori…fiŃi mulŃumiŃi. Asta înseamnă că aŃi
învăŃat-o atât de bine, că aŃi ajuns să vă săturaŃi de ea.
Ceea ce e mult mai bine decât să o fi auzit o dată si să
nu fi prins rădăcini în mintea voastră. Datorită
importanŃei majore a acestor tehnici pentru calitatea
vieŃii voastre, vă fac un imens deserviciu dacă nu vă
bat la cap cu aceste idei cruciale.
Deci….repet. AsteptaŃi-vă la repetări în acest curs.
14
StiinŃa din spatele EFT
Un inginer cercetează stiinŃa psihologiei—Sistemul energetic al corpului
Prima experienŃă a Dr. Callahan
Descoperirea—Conceptul reviziei 100%
Un inginer abordează
stiinŃa psihologiei
Acest curs este scris de un inginer de la
Stanford. Nu sunt un psiholog cu o lungă listă de
iniŃiale în faŃa numelui meu. Oamenii îmi spun Gary
si nu Dr. cutare si cutare.
Dacă sunteŃi
convenŃionalisti, asta s-ar putea
să vă deranjeze. În fond, ce
treabă are un inginer să-si bage
nasul în domeniul psihologiei?
StiinŃele fizice si stiinŃele minŃii
par a nu avea nimic în comun.Adevărat.
Dar acum 40 de ani eu am realizat că, calitatea
vieŃii cuiva este direct legată de sănătatea sa
emoŃională. Sănătatea emoŃională este fundaŃia pe
care se sprijină încrederea în sine iar încrederea în
sine este trambulina pentru realizări în orice domeniu
al vieŃii. Aceasta nu este o idee nouă, bineînŃeles.
Teoretic, toată lumea este de acord cu asta si
secŃiunea de educare a eului, din orice librărie mare,
abundă de cărŃi cu acest subiect.
Majoritatea oamenilor iau această idee ca atare
si citesc o carte sau participă la un seminar, când si
când. Dar eu am luat-o în serios…foarte serios. Atâta
timp cât voi petrece câteva zeci de ani pe această
planetă, as putea foarte bine să fac din ei o experienŃă
plăcută pentru mine si pentru alŃii. Asa că, am plecat
într-o cercetare de 40 de ani, pentru a găsi
instrumente care să ajute oamenii în această privinŃă.
Am citit toate acele cărŃi (cu sutele) si am
cheltuit mii de dolari pe seminarii si casete. Am
pescuit orice indiciu pe care l-am putut găsi, cu
entuziasmul unui reporter de la un ziar de actualităŃi
în căutarea unui "subiect tare". Am discutat cu
psihiatri si psihologi si psihoterapeuŃi de tot felul, ca
să aflu ce metode dau rezultate. Iar EFT sunt, de
departe, cel mai fascinant, cel mai recompensator, cel
mai eficient instrument pe care l-am găsit vreodată
pentru realizarea personală. Ele există sub acest
nume si, într-adevăr, determină eliberare de emoŃii
negative
Dar mă duc prea departe. Vreau să refac
traseul prin unele dintre jaloanele cercetării mele,
pentru că ele formează o bază importantă pe care vă
pot construi introducerea în această descoperire
ingenioasă.
Mai întâi, vă rog să înŃelegeŃi că eu nu mi-am
folosit practic niciodată, formaŃia mea de inginer.
Am ales întotdeauna profesiuni orientate spre oameni
si, în acelasi timp, mi-am urmat adevărata pasiune, ca
Antrenor de PerformanŃă Personală.
Dar asta nu înseamnă că nu am fost influenŃat
de educaŃia mea stiinŃifică. Într-adevăr, acea educaŃie
m-a condus spre multe instrumente utile pentru
performanŃa personală. ÎnŃelegeŃi, ingineria este o
stiinŃă exactă. E foarte practică. Doi si cu doi trebuie
să facă patru. Există un raŃionament pentru orice.
Logica tinde să guverneze gândirea unui inginer.
Asa că, atunci când am pornit să găsesc
instrumente de performanŃă personală, mi-am luat
modul de gândire cu mine. Pentru mine, un
instrument trebuia să aibă sens...trebuia să fie
practic....trebuia să fie stiinŃific. Pe scurt...dacă nu
da rezultate în lumea reală, pe mine nu mă
interesa.
Deci, am început citind acele cărŃi si
participând la seminarii de psihologie. Era "logic" să
procedez asa. Dar psihologia era pentru mine un
puzzle. Eu căutam aceeasi logică si precizie cu care
eram obisnuit ca inginer, dar nu părea să găsesc asa
ceva. După mulŃi ani de încercări ale instituŃiei
cunoscute sub numele de psihologie, pot să vă asigur
că stiinŃa ingineriei si stiinŃa psihologiei au o
foarte mică legătură una cu alta.
La suprafaŃă, psihologia pare să fie foarte
stiinŃifică. Există laboratoare dedicate cercetării
problemelor psihologice, în aproape fiecare
universitate mare din America. Sunt emise teorii si
acestea sunt testate riguros. Sunt efectuate studii
"controlate", pentru a fi siguri că rezultatele obŃinute
sunt valide. Aceste studii formează apoi, baza unor
vagoane de articole profesionale, scrise de cei mai
respectaŃi practicieni în domeniu. Toate acestea par
foarte impresionante si, într-o anumită măsură, chiar
sunt.
Toată această cercetare chiar descoperă multe
aspecte valoroase ale procesului nostru de gândire si
ale comportamentelor noastre. Ele sunt foarte utile în
vânzări si reclame si în multe alte domenii. Dar,
vasta lor majoritate fac foarte puŃin pentru a
aduce oamenilor usurarea rapidă, atât de dorită si
necesară, de problemele lor emoŃionale.
Stiu că sună puŃin cam lipsit de respect si nu
intenŃionez să jignesc pe nimeni. Dar, după
standardele unui inginer…aceasta este o afirmaŃie
15
foarte adevărată. Există unele excepŃii, bineînŃeles,
dar vasta majoritate a tehnicilor convenŃionale dau
rezultate foarte precare.
Vă rog să înŃelegeŃi că nu e vorba de a critica
psihoterapeuŃii. Eu consider că membrii acestei
profesii sunt printre persoanele cele mai dedicate de
pe pământ si mulŃi dintre ei sunt prietenii mei
personali. Sunt niste indivizi cărora le pasă foarte
mult si se preocupă într-adevăr de pacienŃii lor. Ei
muncesc ore lungi si sunt mereu în căutarea a noi
căi de îmbunătăŃire a metodelor cu care au fost
învăŃaŃi să lucreze. EFT sunt un nou instrument
pentru "trusa lor de ajutat oamenii", care conŃine o
componentă stiinŃifică distinctă. Această componentă
stiinŃifică l-ar satisface chiar si pe cel mai pretenŃios
inginer. Ea trebuie să îmbunătăŃească performanŃele
oricărui terapeut.
Unii pacienŃi urmează o terapie timp de luni
sau ani, pentru a scăpa de temeri, furii, vinovăŃii,
suferinŃe, depresii, amintiri traumatice, etc. si
rezultatele se văd prea puŃin sau deloc. Atunci, ei
schimbă terapeuŃii, în speranŃa că un altul are
"răspunsul". Rezultatele sunt adesea, aceleasi. Ei
schimbă iar…si iar…si iar. Ei cheltuie bani. Ei
cheltuie timp. Ei trec prin sedinŃe foarte dureroase
din punct de vedere emoŃional. Dar, dacă se întâmplă
ceva pozitiv pentru majoritatea acestor pacienŃi, acest
ceva nu pare să fie mare lucru.
Acest fapt mie mi s-a părut mai degrabă
curios. Pentru mine, ceva era evident gresit în
metodele folosite, pentru că (1) nu dădeau rezultate
(cel puŃin după standardele mele) si (2) erau dureros
de lente. Asa că, am întrebat terapeuŃi si pacienŃi, "De
ce durează atât de mult să obŃineŃi atât de puŃin? ".
Răspunsurile variau, bineînŃeles, dar, în general
sunau cam asa…
**"Ei bine, problema este adânc înrădăcinată"
sau
**"Aceasta e o cicatrice adâncă" sau
**"Nu stim sigur…avem de-a face cu misterele
minŃii, înŃelegi. "
Mintea mea de inginer a aruncat imediat de-o
parte toate aceste răspunsuri, ca fiind doar niste căi
convenabile de a explica, sau de a raŃionaliza, metode
ce nu dădeau prea multe rezultate. Dar, pentru
majoritatea oamenilor, aceste explicaŃii sunau bine.
Sunau rezonabil. Deci metodele erau acceptate si
urmate. De altfel, ce altceva se putea face?
Adevăratele răspunsuri nu existau.
De asemenea, nu vreau să las să se înŃeleagă
aici că nimeni nu obŃine niciun ajutor sau usurare
prin terapie. Pentru că n-ar fi adevărat. Unii obŃin.
Dar, în general, psihologia este printre cele mai
încete, cele mai ineficiente stiinŃe de pe pământ.
Pentru acest inginer care sunt eu, singurul
laborator stiinŃific care contează este lumea reală si
nu există decât un singur criteriu pentru a sti dacă o
teorie psihologică dată este sau nu validă. Si
anume…dă rezultate pe pacient ?
Dacă un inginer proiectează un calculator, spre
exemplu, acesta trebuie să funcŃioneze perfect în
lumea reală. Altfel, cumpărătorii îl vor returna
imediat, cerându-si banii si pot chiar trimite o
reclamaŃie autorităŃilor. În sănătatea emoŃională,
totusi, dacă o nouă metodă pare să dea rezultate din
când în când (si atâta vreme cât nu este prea
radicală), este adesea ridicată la rangul de mare
descoperire si autorul metodei se îmbogăŃeste scriind
cărŃi si Ńinând conferinŃe. Interesant…dar asa este.
În primii mei ani de cercetare în căutarea
instrumentelor de îmbunătăŃire a performanŃei
personale, m-am gândit că ar trebui să obŃin diplome
în psihologie. Dar, cu cât cunosteam mai bine acest
domeniu, cu atât ajungeam mai tare la concluzia că ar
fi în dezavantajul meu să fac asta. De ce? Pentru că
ar fi trebuit să învăŃ metode ce nu dădeau
rezultate…cel puŃin, nu după standardele mele.
Pur si simplu nu vedeam meritele trecerii prin
toate acele cursuri, pentru a învăŃa ceva care, pentru
mine, avea o valoare îndoielnică. Paradoxal, asta mar
fi distras de la adevăratul meu Ńel, de găsire a
instrumentelor pentru îmbunătăŃirea performanŃei
personale, instrumente care să funcŃioneze.
Cu trecerea anilor, am descoperit o întreagă
listă de instrumente ajutătoare, pe care le-am folosit
pentru mine si i-am învăŃat si pe alŃii să le folosească.
Întâmplător, niciunul dintre aceste instrumente nu
provenea dintr-o carte de psihologie. Toate au fost
bine primite si eficiente atunci când au fost aplicate
corect.
Unul dintre instrumentele despre care am
crezut că poate fi de un mare ajutor, a fost
Programarea Neuro-Lingvistică (cunoscută ca PNL).
M-am aruncat în ea cu capul înainte si am devenit
foarte priceput. Am devenit Maestru Practician cu
atestat si am ajutat o mulŃime de oameni. Recomand
oricui interesat în îmbunătăŃirea performanŃei
personale, să-l studieze.
Apoi, căutarea mea de alte instrumente bune
pentru performanŃa personală, a făcut un pas urias
înainte, spre un nou nivel. Mi s-a vorbit despre un
psiholog din California de Sud, Dr. Roger Callahan,
care obŃinea vindecarea pacienŃilor, de temeri intense
(fobii), în doar câteva minute. Asa că, totdeauna
căutător neobosit, l-am sunat imediat să-l întreb
despre metodele lui. El mi-a spus că metodele
folosite de el nu se limitau doar la fobii.
Ele se aplicau la toate emoŃiile negative.
Acestea includeau depresia, vinovăŃia, furia,
supărarea, stresul post traumatic (SPT) si orice altă
emoŃie negativă la care vă puteŃi gândi. Mai mult de
atât, aplicarea metodei dura de obicei doar câteva
minute, iar rezultatul era, de regulă, permanent.
16
Pe de o parte, eram entuziasmat de spusele lui.
Dar, mai trebuie să recunosc si o mare cantitate de
scepticism. AfirmaŃia suna un pic prea grandioasă…
chiar si pentru mine. Dar îl ascultam în continuare.
Atunci el mi-a spus că metoda consta în bateri cu
vârfurile degetelor, la capetele meridianelor
energetice ale corpului.
"Vrei să spui meridianele, ca în
acupunctură?” am spus eu.
"Exact" a replicat el.
"Hmmm”, m-am gândit eu, “Asta-i un pic cam
prea de tot”.
Iată un Doctor în stiinŃe, făcând niste afirmaŃii
surprinzătoare si încercând să le explice, legându-le
de anumite cantităŃi de electricitate care circulă prin
corp. Psihologia si electricitatea păreau pentru mine
cam prea îndepărtate una de cealaltă dar am cumpărat
totusi câteva din casetele lui video, ca să pot vedea o
demonstraŃie.
Am rămas stupefiat de ce am văzut. Clar si
evident, pacienŃii îsi depăseau cele mai intense emoŃii
în doar câteva momente, iar…rezultatele erau
permanente.
Nu mai văzusem niciodată ceva asemănător..
… nicăieri.
Tot nu vedeam legătura dintre emoŃii si
sistemul energetic al corpului, dar mie îmi suna
stiinŃific. Poate eram pe cale să găsesc o abordare cu
adevărat stiinŃifică a psihologiei. Într-adevăr, asta am
si găsit. Reiese că, adevărata cauză a emoŃiilor
negative nu este acolo unde toată lumea crede că
este. Ea nu este acolo unde o căutau psihologii. De
aceea nu o găseau. Ei nu căutau unde trebuie. Cauza
tuturor emoŃiilor negative este legată de sistemul
energetic al corpului. Acesta este un concept
important, care se transformă în paradigmă…chiar
dacă sună un pic straniu.
Dar dovada stă în rezultate. Pentru mine,
singurul laborator care contează, este lumea reală si
exact acolo e locul unde dau rezultate aceste tehnici
VeŃi vedea asta de repetate ori, peste tot în casetele
înregistrate pe viu, incluse în acest curs. Viteza,
eficienŃa si natura durabilă a acestor tehnici, sunt
mult dincolo de tot ceea ce am întâlnit în cei 40 de
ani de căutare intensă.
Această descoperire este motorul care face să
meargă EFT. Fără ea, acest curs n-ar fi existat. Deci
pentru a înŃelege mai bine totul, avem nevoie să ne
aplecăm puŃin asupra sistemului energetic al
organismului uman.
Sistemul energetic al corpului
Organismul nostru are o natură profund
electrică. Orice curs introductiv de anatomie vorbeste
despre ea FrecaŃi-vă picioarele de o mochetă si apoi
atingeŃi un obiect de metal: veŃi putea vedea
electricitatea statică descărcându-se prin degetele
voastre. Aceasta n-ar fi posibil dacă trupul n-ar avea
o natură electrică.
Dacă atingeŃi o plită încinsă, veŃi simŃi durerea
instantaneu, pentru că ea este transmisă electric, prin
nervi, la creier. Durerea circulă cu viteza electricităŃii
si de aceea o simŃim atât de repede. Mesajele
electrice sunt simŃite tot timpul în corp, pentru a-l
informa despre ce se petrece în afara lui. Fără această
curgere de energie, n-am fi capabili să vedem, să
auzim, să simŃim, să gustăm sau să mirosim.
O altă dovadă evidentă a existenŃei
electricităŃii (energiei) în corp sunt
electroencefalograful (EEG) si electrocardiograful
(EKG). EEG înregistrează
activitatea electrică a creierului,
iar EKG înregistrează activitatea
electrică a inimii. Aceste aparate
sunt utilizate în medicină de
decenii si le puteŃi vedea în
filmele TV despre pacienŃii muribunzi din spitale.
Când imaginile de pe ecrane încetează să se mai
miste, pacientul e mort.
Sistemele noastre electrice sunt vitale pentru
sănătatea noastră fizică. Ce poate fi mai evident ?
Când energia nu mai circulă…murim. ÎntrebaŃi-vă
doctorul despre asta. Nu încape nicio îndoială.
De fapt, civilizaŃia a cunoscut toate astea de
milenii. Cu aproape 5000 de ani în urmă, chinezii au
descoperit un sistem complex de circuite energetice
care ne străbat corpul. Aceste circuite de energie…
sau meridiane, cum le spun ei…sunt piesa centrală a
practicii medicale orientale si formează baza
acupuncturii, presopuncturii si a unei largi varietăŃi
de alte tehnici vindecătoare din zilele noastre.
Această energie circulă prin corp si e invizibilă
pentru ochi. Nu poate fi percepută fără un
echipament tehnic performant. Prin analogie, noi nu
putem vedea energia circulând nici prin aparatura
TV. StiŃi, totusi, că este acolo, pe baza efectelor sale.
Sunetele si imaginile sunt dovada permanentă că
fluxul de energie există.
În acelasi fel, EFT oferă o dovadă izbitoare că
energia curge prin trup, pentru că produc efectele
care arată că ea există acolo. Ciocănind pur si simplu
în apropierea capetelor meridianelor energetice,
puteŃi simŃi unele shimbări profunde în sănătatea
voastră emoŃională si fizică. Aceste schimbări n-ar
avea loc dacă n-ar exista un sistem energetic.
StiinŃa medicală occidentală tinde să se
concentreze pe natura chimică a trupului si nu a dat
prea mare atenŃie acestor fluxuri energetice subtile,
dar puternice, până mai acum câŃiva ani. Totusi, ele
există si atrag tot mai mulŃi cercetători. CitiŃi
următoarele, pentru mai multe detalii :
**Becker, Robert O. si Selden, Gary. Trupul
electric. Morrow, NY, 1985
17
**Becker, Robert O. CurenŃi încrucisaŃi.
Tarcher, NY, 1992
**Burr, H.S. Proiect pentru nemurire: tiparele
electrice ale vieŃii. Neville Spearman, London,
1972
**Nordenstrom, B. Circuite electrice închise
biologic: dovada clinică, experimentală si
teoretică a unui sistem circulator
suplimentar.Nordic, Stockholm, 1983.
Un număr tot mai mare de practicieni
vindecători găsesc căi să folosească acest sistem
energetic vital, pentru a ajuta vindecarea fizică.
Acupunctura, masajul terapeutic si chiropractica, nu
sunt decât câteva dintre ele. Rafturile librăriilor sunt
pline de cărŃi despre tehnicile aplicate asupra
meridianelor energetice, pentru promovarea unei
bune sănătăŃi fizice.
Prima experienŃă a doctorului Callahan
StiinŃa care stă în spatele EFT nu s-a dezvoltat
precum multe alte descoperiri. Adică, ea n-a fost
creată într-un laborator si apoi testată în lumea reală.
În schimb, o uimitoare întorsătură a evenimentelor
din lumea reală, a indicat calea de început. Iată
povestea.
În 1980, Dr. Roger Callahan lucra cu o
pacientă, Mary, pentru o acută fobie de apă. Ea
suferea de frecvente dureri de cap si avea cosmaruri
terifiante, ambele legate de frica de apă. În căutarea
unui ajutor, ea mersese mulŃi ani din terapeut în
terapeut… fără vreo ameliorare vizibilă.
Dr. Callahan a încercat s-o ajute prin metodele
convenŃionale, timp de un an si jumătate. Dar nici el
nu a avansat prea mult.
Apoi, într-o zi, el a păsit în afara “limitelor”
psihoterapiei. Din curiozitate, el studia sistemul
energetic al trupului si s-a decis să bată cu buricele
degetelor la baza ochilor lui Mary (un capăt al
meridianului stomacului). Asta pentru că ea tocmai
se plânsese de dureri de stomac.
Spre mirarea lui, ea a spus imediat că-i trecuse
teama de apă, a dat fuga la o piscină din apropiere si
a început să-si dea cu apă pe faŃă. Fără nicio frică.
Fără dureri de cap. Totul a dispărut… inclusiv
cosmarurile. Si n-au mai revenit niciodată. Ea este
total eliberată de fobia de apă. Astfel de rezultate
sunt rare în domeniul psihoterapiei… dar normale cu
EFT.
Descoperirea
Având în minte cele spuse, iată care este
esenŃa din spatele EFT. De acum încolo, ne vom
referi la ea ca la “Descoperirea”
Să vedem cum se leagă ea de fobia de apă a lui
Mary. Când îsi simŃea teama, circulaŃia energiei prin
meridianul stomacului ei era întreruptă. Exact acest
dezechilibru energetic era cel care îi provoca emoŃia
intensă. Ciocănind la baza ochilor, ea a trimis
impulsuri prin acest meridian si a “reparat”
disfuncŃia. Odată energia repusă în circulaŃie,
intensitatea emoŃională…teama…a dispărut. În
aceasta constă cel mai important lucru pe care-l veŃi
învăŃa vreodată despre emoŃiile voastre nedorite. Ele
sunt cauzate de întreruperile circulaŃiei energiei prin
corp.
Acum să examinăm mai în detaliu această
descoperire. Mai întâi, băgaŃi de seamă ceea ce nu se
spune. Aici nu se spune că o emoŃie negativă este
cauzată de amintirea unei experienŃe traumatice
vechi. Este important de stiut asta, pentru că această
presupusă conexiune cu amintirile traumatice este
pilonul fundamental în psihoterapia convenŃională.
În unele cercuri este acceptată practica „să se
trateze amintirea” si, în acest proces, pacientul este
pus să retrăiască în mod repetat un anumit eveniment
dureros din punct de vedere emoŃional. EFT,
dimpotrivă, respectă amintirea, dar se adresează
adevăratei cauze... o disfuncŃie în sistemul energetic
al corpului.
Oamenii mă sună din toate colŃurile Ńării
pentru a le da ajutor prin telefon. Fără să-i întreb
nimic, ei încep invariabil să-mi povestească în detaliu
despre traumele lor din trecut. Asta se întâmplă din
cauză că-si închipuie gresit că as avea nevoie de toate
aceste detalii pentru a-i ajuta. Pentru ei, aceste
amintiri sunt cauza problemelor lor.
łin foarte mult să-i ajut pe oamenii apăsaŃi
inutil de toate aceste amintiri încărcate emoŃional.
Tocmai de aceea am creat acest curs. Dar se pare că
întotdeauna li se pare ciudat când le spun că n-au
nevoie să retrăiască durerea reamintirii tuturor acelor
detalii oribile, pentru ca EFT să-i ajute. Aceste
amintiri pot contribui la crearea unei emoŃii nedorite
(veŃi vedea mai încolo în ce fel), dar ele nu sunt
cauza directă. Deci, nu e nevoie să pierdem timp cu
rememorări dureroase. E inutil.
Deci, EFT implică relativ puŃină suferinŃă
emoŃională. EFT sunt practic nedureroase. Vi se va
cere să povestiŃi pe scurt care e problema voastră
(ceea ce poate presupune un oarecare disconfort), dar
atât si nimic mai mult. Nu e nevoie să retrăiŃi
durerea. De fapt, prin EFT disconfortul emoŃional
prelungit este evitat. Acesta nu este decât un exemplu
Descoperirea
„Cauza tuturor emoŃiilor negative este
existenŃa unei întreruperi în sistemul
energetic al corpului”
18
de cât de mare este depărtarea dintre EFT si metodele
convenŃionale.
Ca să înŃelegeŃi mai bine cum
acŃionează EFT, aŃi putea compara
curgerea energiei prin corpul vostru
cu aceea printr-un televizor. Atâta
timp cât electricitatea trece prin
televizorul de acasă, în mod normal, atât sunetul cât
si imaginea sunt clare. Dar ce s-ar întâmpla dacă aŃi
scoate capacul din spate al televizorului si aŃi băga o
surubelniŃă printre toată firele de acolo? BineînŃeles
că aŃi întrerupe circuitele si un „zzzzzt” electric s-ar
produce înăuntru. Imaginea si sunetul s-ar pierde, ar
lua-o razna si televizorul si-ar manifesta versiunea
proprie de “emoŃie negativă”.
În acelasi fel, când sistemul nostru energetic se
dezechilibrează, un efect de “zzzzzt” se petrece în
interiorul nostru. EliminaŃi acest “zzzzzt” (prin
ciocăniri – uneori o îndemânare artistică e necesară –
vezi benzile video) si emoŃia negativă dispare. Asta-i
tot. Sunt foarte constient de cât de straniu pot părea
toate astea si cât de greu poate fi de crezut… cel
puŃin la început. Nici eu n-as fi crezut, dacă n-as fi
văzut cu ochii mei atât de multe schimbări minunate
la cei care au aplicat aceste tehnici.
Pasul intermediar….piesa lipsă. Odată ce
acceptaŃi această metodă, deci… odată ce v-aŃi spus
“ei bine, fie”… logica ei devine incontestabilă. Vi se
va părea evidentă si veŃi începe să vedeŃi toate părŃile
slabe ale celorlalte metode. De exemplu, metoda
“tratării amintirilor”, menŃionată mai sus, devine
izbitor de eronată în lumina acestor descoperiri. În
acea metodă, se presupune că amintirea traumatică
din trecut este cauza directă a deranjamentului
emoŃional al unei persoane. Nu este asa. Există un
pas intermediar…o piesă lipsă… între amintire si
deranjamentul emoŃional. Iar acel pas intermediar,
bineînŃeles, este întreruperea din sistemul energetic al
corpului. Acea întrerupere, acel “zzzzzt”, este cauza
directă a deranjamentului emoŃional. Mai jos e
reprezentarea grafică a celor spuse.
Vă rog să observaŃi că, dacă pasul 2, pasul
intermediar, nu există, atunci pasul 3 este imposibil.
Cu alte cuvinte…dacă amintirea nu provoacă o
întrerupere în sistemul energetic al trupului,
atunci emoŃia negativă nu poate apărea.
De aceea unele persoane sunt obsedate de
amintiri si altele nu. DiferenŃa constă în faptul că
unele persoane au o tendinŃă spre dezechilibrul
sistemului lor energetic odată cu aceste amintiri, în
timp ce altele nu au această tendinŃă.
ÎnŃelegând asta, e usor de văzut cum metoda de
“tratament al amintirii” este gresită. Ea se adresează
pasului 1 si ignoră pasul2.
Aceasta e cauza pentru care starea unor
pacienŃi tinde să se înrăutăŃească atunci când
psihologia convenŃională se îndreaptă spre amintire si
nu spre cauza reală (întreruperea energiei).
Adresându-se pasului 1, cerându-i pacientului să
retrăiască pe viu o amintire ce-i provoacă suferinŃă,
terapeutul nu face decât să inducă si mai multe
întreruperi în sistemul energetic. Ceea ce presupune
mai multă durere si nu mai puŃină. Starea pacientului
poate fi, si adesea chiar este, agravată. Dacă
tratamentul s-ar adresa pasului 2 si nu pasului 1,
atunci durerea ar fi relativ mică. Sistemul energetic ar
fi echilibrat (prin baterile potrivite) si calmul interior
ar înlocui emoŃia negativă. Rezultatul ar fi o alinare
rapidă, pentru că adevărata cauză a fost remediată.
Ceea ce se întâmplă adesea cu EFT.
Acum să revenim la “Descoperire”. Vă rog să
observaŃi că totul se însiruie logic. Ea spune: “Cauza
TUTUROR emoŃiilor negative este existenŃa unei
întreruperi în sistemul energetic al corpului”.
Acestea includ teama, fobiile, furiile, regretele,
anxietatea, depresia, amintirile traumatice SPT,
grijile, vinovăŃiile si toate emoŃiile care ne limitează
performanŃele în sport, în afaceri, în artă. E o listă
atotcuprinzătoare, ce acoperă aproape toate emoŃiile
restrictive pe care le putem trăi.
Spus altfel, toate aceste emoŃii negative au
aceeasi cauză…un “zzzzzt” electric în corp. Asta
înseamnă de asemenea că…toate pot fi eliminate în
acelasi mod.
Astfel, regretele au aceeasi cauză
fundamentală ca si traumele, vinovăŃiile, temerile.
Deci aceeasi metodă generală poate fi utilizată pentru
Cum se produce o emoŃie negativă
Pasul 1 Pasul 2
Pasul intermediar
Pasul 3
Amintire
dureroasă
O întrerupere în sistemul
energetic al corpului
EmoŃie
negativă
19
toate aceste probleme. Ideea “cauzei unice” este si o
binecuvântare pentru profesionistii în sănătate
mentală. Ei sunt obisnuiŃi cu un număr nesfârsit,
mereu altul, de explicaŃii pentru aparent
nenumăratele deranjamente emoŃionale ale
pacienŃilor lor. A învăŃa că există doar o singură
cauză, le simplifică enorm eforturile.
PuteŃi, voi, diagnostica dezechilibrul
energetic? Da, existenŃa oricărui dezechilibru
energetic poate fi detectată folosind unele tehnici de
diagnosticare prin testare musculară. Oricine
cunoaste aceste tehnici, poate discerne care
meridian(e) energetic este dezechilibrat si stie atunci
exact unde să ciocănească – cel puŃin asa spune
teoria. Trebuie să stiŃi totusi, că testarea musculară
necesită multă practică si foarte puŃini se pricep cu
adevărat.
Un înlocuitor pentru diagnostic. Cu toate
astea, nu aveŃi nevoie să stiŃi nimic despre diagnostic
pentru a avea succes cu EFT. Aceasta constituie
contribuŃia mea la aceste descoperiri. EFT crează un
înlocuitor eficient pentru diagnostic. Nu înseamnă că
abilitatea de a diagnostica nu e importantă. De fapt,
eu predau o versiune elegantă de diagnosticare, în
setul nostru de videocasete, “Pasi către a deveni
Terapeutul Fundamental”. TerapeuŃii profesionisti,
mai ales cei ce se ocupă de pacienŃii cu tulburări
clinice, ar trebui să cunoască acest pas suplimentar.
Totusi, “conceptul reviziei 100%” (descris în
continuare) e un substitut admirabil. Diagnosticul nu
e necesar, pentru majoritatea prolemelor, la
majoritatea oamenilor.
Conceptul reviziei 100%
Pentru a înŃelege cum funcŃionează acest
înlocuitor de diagnostic, să revenim la analogia cu
televizorul. Să presupunem că imaginea este
neclară…există un “zzzzt” undeva înăuntru…si
doriŃi să fie reparat. Să presupunem acum că
electronistul vostru nu are aparatura necesară pentru
a detecta unde e problema. El n-are nicio posibilitate
să vă spună dacă aveŃi nevoie de o piesă importantă,
precum un alt tub catodic, sau o piesă simplă, precum
un nou condensator. Cum vă repară el atunci,
televizorul? Iată răspunsul: Pentru a vă repara
televizorul…el face o revizie generală a aparatului
în întregime…exact cum ar face un mecanic auto
revizia generală a masinii. El înlocuieste fiecare piesă
electronică legată de imagine…tubul catodic,
rezistori, toate firele, fiecare condensator, etc. Face
treabă în plus? BineînŃeles! Dar întrebarea importantă
care se pune este, ”Repară defecŃiunea?” Iarăsi
bineînŃeles! De fapt, deoarece el înlocuieste toate
piesele, are sanse 100% să facă o treabă bună.
Desigur că revizia generală va fi de puŃin ajutor dacă
televizorul este asezat într-o zonă cu recepŃie proastă
sau cu multe interferenŃe. Dar, de obicei nu acesta e
cazul. Prin analogie, puŃini oameni (sub 5%) au
sistemul energetic supus unor interferenŃe
substanŃiale de reacŃii de tip alergic. Vom discuta
despre acest subiect mai târziu.
ReŃeta de bază. Conceptul reviziei 100% este
inlocuitorul EFT al diagnosticului. Noi folosim un
proces memorat, numit "ReŃeta de bază", prin care
aplicăm atâtea bateri câte sunt necesare pentru a
restabiliza întregul sistem energetic. În acest fel,
metodele noastre de a "repara" un anume
dezechilibru al energiei, sau "zzzzzt"-ul, sunt mult
mai puternice... chiar dacă nu avem nicio abilitate de
a pune un diagnostic.
Singura diferenŃă între un depanator TV si
EFT constă în faptul că această revizie ne ia doar
câteva minute... nu zile întregi. Deci, e foarte
practică.
Conceptul reviziei 100% cere să bateŃi în
apropierea punctelor de capăt ale mai multor
meridiane de energie, fără să trebuiască să stiŃi
neapărat care dintre ele este cel întrerupt. Astfel, în
timpul procesului se poate întâmpla să "suprabateŃi"
adică să bateŃi pe unele meridiane energetice care
funcŃionează normal. Vă puteŃi întreba daca asta nu
face totusi rău, în vreun fel. Răspunsul este absolut
negativ. Această "suprabatere" pe care o cer EFT are
acelasi efect ca "suprarevizia" unui aparat TV. Nu
face niciun rău...în schimb, aveŃi posibilitatea să
reparaŃi adevărata defecŃiune.
Rezumatul celor spuse până acum. Până în
acest moment, am acoperit unele generalităŃi si am
discutat despre ceea ce putem astepta de la aceste
metode. Am dezvoltat de asemenea, stiinŃa din
spatele tehnicilor si am învăŃat că, "Cauza tuturor
emoŃiilor negative este existenŃa unei întreruperi în
sistemul energetic al corpului". Aceasta este o
descoperire radical nouă si necesită o gândire dincolo
de normalitatea general acceptată, pentru a fi
apreciată cu adevărat.
Am învăŃat de asemenea că, diagnosticarea
dezechilibrelor energetice poate fi importantă, dar e
incomodă si nici nu e absolut necesar să fie învăŃată
în acest curs. Din fericire, diagnosticarea poate fi
evitată într-o mare majoritate de cazuri, utilizând
conceptul reviziei 100%.
Conceptul reviziei 100% necesită o
succesiune de bateri ce trebuie memorată.
Această procedură este piesa centrală a EFT si o
numim "ReŃeta de bază". Ea constituie
principalul vostru instrument si "cel mai bun
prieten" pentru eliberarea emoŃională. AveŃi
acum cadrul general pentru a-i aprecia puterea.
În continuare, o vom descrie în detaliu.
20
ReŃeta de Bază
Ca si coacerea cozonacului -- Pregătirea
SecvenŃa -- Gama celor 9 acŃiuni -- SecvenŃa (iarăsi)
Fraza de reamintire – Ajustări pentru rundele ulterioare
Ca si coacerea cozonacului
Scopul nostru final în acest curs este să vă
echipăm cu o reŃetă usor de folosit, pentru a vă
lărgi libertatea emoŃională. Eu o numesc ReŃeta
de Bază si paginile care
urmează sunt dedicate
expunerii ei în detaliu.
O reŃetă, bineînŃeles,
are anumite ingrediente, care
trebuie adăugate într-o
anumită ordine. Dacă, spre exemplu, coaceŃi un
cozonac, trebuie să folosiŃi zahăr si nu piper si
trebuie să puneŃi zahărul înainte de a băga aluatul
în cuptor. Altfel....nu aveŃi cozonac.
ReŃeta de Bază nu face excepŃie. Fiecare
ingredient trebuie aplicat exact asa cum este
descris si toate trebuie făcute în ordinea corectă.
Altfel... nu se obŃine nici un rezultat.
Desi descrierea ei detaliată se va întinde pe
mai multe pagini, ReŃeta de Bază e foarte simplă
si usor de aplicat. Odată memorată, fiecare
rundă nu Ńine mai mult de un minut. Va fi nevoie,
bineînŃeles, de un anumit antrenament dar, după
câteva încercări, întregul proces devine familiar
si vă puteŃi coace acel cozonac al eliberării
emoŃionale, până si-n somn. Atunci veŃi fi pe
calea cea bună a stăpânirii EFT si a tuturor
recompenselor pe care acestea vi le oferă.
DaŃi-mi voie să menŃionez aici că pot fi
aplicate diferite scurtături, care sunt descrise în
Partea a II-a a acestui manual, prezentate pe
videocaseta nr.1 din Partea a II-a. Descriu aici
ReŃeta de Bază în întregime, pentru că ea
constituie un fundament important pentru
întregul proces. Totusi, practicianul experimentat
poate folosi scurtăturile, pentru a reduce la cel
puŃin jumătate, timpul mediu necesar.
Întreaga ReŃetă de Bază constă din patru
ingrediente... dintre care două sunt identice.
Acestea sunt:
1. Pregătirea
2. SecvenŃa
3. Gama celor 9 acŃiuni
4. SecvenŃa
Fiecare este tratată în detaliu în continuare.
Ingredientul 1...Pregătirea
Aplicarea ReŃetei de Bază seamănă
oarecum cu jocul de popice. La acest joc, există o
masină care "pregăteste" popicele culegându-le si
aranjându-le într-o ordine perfectă, la capătul
pistei. Odată terminată această "pregătire", tot ce
aveŃi de făcut este să rostogoliŃi bila pe pistă, ca
să loviŃi popicele.
La fel si ReŃeta de Bază are la început o
fază pentru "pregătirea" sistemului vostru
energetic, ca si cum acesta ar fi un set de popice.
Această fază de început (numită Pregătire) este
vitală pentru întregul proces si pregăteste
sistemul energetic, astfel încât restul ReŃetei de
Bază (bila de popice) să-si poată face treaba.
BineînŃeles că sistemul vostru energetic nu
este cu adevărat un set de popice. El este un set
de circuite electrice subtile. Eu prezint această
analogie cu popicele, numai pentru a vă da o idee
despre scopul Pregătirii si despre nevoia .... de a
vă asigura că sistemul vostru energetic este
corect orientat, înainte de a începe să-i
eliminaŃi disfuncŃiile.
Sistemul vostru energetic este supus unor
forme de interferenŃe electrice ce poate bloca
efectul de echilibrare pe care-l au procedurile de
bateri. Atunci când există, aceste interferenŃe
electrice trebuie eliminate, altfel ReŃeta de Bază
nu dă rezultate. Eliminarea se face prin Pregătire.
Tehnic vorbind, aceste interferenŃe iau
forma unei inversări de polaritate în sistemul
energetic al corpului, ceea ce nu e acelasi lucru
cu întreruperile circuitelor energetice care
cauzează emoŃiile negative.
Aici ne poate ajuta o altă analogie. GândiŃivă
la un aparat electronic portabil, cum ar fi un
mini-casetofon. Ca toate aparatele portabile, el
are nevoie de baterii ca să funcŃioneze si, la fel de
important, bateriile trebuie asezate corect. AŃi
observat, sunt sigur, că bateriile au un + si un -
însemnate pe ele. Aceste semne indică polaritatea
bateriilor. Dacă legaŃi + la + si - la -, conform
21
instrucŃiunilor, atunci electricitatea circulă
normal si casetofonul va funcŃiona bine.
Dar ce se întâmplă dacă puneŃi bateriile
invers? PuteŃi încerca o dată. Casetofonul nu
funcŃionează. El se comportă ca si
cum nu ar avea baterii deloc. Asta
e ceea ce se întâmplă când
inversarea de polaritate este
prezentă si în sistemul energetic al
corpului. E ca si cum bateriile ar fi
puse invers. Nu vreau să spun că nu mai puteŃi
funcŃiona deloc...asa cum se întîmplă cu
casetofonul.... dar progresul vostru se opreste pe
undeva.
Aceasta inversare de polaritate are si un
nume oficial. Ea se numeste Inversare
Psihologică si reprezintă o descoperire
fascinantă, cu aplicaŃii foarte multe în ....toate
domeniile de vindecare si de performanŃă
personală.
Acesta e motivul pentru care unele maladii
sunt cronice si răspund foarte slab la tratamentele
convenŃionale. Este si motivul pentru care unele
persoane întâmpină atât de multe dificultăŃi în a
slăbi sau a renunŃa la anumite dependenŃe.
Aceasta este, efectiv, cauza auto-sabotajului. Un
curs întreg poate fi scris despre această cauză si
ea este prezentată în detaliu în Partea a II-a a
acestui curs.
Pentru moment, totusi, avem nevoie să stim
doar unele lucruri fundamentale despre
Inversarea Psihologică, rolul ei în EFT si…mai
ales…cum poate fi corectată.
Inversarea Psihologică este cauzată de
auto-înfrângere, de gândirea negativă care apare
adesea în subconstient si, deci, fără să vă puteŃi
da seama. În medie, ea poate fi prezentă ....si
astfel să împiedice EFT....în aproximativ 40% din
situaŃii. Unele persoane au foarte puŃină Inversare
Psihologică (lucru extrem de rar), în timp ce
altele sunt coplesite de ea mai tot timpul (situaŃie
de asemenea foarte rară). Majoritatea oamenilor
se situează undeva între aceste extreme.
Inversarea Psihologică nu vă crează niciun
sentiment, asa că nu vă puteŃi da seama dacă e
prezentă sau nu. Chiar si cele mai pozitive
persoane o pot avea…inclusiv eu.
Când este prezentă, Inversarea Psihologică
împiedică orice încercare de vindecare, inclusiv
EFT, ucigând-o în fasă.
Ca urmare...Ea trebuie corectată, dacă vrem ca
restul ReŃetei de Bază să funcŃioneze si să dea
roadele scontate.
În concordanŃă cu conceptul reviziei 100%,
noi corectăm Inversarea Psihologică chiar dacă
s-ar putea să nu fie cazul. Durează doar 8-10
secunde si, dacă Inversarea Psihologică nu e
prezentă, nu se întâmplă nimic rău. Dar dacă este
prezentă, un impediment major va fi eliminat din
calea succesului vostru
Acestea fiind spuse, iată în ce constă
Pregătirea. Ea are două părŃi…
1. RepetaŃi de 3 ori o afirmaŃie în timp ce..
2. FrecaŃi "Punctul Sensibil" sau, la alegere,
bateŃi "Punctul Karate" (aceste puncte vor
fi explicate în continuare).
AfirmaŃia
Întrucât cauza Inversării Psihologice
implică gândirea negativă, n-ar trebui să vă
surprindă că, corecŃia ei include o afirmaŃie de
neutralizare. Chiar acesta e cazul si iată cum.
Chiar dacă am această_________, Mă
accept complet si profund asa cum sunt
Linia se înlocuieste cu o scurtă descriere a
problemei pe care o vreŃi rezolvată. Iată câteva
exemple:
** Chiar dacă am această teamă de vorbit
în public, Mă accept complet si profund
asa cum sunt.
** Chiar dacă am această durere de cap,
Mă accept complet si profund asa cum sunt
**Chiar dacă am această pornire de furie
împotriva tatălui meu, Mă accept complet
si profund asa cum sunt.
** Chiar dacă am această amintire din
război, Mă accept complet si profund asa
cum sunt.
** Chiar dacă am gâtul înŃepenit, Mă
accept complet si profund asa cum sunt.
** Chiar dacă am aceste cosmaruri, Mă
accept complet si profund asa cum sunt.
** Chiar dacă am această poftă de alcool,
Mă accept complet si profund asa cum
sunt.
** Chiar dacă am această teamă de serpi,
Mă accept complet si profund asa cum
sunt.
** Chiar dacă am această depresie, Mă
accept complet si profund asa cum sunt.
22
Aceasta este doar o listă parŃială,
bineînŃeles, pentru că problemele care pot fi
rezolvate prin EFT sunt practic nenumărate. În
casetele video si audio incluse în acest curs,
Adrienne si cu mine aplicăm diferite forme ale
acestei afirmaŃii. Ne puteŃi auzi folosind afirmaŃii
precum…
**"Mă accept chiar dacă am această __
______." sau
**"Chiar dacă am această _______, Eu mă
accept complet si profund." sau
**"Mă iubesc si mă accept chiar dacă am
această ___________."
Toate aceste afirmaŃii sunt corecte, pentru
că ele respectă acelasi format general. Adică….
recunosc problema si crează auto-acceptare, în
ciuda existenŃei problemei. Exact asa ceva este
necesar pentru ca afirmaŃia să fie eficientă. O
puteŃi folosi pe oricare din ele dar vă sugerez s-o
folosiŃi pe cea recomandată la început, pentru că
este mai usor de memorat si si-a dovedit utilitatea
într-un număr foarte mare de situaŃii.
Acum, iată si câteva puncte interesante
despre afirmaŃie…
**Nu are importanŃă dacă credeŃi sau nu în
ea....pur si simplu spuneŃi-o.
**E mai bine s-o spuneŃi cu convingere si
emfază dar, chiar dacă o spuneŃi mecanic,
de obicei tot îsi face efectul.
**Cel mai bine este s-o spuneŃi tare dar,
dacă sunteŃi într-o situaŃie socială în care
preferaŃi s-o soptiŃi… sau s-o spuneŃi în
gând… atunci faceŃi-o si asa. Probabil tot
îsi va face efectul.
Pentru ca afirmaŃia să fie si mai eficientă,
Pregătirea include si frecarea simultană a unui
“Punct Sensibil” …sau…baterea “Punctului de
Karate”. Ele sunt descrise în cele ce urmează.
Punctul Sensibil
Există două Puncte Sensibile si nu are
importanŃă pe care din ele îl folosiŃi. Aceste
puncte sunt localizate în porŃiunile superioare,
dreapta si stânga, ale pieptului si le puteŃi găsi
astfel:
PuneŃi degetul la baza gâtului, cam acolo
unde un bărbat îsi leagă cravata. PipăiŃi în
această zonă si veŃi găsi o scobitură în formă de
U, în capul sternului
(capul pieptului). De la
baza acestei scobituri,
coborâŃi 7-8 centimetri
către buric si vreo 8
centimetri spre dreapta
(sau stânga). Acum ar
trebui să fiŃi în partea
superioară, dreapta sau
stânga, a pieptului.
Dacă apăsaŃi viguros
în această zonă (pe o arie cu raza cam de 5
centimetri), veŃi găsi un "Punct Sensibil" (Sore
Spot din desen). Acesta e locul pe care trebuie săl
frecaŃi, în timp ce spuneŃi afirmaŃia.
Acest punct este un pic dureros când îl
frecaŃi, pentru că acolo apare o congestie
limfatică. Atunci când îl frecaŃi, dispersaŃi
această congestie. Din fericire, după câteva
episoade, congestia este total dispersată si
durerea dispare. Atunci puteŃi freca în punctul
respectiv fără niciun disconfort.
Nu vreau să exagerez durerea pe care aŃi
putea-o simŃi. Nu e deloc o durere propriu-zisă,
intensă. Este cât se poate de suportabilă si nu
produce un disconfort prea mare. Dacă totusi
doare, atunci slăbiŃi puŃin presiunea frecării.
De asemenea, dacă aveŃi vreun fel de
operaŃie în acea zonă a pieptului sau dacă există
vreun motiv medical oarecare pentru care nu ar
trebui să umblaŃi în acea zonă, atunci frecaŃi în
partea cealaltă. Ambele părŃi sunt la fel de
eficiente. În orice caz, dacă există vreo urmă de
îndoială, consultaŃi-vă medicul înainte de a
începe…sau…mai bine, bateŃi "Punctul de
Karate".
Punctul de Karate
Punctul de Karate (prescurtat PK si notat în
desen cu KC) este localizat
la mijlocul părŃii cărnoase a
marginii exterioare a mâinii
(orice mână), între baza
palmei si baza degetului mic
sau…altfel spus… partea
mâinii pe care aŃi folosi-o
într-o lovitură de karate.
Dar nu frecaŃi, asa cum aŃi făcut cu Punctul
Sensibil, ci bateŃi viguros Punctul de Karate cu
buricele degetelor de la indexul si mijlociul
celeilalte mâini. Deoarece se poate folosi Punctul
de Karate de la oricare mână, cel mai convenabil
23
este de obicei să bateŃi Punctul de Karate de la
mâna ne-dominantă, cu cele două degete de la
mâna dominantă. Adică, dacă sunteŃi dreptaci, să
bateŃi Punctul Karate de la mâna stângă cu
buricele degetelor de la mâna dreaptă.
Care e mai bine de folosit, Punctul
Sensibil sau Punctul de Karate? După ani de
experienŃă cu ambele metode, s-a determinat că
frecând Punctul Sensibil este un pic mai eficient
decât bătând Punctul de Karate. Nu e o regulă,
dar este de preferat.
Deoarece Pregătirea este atât de importantă
în curăŃarea drumului pentru ca restul ReŃetei de
Bază să funcŃioneze, vă recomand insistent să
folosiŃi mai degrabă Punctul Sensibil decât
Punctul de Karate. El pune lucrurile în ordine un
pic mai bine în favoarea voastră. Totusi, Punctul
de Karate este perfect utilizabil si va elimina
orice blocaj de interferenŃă, în vasta majoritate de
cazuri. Asa că sunteŃi liberi să-l folosiŃi, dacă
Punctul Sensibil este inutilizabil din vreun motiv
oarecare.
VeŃi remarca pe casetele video că eu adesea
îi învăŃ pe discipolii mei să bată Punctul de
Karate în loc să frece Punctul Sensibil. Asta
pentru că asa îmi vine mie mai usor, când sunt pe
scenă.
Aplicarea
Acum, că aŃi înŃeles părŃile Pregătirii,
punerea în aplicare este usoară. CreaŃi un cuvânt
sau o scurtă expresie, ca să înlocuiŃi linia lungă
din afirmaŃie si apoi…pur si simplu repetaŃi
afirmaŃia, cu voce tare si accentuat, de 3 ori, în
timp ce frecaŃi continuu Punctul Sensibil sau
bateŃi Punctul Karate. Asta-i tot. După câteva
repetări, pentru antrenament, veŃi fi capabili să
executaŃi Pregătirea în circa 8 secunde. După
aceea, cu Pregătirea făcută corect, sunteŃi gata
pentru următorul ingredient al ReŃetei de Bază…
SecvenŃa.
Ingredientul 2...SecvenŃa
SecvenŃa este un concept foarte simplu. Ea
implică baterea punctelor de capăt ale
meridianelor energetice majore din corp si este
metoda prin care se echilibrează "zzzzzt"-ul
sistemului energetic. Totusi, înainte de a vă
explica localizarea acestor puncte, trebuie să vă
mai spun câte ceva despre cum să executaŃi
procesul de batere.
Secretele baterii : PuteŃi bate cu orice
mână dar de obicei este mai convenabil să folosiŃi
mâna dominantă (adică, mâna stângă dacă sunteŃi
stângaci);
BateŃi cu buricele degetelor arătător si
mijlociu. Această batere acoperă o zonă puŃin
mai largă decât baterea cu un singur deget si
permite să acoperiŃi mai usor punctele propriuzise.
BateŃi cu putere dar nu atât de tare încât să
vă răniŃi sau să vă învineŃiŃi.
BateŃi de aproximativ 7 ori în fiecare dintre
punctele indicate. Spun de aproximativ 7 ori,
pentru că între timp va trebui să repetaŃi "fraza de
readucere aminte" (descrisă mai jos) si vă va fi
dificil să număraŃi în acelasi timp numărul
baterilor. Dacă bateŃi de câteva ori în plus sau în
minus de 7 (de 9 sau de 5 ori, de exemplu),
oricum va fi suficient.
Majoritatea punctelor de bătut există pe
ambele părŃi ale trupului. N-are importanŃă ce
parte folosiŃi si nici dacă treceŃi de pe o parte pe
alta în timpul SecvenŃei. Spre exemplu, puteŃi
bate sub ochiul drept si apoi sub braŃul stâng.
Punctele: Fiecare meridian energetic are două
capete. Pentru scopurile ReŃetei de Bază, e
nevoie să bateŃi doar unul dintre capete pentru a
echilibra orice întrerupere care poate exista de-a
lungul meridianului respectiv. Aceste puncte de
capăt sunt aproape de suprafaŃa corpului si astfel
sunt mai usor de accesat decât punctele de blocaj
propriu-zis, care se pot afla în interior, undeva în
adâncul corpului. În continuare voi prezenta
instrucŃiuni despre cum să localizaŃi punctele de
capăt ale meridianelor importante pentru ReŃeta
de Bază. Toate laolaltă …bătute în ordinea
prezentată… formează SecvenŃa.
** La începutul sprâncenei, exact deasupra
si într-o parte a nasului. Acest punct este
scris prescurtat ÎS,
adică Începutul
Sprâncenei (notat în
desen EB)
** Pe osul aproape de
colŃul exterior al
ochiului. Acest punct
este prescurtat CO de la Coada Ochiului
(notat SE).
24
** Pe osul de sub ochi, cam la 2,5
centimetri sub pupilă. Acest punct este
prescurtat SO, adică Sub Ochi (notat UE)
** Pe zona micuŃă dintre vârful nasului si
marginea de sus a buzei superioare. Acest
punct este prescurtat SN, adică Sub Nas
(notat UN).
** Punctul de mijloc dintre bărbie si
marginea de jos a buzei inferioare. Chiar
dacă acest punct nu se află chiar pe bărbie,
e prescurtat B de la Bărbie (notat Ch).
** Punctul de întâlnire dintre stern (capul
pieptului), claviculă
si prima coastă.
Pentru a localiza
corect acest punct,
puneŃi degetele mai
întâi pe scobitura în
forma de U din
partea superioara a
sternului (cam pe
unde-si leagă un bărbat cravata). De la baza
acestui U, coborâŃi degetele spre buric cam
vreo 2,5 centimetri si apoi mutaŃi spre
dreapta (sau stânga) încă vreo 2,5
centimetri. Acest punct este prescurtat CP
de la Capul Pieptului, chiar dacă nu se află
exact în capul pieptului. El se găseste la
începutul claviculei si e notat CB în desen.
** Sub braŃ, la vreo 10
centimetri sub axilă.
Acest punct se scrie
prescurtat SB de la Sub
BraŃ (notat UA).
**Sub sân, la vreo 2,5
centimetri sub sfârcul
sânului pentru bărbaŃi
si exact unde începe
să se formeze sânul,
pentru femei. Acest
punct se prescurtează SS de la Sub Sân
(notat BN).
** Pe marginea
exterioară a degetului
mare, pe aceeasi linie cu
baza unghiei. Acest
punct se scrie pe scurt DM de la Degetul
Mare (notat Th)
** Pe marginea dinspre degetul mare a
degetului arătător, pe
aceeasi linie cu baza
unghiei. Acest punct se
prescurtează DA de la Degetul Arătător
(notat IF).
** Pe marginea dinspre arătător a
degetului lung, pe aceeasi
linie cu baza unghiei.
Acest punct se scrie
prescurtat DL de la
Degetul Lung (notat MF).
** Pe marginea interioară,
cea mai apropiată de inelar,
a degetului mic, pe aceeasi
linie cu baza unghiei. Acest
punct se prescurtează Dm de
la Degetul mic (notat BF).
** Ultimul punct este
punctul loviturii de karate
pe care l-am mai descris
anterior în secŃiunea despre
Pregătire. El este localizat la
mijlocul părŃii cărnoase a marginii
exterioare a palmei, între încheietură si
baza degetului mic. Acest punct este
prescurtat PK de la Punctul (de) Karate si
este notat în desen cu KC.
Prescurtările denumirilor acestor puncte
sunt date mai jos, în aceeasi ordine ca mai sus.
ÎS = Începutul Sprâncenei
CO = Coada Ochiului
SO = Sub Ochi
SN = Sub Nas
B = Bărbie
CP = Capul Pieptului
SB = Sub BraŃ
SS = Sub Sân
DM = Degetul Mare
DA = Degetul Arătător
DL = Degetul Lung
Dm = Degetul mic
PK = Punctul Karate
25
Vă rog să observaŃi că aceste puncte se
succed de sus în josul trupului. Ceea ce înseamnă
că fiecare punct de bătut se află dedesubtul
punctului bătut anterior. Astfel, le puteŃi memora
mai usor. TreceŃi de câteva ori prin ele si le veŃi
avea în minte pentru totdeauna.
De asemenea, observaŃi că punctul SS a
fost adăugat după ce am filmat caseta care
însoŃeste acest curs. IniŃial, el fusese lăsat de-o
parte, din cauză că e incomod pentru doamne să-l
bată când se află în societate (restaurant, etc.).
Desi rezultatele EFT au fost minunate si fără el, îl
includ totusi acum, pentru întregire.
Ingredientul 3...Gama celor 9 acŃiuni
Gama celor 9 acŃiuni (sau 9 pasi) poate
părea, probabil, cea mai bizară dintre toate EFT.
Scopul ei este de a "face acordul fin" al creierului
si se realizează prin niste miscări ale ochilor,
fredonând si numărând. Întrucât toŃi nervii sunt
legaŃi între ei, unele părŃi ale creierului sunt
stimulate atunci când miscaŃi ochii. Partea
dreaptă a creierului (partea creatoare) este
stimulată atunci când fredonaŃi un cântec, în timp
ce partea stângă (partea gândirii abstracte) este
stimulată atunci când număraŃi.
Aceste nouă acŃiuni stimulatoare se
efectuează în 10 secunde, timp în care ciocăniŃi
încontinuu unul dintre punctele energetice ale
corpului…punctul Gamut. După ani de
experienŃă, s-a observat că această serie de
acŃiuni poate adăuga eficacitate EFT si grăbeste
progresul către eliberarea emoŃională…mai ales
atunci când este intercalată între două serii de
SecvenŃă.
O cale ajutătoare pentru a Ńine minte ReŃeta
de Bază este să o priviŃi ca pe un sandvis cu
suncă. Faza de Pregătire este precum scoaterea
din frigider a celor necesare, iar sandvisul
propriu-zis constă din două felii de pâine
(SecvenŃa) si una de suncă la mijloc (Gama celor
9 acŃiuni). Asa arată….
Pentru a executa Gama celor 9 acŃiuni,
trebuie mai întâi să localizaŃi punctul Gamut. El
se află pe dosul palmei, în scobitura dintre baza
inelarului si baza degetului
mic. Dacă trasaŃi o linie
imaginară între primele
falange ale inelarului si
degetului mic si
consideraŃi acea linie ca fiind baza unui triunghi
echilateral cu celelalte doua laturi întâlnindu-se
într-un punct în direcŃia încheieturii mâinii,
atunci acel punct este chiar punctul Gamut.
Apoi, în timp ce bateŃi continuu punctul
Gamut, trebuie să executaŃi cele 9 acŃiuni
diferite :
1. ÎnchideŃi ochii.
2. DeschideŃi ochii.
3. PriviŃi cât mai jos dreapta, fără să miscaŃi
capul.
4. PriviŃi cât mai jos stânga, fără să miscaŃi
capul.
5. Fără să miscaŃi capul, rotiŃi ochii în cerc de la
dreapta spre stânga, ca si cum nasul v-ar fi în
centrul cadranului unui ceas si aŃi încerca să
vedeŃi toate orele în ordine crescătoare.
6. La fel ca 5., doar că rotiŃi ochii în sensul
invers acelor de ceasornic.
7. FredonaŃi 2 secunde dintr-un cântec
binecunoscut (exemplu, MulŃi ani trăiască).
8. NumăraŃi repede de la 1 la 5.
9. FredonaŃi iarăsi 2 secunde dintr-un cântec.
ObservaŃi că aceste 9 acŃiuni sunt
prezentate într-o anumită ordine si vă recomand
să le memoraŃi exact în ordinea prescrisă. Totusi,
puteŃi să amestecaŃi ordinea dacă doriŃi, atâta
vreme cât le executaŃi pe toate 9… si… mai ales,
cât păstraŃi ordinea pentru pasii 7-8-9. Adică,
fredonaŃi 2 secunde un cântec, apoi număraŃi,
apoi fredonaŃi iarăsi 2 secunde un cântec, în
această ordine. Anii de experienŃă au dovedit că
această ordine este foarte importantă.
De asemenea, a fredona MulŃi Ani Trăiască
le provoacă unora disconfort, prin amintirile
neplăcute pe care le trezeste. În acest caz, fie
executaŃi EFT pentru a scăpa de urmările acelei
amintiri neplăcute…fie…puneŃi de-o parte
această problemă, pentru a o rezolva altă dată si
fredonaŃi alt cântec.
Ingredientul 4...SecvenŃa (iarăsi)
Al patrulea…si ultimul…ingredient al
ReŃetei de Bază a fost expus anterior. Este o
reluare identică a SecvenŃei.
Sandvisul
cu
Suncă
Pregătirea
SecvenŃa (Pâine)
Gama celor 9 acŃiuni (Suncă)
SecvenŃa (Pâine)
26
Fraza de Aducere Aminte
Odata memorată, ReŃeta de Bază devine un
prieten de-o viaŃă. Ea poate fi aplicată la o listă
aproape nesfârsită de probleme fizice si
emoŃionale si oferă rezolvare la majoritatea dintre
ele. Totusi, mai există un concept pe care trebuie
să-l explicăm, înainte de a putea aplica ReŃeta de
Bază pentru o anumită problemă. Acesta se
numeste Fraza de Aducere Aminte.
Când un jucător de fotbal dă o pasă, el
vizează un anumit coechipier. El nu aruncă pur si
simplu mingea în aer, sperând s-o prindă cineva.
La fel, si ReŃeta de Bază are nevoie să fie Ńintită
către o anumită problemă specifică. Altfel, ea va
bântui fără Ńintă si nu va avea niciun efect.
Îi "daŃi o Ńintă" ReŃetei de Bază aplicând-o
în timp ce sunteŃi "concentraŃi" pe problema de
care vreŃi să scăpaŃi. Astfel, îi transmiteŃi
sistemului vostru energetic, problema ce trebuie
rezolvată.
AmintiŃi-vă enunŃul descoperirii, care
spune…
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa
unei întreruperi în sistemul energetic al
corpului".
EmoŃiile negative apar pentru că sunteŃi
"conectaŃi" la anumite gânduri sau circumstanŃe
care, la rândul lor, provoacă întreruperi în
sistemul energetic al corpului vostru. Altfel,
funcŃionaŃi normal. Teama cuiva de înălŃimi nu se
manifestă, spre exemplu, când acea persoană
citeste un articol din ziar (si deci, nu este
"conectată" la problema care-i provoacă teama)
Conectarea la o anumită problemă se poate
face pur si simplu gândindu-vă la ea. De fapt,
conectarea la ceva înseamnă gândul la acel ceva.
Gândind la problemă, scoatem la iveală
întreruperile de energie implicate, care atunci…
si numai atunci…pot fi reparate aplicând ReŃeta
de Bază. Fără să ne conectăm la problemă…
creind astfel acele întreruperi de energie… ReŃeta
de Bază nu are niciun efect.
Conectarea este aparent un proces foarte
simplu. Pur si simplu vă gândiŃi la problemă în
timp ce aplicaŃi ReŃeta de Bază. Asta-i tot... cel
puŃin în teorie.
Totusi, s-ar putea să vi se pară un pic cam
dificil să vă gândiŃi constient la o problemă, în
timp ce bateŃi, fredonaŃi, număraŃi, etc. De aceea
introduc aici o Frază de Aducere Aminte, pe care
o puteŃi repeta încontinuu, pe măsură ce executaŃi
ReŃeta de Bază.
Fraza de aducere aminte este un simplu
cuvânt sau o scurtă expresie, care descrie
problema si pe care o repetaŃi cu voce tare, de
fiecare dată când ciocăniŃi unul dintre punctele
SecvenŃei. În acest fel, "reamintiŃi" permanent
sistemului vostru energetic care este problema pe
care lucraŃi în acel moment.
Cea mai bună Frază de Aducere Aminte
este de obicei identică cu aceea aleasă pentru
afirmaŃia folosită în Pregătire. De exemplu, dacă
lucraŃi asupra fricii de vorbit în public, afirmaŃia
din Pregătire ar fi cam aceasta…
Desi am această frică de vorbit în public,
Eu mă accept profund si complet asa cum sunt.
În interiorul acestei afirmaŃii, cuvintele cele
mai importante…"frica de vorbit în public"…
sunt candidatele ideale pentru a le folosi ca Frază
de Aducere Aminte.
PuteŃi observa că Adrienne si cu mine
folosim uneori o versiune un pic mai scurtă a
acestei Fraze de Aducere Aminte, în sedinŃele
redate pe casetele incluse în acest curs. Putem, de
exemplu, să folosim "frica de vorbit în public"
sau doar "vorbit în public" în locul versiunii mai
lungi de mai sus. Aceasta este doar una dintre
scurtăturile cu care ne-am obisnuit, după ani de
experienŃă în aceste tehnici. Pentru voi, totusi,
poate fi mai simplu să folosiŃi ca Frază de
Aducere Aminte exact cuvintele din afirmaŃia
folosită în Pregătire. MicsoraŃi astfel orice
posibilitate de eroare.
Acum, iată un punct interesant pe care cel
mai sigur că-l veŃi remarca pe casetele audio si pe
unele video. Când Adrienne si cu mine ajutăm
oamenii cu EFT, nu-i punem întotdeauna să
repete Fraza de Aducere Aminte. Asta, pentru că
am descoperit în timp, că doar spunând afirmaŃia
în timpul Pregătirii, este de obicei suficient
pentru "conectarea" la problema în discuŃie.
Subconstientul de regulă se blochează pe
problemă, tot timpul execuŃiei ReŃetei de Bază,
chiar dacă toate aceste bateri, fredonări,
numărări, etc. par să-l distragă.
Dar nu se întâmplă întotdeauna asa si, cu
vasta noatră experienŃă si practică, noi putem să
recunoastem situaŃiile când e necesar să folosim
Fraza de Aducere Aminte si când nu. Asa cum
am mai spus, nu e de regulă necesar dar… atunci
27
când este necesar, atunci este cu adevărat
necesar si trebuie folosită.
Ce e frumos în EFT, este că nu trebuie să
aveŃi experienŃa noastră în această privinŃă. Nu
trebuie să identificaŃi dacă Fraza de Aducere
Aminte este sau nu necesară. PuteŃi pur si simplu
să presupuneŃi că este întotdeauna necesară si ca
urmare, să vă asiguraŃi conectarea la problemă
prin simpla repetare a Frazei de Aducere Aminte.
Nu face niciun rău să repetaŃi Fraza de Aducere
Aminte când nu e necesară si va fi un instrument
inestimabil atunci când este necesară. Aceasta e o
parte din conceptul reviziei 100% menŃionat mai
devreme. Facem multe lucruri în fiecare rundă de
ReŃetă de Bază care pot să nu fie necesare pentru
o anumită problemă. Dar când o anumită parte a
ReŃetei este necesară…ea este absolut
obligatorie.
Nu e nicio primejdie dacă se include
ceva…chiar ceva ce poate nu e necesar…si
durează numai un minut pe rundă. Inclusiv dacă
repetaŃi întotdeauna Fraza de Aducere Aminte de
fiecare dată când bateŃi un punct din cadrul
SecvenŃei. Nu costă nimic să faceŃi asta.. …nici
măcar timp…pentru că o repetaŃi în acelasi timp
în care bateŃi de sapte ori fiecare punct de energie
Conceptul despre Fraza de Aducere Aminte
este usor de înŃeles. Dar, pentru a fi cât mai
complet, includ aici câteva exemple :
**durerea de cap
**furia faŃă de tata
**amintirea din război
**înŃepeneala gâtului
**cosmarele
**pofta de alcool
**teama de serpi
**depresia
Ajustările din Rundele Următoare
Să spunem că folosiŃi ReŃeta de Bază
pentru o anumită problemă (teamă, durere,
supărare, etc.). Uneori, problema pur si simplu
dispare după doar o rundă, în timp ce alteori, o
rundă nu oferă decât o usurare parŃială. În acest
din urmă caz, aveŃi nevoie să adăugaŃi încă una
sau chiar mai multe runde suplimentare. Acele
runde suplimentare trebuie să fie usor ajustate,
pentru a obŃine cele mai bune rezultate. Iată de
ce: Unul dintre principalele motive pentru care
prima rundă nu elimină totdeauna complet o
problemă, este re-apariŃia Inversării Psihologice
…a acelui blocaj pe care Pregătirea este menită
să-l corecteze.
De această dată, Inversarea Psihologică se
arată într-o formă oarecum diferită. În loc să vă
blocheze progresul în întregime, ea blochează
acum orice progres de eliminare a ceeace a mai
rămas. AŃi făcut deja un pas înainte, dar v-aŃi
oprit înaintarea către eliberarea completă din
cauză că Inversarea Psihologică intervine de o
manieră care vă reŃine să mergeŃi încă si mai
departe.
Deoarece subconstientul tinde să fie foarte
concret, la obiect, rundele ulterioare de ReŃetă de
Bază trebuie să sublinieze faptul că acum lucraŃi
pe resturile de problemă. Ca urmare, de data asta
afirmaŃia din cadrul Pregătirii, ca si Fraza de
Aducere Aminte, trebuie ajustate. Iată care este
formatul ajustat pentru afirmaŃia din Pregătire:
Chiar dacă încă mai am un rest din această
_______, Eu mă accept profund si complet asa
cum sunt.
Vă rog să observaŃi cuvintele de accentuare
(încă si un rest) si cum schimbă ele direcŃia
afirmaŃiei către resturile care au mai rămas din
problemă. E usor de făcut această ajustare si,
după un pic de antrenament, o veŃi folosi foarte
natural.
StudiaŃi afirmaŃiile de ajustare de mai jos.
Ele reflectă ajustări la afirmaŃiile originale pe
care vi le-am prezentat mai devreme, în această
secŃiune.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această teamă de vorbit în public, mă
accept profund si complet asa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această durere de cap, mă accept profund
si complet asa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această furie împotriva tatei, mă accept
profund si complet asa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această amintire din război, mă accept
profund si complet asa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această înŃepeneală a gâtului, mă accept
profund si complet asa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
aceste cosmaruri, mă accept profund si
complet asa cum sunt.
28
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această poftă de alcool, mă accept profund
si complet asa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această teamă de serpi, mă accept profund
si complet asa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
această depresie, mă accept profund si
complet asa cum sunt.
Fraza de Aducere Aminte, de asemenea e
usor ajustată. PuneŃi doar cuvântul rămas/ă după
fraza folosită anterior. Iată, ca exemple,
versiunile ajustate ale Frazelor de Aducere
Aminte expuse mai sus.
**durerea de cap rămasă
**furia contra tatei rămasă
**amintirea din război rămasă
**înŃepeneala gâtului rămasă
**cosmarul rămas
**pofta de alcool rămasă
**teama de serpi rămasă
**depresia rămasă
Aceasta completează aspectele ReŃetei de
Bază. Acum aveŃi nevoie doar de două lucruri
pentru a obŃine rezultatele scontate. AveŃi nevoie
să memoraŃi ReŃeta de Bază si aveŃi nevoie de
câteva trucuri despre cum să procedaŃi. Aceste
trucuri sunt explicate în continuare
Trucuri despre cum să aplicaŃi EFT
Testare? Aspecte -- PerseverenŃa Răsplătită -- FiŃi Specifici Ori de Câte Ori e Posibil
Efectul Generalizator -- Încearcă pentru Orice -- EFT pe scurt
EFT sunt remarcabil de simplu de aplicat. Nu
trebuie decât să adaptaŃi minutul de ReŃetă de Bază,
cu o afirmaŃie de Pregătire si o Frază de Aducere
Aminte care să se refere la problema voastră. Apoi
executaŃi câte runde sunt necesare până problema
dispare definitiv.
Acest proces poate fi folosit cu încredere si
perseverenŃă, pentru a vă remodela literalmente
sistemul energetic.
El poate elimina temeri, furii, supărări,
depresii si alte emoŃii negative care-i fac pe oameni
să treacă prin viaŃă cu frânele trase. În plus…de-a
lungul drumului…EFT vă pot usura de migrene,
astm, dureri si practic o listă foarte lungă de neplăceri
fizice.
Această secŃiune a cursului adaugă câteva
trucuri…unele observaŃii utile…pentru a folosi mai
bine EFT. Ea vă duce în culise si vă ajută să vă
construiŃi o fundaŃie mai solidă la baza noilor
cunostinŃe.
Testarea
VeŃi remarca pe casetele video si audio că
Adrienne si cu mine le cerem mereu pacienŃilor să-si
evalueze tăria problemei pe o scală de la 0 la 10
(unde 10 reprezintă maximum de intensitate si 0 arată
că problema a dispărut cu totul). Această metodă vă
oferă posibilitatea să vă măsuraŃi progresul. AŃi putea
să fi început la 6, spre exemplu si apoi ajungeŃi la
3… si apoi la 1 ….si, în final, la 0…după aplicarea
mai multor runde de ReŃetă de Bază.
Ar trebui să vă
măsuraŃi întotdeauna
intensitatea care există
ACUM…asa cum o
gândiŃi voi…si asa cu
credeŃi că este în situaŃia
actuală. AmintiŃi-vă,
ReŃeta de Bază
echilibrează întreruperile
din sistemul vostru
energetic asa cum există
ele ACUM, când sunteŃi conectat la problemă.
Iată un exemplu. Să spunem că aveŃi o teamă
de păianjeni, de care aŃi vrea să scăpaŃi. Dacă nu
vedeŃi prin preajmă niciun păianjen care să vă
provoace o intensitate emoŃională, atunci închideŃi
ochii si imaginaŃi-vă că vedeŃi un păianjen sau
imaginaŃi-vă o situaŃie în care un păianjen v-a speriat.
ApreciaŃi intensitatea fricii pe care o simŃiŃi, pe o
scală de la 0 la 10, asa cum o simŃiŃi ACUM, când vă
gândiŃi la păianjen. Dacă o estimaŃi cu 7 de exemplu,
atunci aveŃi un reper faŃă de care vă puteŃi compara
progresul.
Apoi executaŃi o rundă de ReŃetă de Bază si
imaginaŃi-vă iarăsi păianjenul. Dacă nu mai simŃiŃi
nicio urmă de teamă, atunci aŃi reusit să scăpaŃi
complet de ea. Dacă, totusi, simŃiŃi o teamă de, să
spunem, gradul 4, atunci aveŃi nevoie să mai
executaŃi niste runde de ReŃetă de Bază, până
ajungeŃi la gradul 0, adică la niciun fel de teamă de
păianjeni.
29
Fiecare aspect trebuie
rezolvat separat
Aspecte
V-aŃi putea întreba în acest moment dacă,
ajungând la 0 când doar vă gândiŃi la păianjeni,
înseamnă că aŃi scăpat de teamă si când veŃi fi în faŃa
unui păianjen real. Răspunsul este…. de obicei, da!!
În majoritatea cazurilor, întreruperile de
energie care apar când vă gândiŃi la păianjen sunt
identice cu acelea pe care le aveŃi în prezenŃa
păianjenului real. De aceea, echilibrarea energetică
originală tinde să se menŃină si în circumstanŃe reale.
ExcepŃia există atunci când, în situaŃia reală
apare vreun aspect nou al problemei, aspect care nu
era prezent atunci când doar v-aŃi gândit la problemă.
Spre exemplu, v-aŃi gândit poate, la un păianjen care
stătea nemiscat, iar vouă vă e de fapt teamă de
păianjeni în miscare si nu
doar de păianjeni în general.
Atunci, acea parte de teamă
care se referă la miscare va
reapărea când veŃi vedea
păianjeni în miscare.
Această siŃuatie apare
frecvent si nu înseamnă că
EFT n-au funcŃionat.
Înseamnă pur si
simplu că trebuie să
continuaŃi. AplicaŃi ReŃeta
de Bază la noul aspect
(păianjenul în miscare),
până când răspunsul emoŃional ajunge iarăsi la 0.
Odată ce aŃi eliminat toate aspectele, reacŃia de fobie
la păianjeni vă va fi doar o amintire si de atunci
încolo veŃi fi perfect calm în prezenŃa păianjenilor.
NoŃiunea de aspecte este foarte importantă în
EFT. Ca si în exemplul cu păianjenii, unele probleme
au mai multe piese…sau aspecte… si problema nu va
fi complet eliminată, până când nu sunt prelucrate
toate aspectele, pe rând. În realitate, fiecare dintre
aceste aspecte constituie o problemă separată, pentru
fiecare în parte trebuie aplicate câteva runde de
ReŃetă de Bază, chiar dacă toate la un loc par a fi
doar o singură problemă. Teama de un păianjen
nemiscat si teama de un păianjen în miscare, spre
exemplu, ar putea fi considerate împreună, ca o
teamă generală de păianjeni. De fapt, ele sunt
probleme separate si pentru fiecare trebuie aplicate
runde diferite de EFT.
Aspecte diferite sunt posibile în aproape orice
problemă pe care doriŃi s-o rezolvaŃi prin EFT.Uneori
ele iau forma unei serii de amintiri traumatice, cum
ar fi amintirile de război, de viol sau de alt abuz.
Fiecare dintre aceste amintiri poate fi o problemă
separată, si trebuie tratată individual, pentru a obŃine
în final o eliberare completă de problemă.
Vă rog să înŃelegeŃi că, atunci când sunt
prezente mai multe aspecte ale unei probleme
emoŃionale, puteŃi să nu observaŃi nicio usurare până
când toate aspectele nu sunt reduse la 0. Pentru a
înŃelege mai bine, faceŃi comparaŃia cu o vindecare
fizică. Dacă, de exemplu, aveŃi simultan o durere de
cap, o durere de dinŃi si vă mai doare si stomacul, vă
veŃi simŃi bine abia după ce toate trei au dispărut.
Durerea poate părea că se mută dintr-un loc în altul,
dar totusi, rămâne durere si tot nu vă simŃiŃi bine
dacă încă vă doare stomacul dar nu vă mai dor dinŃii.
La fel si cu problemele emoŃionale care conŃin
diferite aspecte. Până când nu sunt eliminate toate
aspectele, se poate să nu simŃiŃi nicio usurare, chiar
dacă aŃi scăpat definitiv de unul sau mai multe dintre
ele.
PerseverenŃa răsplătită
Ca începători în EFT, vă lipseste experienŃa
necesară pentru a putea să identificaŃi aspectele
specifice si să adresaŃi ReŃeta de Bază fiecăruia
dintre acestea. E OK. Trebuie doar să vă lămuriŃi
sentimentul pe care-l aveŃi si să vă adresaŃi lui, cu
ReŃeta de Bază. Subconstientul vostru stie despre ce
e vorba. Vă puteŃi adresa acestui “sentiment” cu o
afirmaŃie de Pregătire de genul…”Chiar dacă am
acest sentiment, mă accept complet si profund asa
cum sunt” si cu o Frază de Aducere Aminte care
spune…”acest sentiment”.
Vă rog să înŃelegeŃi că mare parte din
problemele cărora vă adresaŃi cu ReŃeta de Bază,
nu sunt formate din mai multe aspecte. Majoritatea
lor sunt usor de identificat si tot asa de usor de
eliminat. Dar, doar pentru situaŃia în care se întâmplă
să aveŃi una din acele probleme mai complicate si nu
sunteŃi capabili să-i identificaŃi aspectele specifice,
atunci vă sugerez 3 runde de ReŃetă de Bază pentru
“acest sentiment” sau “această problemă”, o dată pe
zi (asta înseamnă 3 minute pe zi), timp de 30 de zile.
Subconstientul vostru are căi de a aduce la suprafaŃă
ce e necesar si ar trebui să vă simŃiŃi eliberaŃi chiar
înainte de terminarea celor 30 de zile. EFT, aŃi putea
spune, este…un proces foarte flexibil…si adesea
veŃi face progrese în problema la care lucraŃi, chiar
fără să fiŃi constienŃi de ele.
FiŃi cât mai concreŃi posibil
Cel mai bine e, bineînŃeles, să fiŃi cât mai
exacŃi posibil, ori de câte ori puteŃi. Astfel puteŃi
ajunge eficient la zero pentru o anumită teamă,
durere, amintire, etc., si o puteŃi elimina dintre
greutăŃile care vă apasă si vă îngrădesc.
Uneori grupăm într-un tot, mai multe probleme
specifice, sub o denumire mai largă. Acesta poate fi
un handicap pentru progresul EFT. Spre exemplu,
majoritatea oamenilor ar dori să aibă "o imagine
despre ei însisi" mai bună, dar ei nu-si dau seama că
30
acest termen este o etichetă generală, care serveste
drept denumire cheie pentru numeroase probleme
specifice (spre exemplu, amintirile unor abuzuri, ale
unor respingeri, si/sau ale unor spaime de diferite
tipuri).
Cineva care a avut de suferit o respingere
severă când era copil, este posibil să se simtă
inadecvat în multe domenii ale vieŃii, ceea ce
contribuie la o proastă imagine despre sine,
provocându-i întreruperi energetice (si, deci, emoŃii
negative) când este pus să înfrunte o potenŃială
respingere. Ca urmare, persoana respectivă va simŃi
mereu "că nu e suficient de bună" atunci când îi apar
oportunităŃi si tinde să stea inactivă, acolo unde se
găseste. Când sunt cumulate cu alte emoŃii negative,
problemele de imagine personală devin mai larg
generalizate si persoana se simte stopată în chiar si
mai multe domenii.
Eu folosesc o metaforă pentru a pune imaginea
despre sine si alte denumiri emoŃionale generale, întro
perspectivă EFT potrivită. Eu asemuiesc problema
generală cu o… pădure bolnavă, în care fiecare
problemă specifică este un copac suferind.
Pădurea, la început, este atât de dens populată cu
astfel de copaci, că poate părea imposibil de găsit o
cale de iesire din ea. Pentru unii, poate părea ca o
junglă.
Când neutralizăm cu ReŃeta de Bază câte un
eveniment negativ specific din viaŃa noastră, în
realitate tăiem/doborâm efectiv un copac suferind.
Continuăm să tăiem acesti copaci unul câte unul si,
după un timp, pădurea va fi atât de rărită, încât putem
iesi din ea cu destulă usurinŃă. Fiecare copac doborât
reprezintă un alt grad de libertate emoŃională atins si..
… dacă sunteŃi perseverenŃi în aplicarea ReŃetei de
Bază… veŃi vedea, treptat, cum dispar manifestările
voastre negative. Vă veŃi simŃi mai usori… si mai
calmi… atunci când vă veŃi confrunta cu noi
oportunităŃi, si veŃi fi ghidaŃi de un proaspăt
simŃământ de aventură, în locul temerii că nu sunteŃi
"suficient de bun".
Un concept de mare ajutor aici este să
despicaŃi fiecare problemă în evenimentele specifice
care o compun si să folosiŃi EFT pentru fiecare
astfel de eveniment specific. De exemplu, cine este
furios pentru că tatăl a abuzat de el/ea, aplică EFT
pentru evenimente specifice, precum “Când tata m-a
lovit în bucătărie, pe când aveam 8 ani“. Acest
procedeu este superior folosirii EFT pe o problemă
mai globală, în totalitatea ei, precum “Tata a abuzat
de mine“.
Probabil, cea mai mare greseală făcută de
începători este aceea că folosesc EFT pe probleme
prea generale. Ei pot avea bune rezultate prin
perseverenŃă, dar e puŃin probabil să-si dea seama
de ele imediat. Ca urmare, ei pot renunŃa prea
repede. DespicaŃi problemele în evenimente
specifice si veŃi observa imediat rezultatele
aplicării EFT la fiecare în parte. Astfel, până la
urmă, cauza principală e eliminată cu mult mai
multă eficienŃă.
Efectul Generalizator
Acestea fiind spuse, vreau să vă prezint acum
un alt aspect fascinant al EFT. Eu îl numesc Efectul
Generalizator, pentru că, după ce vă adresaŃi cu EFT
câtorva probleme conectate între ele, procesul începe
să se generalizeze la toate problemele de acel fel.
Spre exemplu, cineva care are 100 de amintiri
traumatice de molestări fizice, de obicei constată că,
folosind EFT.. au dispărut în totalitate, după ce a
neutralizat doar 5 sau 10 dintre ele.
Acest efect este teribil de încurajator pentru
unele persoane, deoarece au atât de multe traume în
viaŃă, încât îsi închipuie că vor trebui să aplice runde
nesfârsite de EFT ca să scape de toate. Nu e asa… cel
puŃin nu întotdeauna. Cel mai adesea, EFT curăŃă o
întreagă pădure după doborârea a doar câtorva copaci
Ca un exemplu al acestui Efect Generalizator,
revedeŃi cazul lui Rich, primul veteran din caseta
video “6 Zile la VA”, inclusă în acest curs.
Încearcă pentru Orice!!
Acest curs abundă în descrieri de cazuri reale.
Scopul lor este să vă întipărească în minte cum
funcŃionează EFT în lumea reală. Există o secŃiune
întreagă cu cazuri în acest manual, iar casetele video
si audio conŃin încă si mai multe. Ele se referă la o
mare varietate de probleme…
** de la teama de a vorbi în public, până la
traumatizante amintiri de război,
** de la dependenŃa de ciocolată, la insomnie
** de la sughiŃ, la scleroză multiplă.
Eu nu cunosc limite în rezolvarea problemelor
emoŃionale si fizice cu EFT. Ca urmare, EU ÎNCERC
PENTRU ORICE !! si insist să faceŃi si voi la fel.
Oamenii mă întreabă mereu "O să meargă pentru
__________ ?" si eu răspund întotdeauna cu
"Încearcă !" Am renunŃat de mult să mă mai mir de
rezultate. Scopul este, de regulă, atins.
Totusi, acest "Încearcă pentru orice" trebuie
interpretat cu bun simŃ. Scopul este să vă extindeŃi
încrederea în posibilităŃile EFT. Nu înseamnă însă, să
vă comportaŃi iresponsabil. Ca urmare, nu trebuie să
încercaŃi EFT pe grave maladii mentale sau de alt fel,
DECÂT dacă aveŃi o pregătire corespunzătoare si
sunteŃi calificat în acel domeniu.
EFT pe scurt
Pentru mine, are mare importanŃă claritatea si
mă străduiesc să fiu explicit în tot ceea ce fac si spun.
31
Din punctul meu de vedere, cea mai evidentă probă
de claritate este să fii capabil să reduci problema care
te perocupă, la o simplă propoziŃie. Eu am făcut asta
cu EFT. Ce urmează este…
EFT pe scurt
MemoraŃi ReŃeta de Bază. FocalizaŃi-o pe
orice problemă emoŃională sau fizică, printr-o
AfirmaŃie de Pregătire si o Frază de Aducere
Aminte potrivite. FiŃi specific pe cât puteŃi si
focalizaŃi EFT pe evenimentele emoŃionale
specifice care stau la baza problemei. Atunci când
e necesar, fiŃi perseverenŃi, până când toate
aspectele problemei au dispărut. IncercaŃi pentru
orice!
Asta-i tot. Aceasta este esenŃa a ceea ce
învăŃaŃi aici. Dacă doriŃi o versiune mai extinsă, o
veŃi găsi pe pagina următoare. Acolo pun… pe o
singură pagină… EnunŃul Descoperirii, ReŃeta de
Bază si EFT pe scurt. Este ceea ce eu numesc EFT
într-o singură pagină. Poate aveŃi nevoie să o folosiŃi
pentru un acces rapid, până stăpâniŃi perfect aceste
procedee.
32
EFT pe o singură pagină
DESCOPERIREA
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este
existenŃa unei întreruperi în sistemul
energetic al corpului".
EFT PE SCURT
MemoraŃi ReŃeta de Bază. FocalizaŃi-o
pe orice problemă emoŃională sau fizică,
printr-o AfirmaŃie de Pregătire si o Frază de
Aducere Aminte potrivite. FiŃi specifici pe
cât puteŃi si focalizaŃi EFT pe evenimentele
emoŃionale specifice care stau la baza
problemei. Atunci când e necesar, fiŃi
perseverenŃi, până când toate aspectele
problemei au dispărut. IncercaŃi pentru
orice!
REłETA DE BAZĂ
1. Pregătirea…RepetaŃi de 3 ori această afirmaŃie:
"Desi am această ________ ,
Mă accept complet si profund asa cum sunt."
în timp ce frecaŃi continuu Punctul Sensibil sau bateŃi Punctul Karate.
2. SecvenŃa…CiocăniŃi de aproximativ 7 ori fiecare dintre următoarele puncte
energetice în timp ce repetaŃi Fraza de Aducere Aminte la fiecare punct.
ÎS, CO, SO, SN, B, CP, SB, SS, DM, DA, DL, Dm, PK
3. Gama celor 9 acŃiuni…BateŃi continuu Punctul Gamut în timp ce executaŃi
fiecare dintre aceste 9 acŃiuni:
(1) Ochi închisi (2) Ochi deschisi (3) Ochi privind jos dreapta (4) Ochi
privind jos stânga (5) Ochi rotiŃi spre dreapta (6) Ochi rotiŃi spre atânga
(7) FredonaŃi 2 secunde o melodie (8) NumăraŃi până la 5 (9) FredonaŃi 2
secunde o melodie.
4. SecvenŃa (iarăsi)... CiocăniŃi de aproximativ 7 ori fiecare dintre următoarele
puncte energetice în timp ce repetaŃi Fraza de Aducere Aminte la fiecare punct.
ÎS, CO, SO, SN, B, CP, SB, SS, DM, DA, DL, Dm, PK
Notă: În rundele următoare, AfirmaŃia de Pregătire si Fraza de Aducere
Aminte sunt ajustate pentru a reflecta faptul că vă adresaŃi la ceea ce a mai
rămas din problemă.
33
Cele mai frecvente
Întrebări si răspunsuri
despre EFT
Unii sunt uimiŃi să vadă ceea ce se întâmplă cu
EFT. Întrebările lor sunt vădit entuziasmate.
AlŃii nu prea stiu cum să reacŃioneze, pentru că
EFT le violează majoritatea credinŃelor despre ei
însisi. Întrebările lor conŃin un element de precauŃie
…ca si cum ar fi semi-deschisi, dar încă mai au
nevoie să-si protejeze convingerile actuale
Indiferent care le este motivaŃia, aceste
întrebări sunt importante pentru educaŃia voastră în
EFT, pentru că ele ajută să completaŃi eventualele
goluri pe care le mai aveŃi în înŃelegere. În acest scop
redau în această secŃiune răspunsurile la întrebările
standard pe care le-am primit de-a lungul anilor.
Î. În ce fel diferă rezultatele EFT de o
"reparaŃie la minut" ? Eticheta de "reparaŃie la
minut" poartă în ea o conotaŃie negativă, folosită
adesea pentru a desemna terapiile dubioase, ale
sarlatanilor si escrocilor si de aceea trezeste
suspiciune si precauŃie.
EFT oferă usurare rapidă pentru numeroase
suferinŃe fizice si emoŃionale, fără a merita eticheta
negativă de "reparaŃie la minut". Acest fapt este
evident pentru orice observator al cazurilor
prezentate în acest curs si este încă si mai evident
celor care au văzut ei însisi rezultatele. Eu folosesc
termenul de usurare rapidă în loc de "reparaŃie la
minut", pentru a exprima aceeasi idee dar fără
conotaŃia negativă.
Iată aici o notă importantă: În toată istoria lor,
diferitele feluri de tehnici de vindecare au fost de
regulă lente si ineficiente, până când cineva a găsit
adevăratul remediu pentru suferinŃă. Odată găsit
acest remediu adevărat, totul se schimbă si vechile
metode devin relicve ale trecutului.
Poliomielita este unul dintre cazuri. Până când
a fost descoperit vaccinul Salk, poliomielita era
considerată incurabilă si erau folosite tot felul de
medicaŃii si terapii (inclusiv Plămânul de Fier) pentru
a-i ajuta pe cei în suferinŃă. Ele nu ajutau prea mult,
bineînŃeles. Reuseau să usureze oarecum disconfortul
si limitau o parte din deteriorările pe termen lung,
cauzate de boală. Dar asta era tot.
Si atunci a apărut vaccinul Salk. El a aruncat la
cos toate încercările vechi si ineficiente de a vindeca
poliomielita si le-a înlocuit cu adevăratul remediu. A
fost cu adevărat, o "reparaŃie la minut" fără conotaŃia
negativă.
Eradicarea poliomielitei este doar unul dintre
exemplele în care metodele ineficiente s-au dat la o
parte pentru a face loc adevăratelor remedii.
Penicilina, spre exemplu, a fost un alt
medicament miracol, pentru "reparaŃia la minut",
care a furnizat remediile rapide pentru maladii
mergând de la bolile respiratorii până la gonoree.
Exemplele pot continua, dar important este că
procedurile prezentate aici înlocuiesc toate tehnicile
ineficiente folosite în vederea însănătosirii
emoŃionale. Faptul că ele oferă usurare rapidă la
probleme emoŃionale ce par foarte dificile, este
dovada impresionantă că ele reprezintă adevăratul
remediu. Dacă si ele ar avea nevoie de ani pentru a
obŃine o îmbunătăŃire foarte mică, atunci pur si
simplu si-ar ocupa locul printre celelalte tehnici ale
trecutului.
Dar nu-i asa. Ele merg punct ochit-punct lovit
si se comportă exact asa cum trebuie s-o facă
adevăratul remediu. Rapid, usor, permanent.
Î. Efectul durează? Această întrebare este de obicei
pusă alături de cea anterioară, despre "reparaŃia la
minut". În fond, conform "logicii", orice rezolvare
atât de rapidă a unei probleme ar trebui să fie
temporară. Rezultatele care durează, cel puŃin în
minŃile majorităŃii oamenilor, trebuie să ia timp
pentru a fi obŃinute.
Nu-i asa. Rezultatele EFT sunt de obicei
permanente.
Acest curs e plin de cazuri cu persoane la care
rezultatele s-au arătat a fi definitive…chiar dacă ele
au rezolvat problemele în doar câteva momente.
Acest fapt este încă o dovadă că EFT se adresează
adevăratei cauze a problemei. Altfel, rezolvarea n-ar
fi de durată.
Vă rog să vă aduceŃi totusi aminte că EFT nu
rezolvă orice, pentru oricine. Unele probleme par să
reapară si asta se întâmplă, de regulă, din cauză că
diferitele aspecte ale problemei originale pot iesi la
suprafaŃă ulterior. Cei ce studiază EFT si au
experienŃă în aplicarea lor, vor recunoaste situaŃia si
pur si simplu vor re-aplica ReŃeta de Bază, pentru
noul sau noile aspecte apărute. Cei ce studiază EFT si
au experienŃă în aplicarea lor vor sti de asemenea să
desfacă problema în evenimentele ei specifice si să
aplice EFT la fiecare în parte. În timp, după ce s-a
lucrat pe toate aspectele si evenimentele specifice,
problema în mod normal dispare complet si nu mai
revine niciodată.
Î. Cum rezolvă EFT problemele emoŃionale
foarte intense si/sau foarte vechi? În acelasi fel în
care rezolvă orice altă problemă emoŃională.
34
Pentru EFT, intensitatea unei probleme sau
vechimea ei n-au importanŃă. Cauza este întotdeauna
existenŃa unei întreruperi în sistemul energetic si,
folosind ReŃeta de Bază pentru a o repara, se obŃine
vindecarea….indiferent de severitatea sau vechimea
problemei.
Această întrebare vine de obicei din cauza
credinŃei că problemele intense si/sau foarte vechi
sunt mai "adânc înrădăcinate" decât alte probleme.
Deci, ar trebui depus mai mult efort pentru a le
rezolva. Pare foarte logic, dacă privim prin modul
convenŃional de abordare, din cauză că acesta nu se
adresează direct adevăratei cauze.
Abordările convenŃionale tind să Ńintească
amintirile sau alte procese mentale si să ignore
sistemul energetic (unde se află adevărata cauză).
Când se obŃine un progres lent, este convenabil să se
dea vina pe problemă, pentru că se presupune că
aceasta ar fi "adânc înrădăcinată" si deci, e greu de
vindecat. În acest fel, abordările convenŃionale pot..
…si chiar o fac…să justifice rezultatele ineficiente.
Când EFT cer perseverenŃă, aceasta NU este
din cauza intensităŃii sau vechimii problemei. Ci de
regulă, din cauza complexităŃii ei.
Complexitate, pentru EFT, înseamnă existenŃa
mai multor aspecte si fiecare aspect trebuie lucrat
separat, pentru a se simŃi usurarea totală. NoŃiunea de
aspect este acoperită în mod repetat în acest manual
si în casetele video si audio.
Notă: Comentariile de mai sus pot să se aplice
sau nu bolilor mentale grave. Aplicarea EFT la astfel
de boli, s-a dovedit a fi de ajutor dar trebuie făcută
numai de profesionistii în domeniu.
Î. Cum rezolvă EFT nevoia cuiva de a-si
înŃelege propria problemă? Aceasta este una dintre
cele mai uimitoare laturi ale EFT. O schimbare în
înŃelegerea de către o persoană a proprie-i probleme,
are loc simultan cu rezolvarea ei. După EFT, oamenii
vorbesc altfel despre problema lor. Ei o prezintă
dintr-o perspectivă sănătoasă. Victima tipică a unui
viol, de exemplu, nu mai suferă de teama profundă si
de neîncrederea în bărbaŃi. Mai degrabă, ea consideră
că violatorul are o problemă si are nevoie de ajutor.
Cei care folosesc EFT pentru usurare de
vinovăŃie, nu se mai blamează pentru un eveniment
oarecare, care i-a făcut să se simtă vinovaŃi. Furia se
transformă în obiectivitate. SuferinŃa după moartea
cuiva drag, devine o aducere aminte sănătoasă, dintro
perspectivă calmă.
ObservaŃi cum voi si ceilalŃi răspundeŃi la
vechea problemă si veŃi vedea ce vreau să spun.
ÎnŃelegerea voastră evoluează odată cu usurarea.
Iată ultimul cuvând despre cât de puternic
modifică EFT înŃelegerea. Dintre sutele si sutele de
persoane pe care Adrienne si cu mine le-am ajutat cu
EFT, nici una.…niciodată, nu si-a mai arătat interesul
să-si înŃeleagă mai bine problema. De ce-ar fi făcuto?
Nu mai aveau nevoie.
Î. Cum rezolvă EFT stresul si anxietatea? În
EFT, stresul si anxietatea au aceeasi cauză ca si toate
celelalte emoŃii negative…existenŃa unei întreruperi
în sistemul energetic al corpului. Ca urmare, ele se
rezolvă cu ReŃeta de Bază, la fel ca orice altă
problemă emoŃională.
Anxietatea are un înŃeles specific în psihologia
clinică. Ea se referă la o teamă intensă sau groază
fără cauză clară sau fără vreo ameninŃare iminentă. În
EFT, totusi, îi dăm o definiŃie mult mai largă, pentru
a include acea stare generală de disconfort, care este
mai curent cunoscută drept anxietate. Sub această
definiŃie, stresul si anxietatea cad în aceeasi categorie
Stresul si anxietatea tind să fie probleme
recurente, pentru că circumstanŃele care le creează
sunt recurente. O situaŃie familială abuzivă sau un
mediu de serviciu stresant, sunt doar două dintr-o
lungă listă de posibilităŃi. EFT nu înlătură
circumstanŃele, evident, dar este un ajutor important
în a vă reduce reacŃiile anxioase la ele. În cele mai
multe dintre cazuri, va fi nevoie să aplicaŃi EFT în
mod constant (cel mai probabil zilnic), din cauză că
circumstanŃele stresante tind să se manifeste în
fiecare zi.
După un timp, veŃi remarca cum reacŃiile
voastre la evenimentele dificile sunt mult mai calme.
Pur si simplu, nu mai luaŃi greutăŃile asa de în serios
ca înainte. ZâmbiŃi mai mult. Sănătatea vi se
îmbunătăŃeste si viaŃa vi se pare mai usoară.
Î. Cum ajută EFT performaŃele sportive?
ÎntrebaŃi orice campion sportiv si vă va spune cu
emfază că starea sa mentală este focalizată pe
performanŃă. DiferenŃa dintre zilele bune si cele rele
pentru un sportiv, este aproape întotdeauna datorată
cauzelor emoŃionale. Excluzând boala, sportivul
întotdeauna aduce acelasi corp foarte bine pregătit, în
arena de luptă. Singurul lucru care se schimbă este
efectul pe care îl au emoŃiile asupra trupului.
Oricine, inslusiv sportivii, îsi are partea lui de
gânduri negative si de îndoială asupra sa. Dar acum
sunteŃi destul de familiarizaŃi cu faptul că acele stări
de spirit negative produc întreruperi în sistemul
energetic al corpului si cauzează emoŃii negative.
Aceste emoŃii negative ies la iveală în corp, într-o
mare varietate de feluri (palpitaŃii, lacrimi,
trenspiraŃie abundentă, etc.), inclusiv o anume
tensiune în muschi.
În sport, sincronizarea este totul si chiar si cea
mai usoară tensiune a muschilor o poate afecta.
Lovirea mingii de basebal sau de tenis sau de golf,
necesită sincronizare perfectă si o neatenŃie de numai
o fracŃiune de secundă face diferenŃa dintre o lovitură
bună si una ratată. Asa se întâmplă.
35
Sportivii sunt foarte constienŃi de asta si mulŃi
dintre ei angajează psihologi în sport, pentru a-i ajuta
în această privinŃă. Orice emoŃie negativă.. …chiar si
cele moderate sau subconstiente…poate fi critică
pentru performanŃa unui sportiv.
EFT oferă o soluŃie remarcabil de eficientă la
această problemă. Scopul ReŃetei de Bază este să
neutralizeze emoŃiile negative si efectele lor. Una
dintre reacŃiile cele mai obisnuite care se obŃin, este
că oamenii se simt relaxaŃi, ceea ce, fiindcă veni
vorba, este un alt fel de a spune că tensiunea
muschilor a cedat. Ceea ce este ideal pentru sportiv,
pentru că neutralizează orice tensiune emoŃională nenecesară
din muschi, fără să afecteze restul abilităŃii
lui sportive. Si permite întregului său potenŃial să
circule prin corp, fără să fie împiedicat de nicio
rezistenŃă în muschi.
Î. De ce calmează EFT atât de surprinzător
de bine problemele fizice? Aceasta e usor de înŃeles
în lumina atitudinilor nou-apărute faŃă de existenŃa
conexiunii minte-trup. EFT oferă dovada izbitoare a
acestei conexiuni. Ce probă mai evidentă poate dori
cineva, decât să vadă schimbările din minte si din
corp, care apar ca urmare a ciocănirii sistemului
energetic al trupului ?
Dar dovada merge chiar si mai departe.
Aplicând EFT pentru probleme emoŃionale, adesea se
obŃin efecte pozitive si în problemele fizice.Probleme
de respiraŃie dispar. Dureri de cap încetează. Dureri
de încheieturi se evaporă. Simptomele sclerozei
multiple se îmbunătăŃesc. Ani de zile am fost
martorul acestui fenomen. Lista ameliorărilor fizice
rezultate din EFT este fără sfârsit.
Concluzia logică din toate acestea este că EFT
efectiv se adresează oricărui factor emoŃional care
contribuie la simptomele fizice. Odată eliminaŃi
acesti factori, simptomele cedează.
Mai există, bineînŃeles, si dintre aceia care
cred că emoŃiile sau procesele mentale ale cuiva sunt
singura cauză a maladiilor lor fizice. Nu stiu cum să
aprob sau să dezaprob asta, dar eu ofer aici dovada
evidentă că emoŃiile, cel puŃin, contribuie la sănătatea
fizică a cuiva. Si EFT sunt un instrument eficient
pentru alinare în această privinŃă.
Si încă ceva. V-aŃi putea întreba ce se întâmplă
"în spatele scenei emoŃionale", atunci când aplicaŃi
ReŃeta de Bază direct la un simptom fizic (cum ar fi,
o durere de cap), fără să ŃineŃi cont de nicio emoŃie
anume. Spus altfel, dacă simptomul fizic este cauzat
de cine stie ce problemă emoŃională, de ce el cedează
când n-am aplicat ReŃeta de Bază pentru nicio
emoŃie ?
Nu stiu sigur. Mai e mult de învăŃat despre
aceste tehnici si viitorul, sunt convins, ne va aduce
revelaŃii uluitoare, pe multe fronturi. Deocamdată,
cred că subconstientul stie să aleagă singur problema
emoŃională care contribuie la cauza simptomului
fizic. Aplicând ReŃeta de Bază, ea se adresează în
mod automat acelei emoŃii.
Î: Cum pot să mă Ńin la curent cu ultimele
noutăŃi în EFT? Desi puteŃi avea rezultate
impresionante cu EFT, trebuie să recunoasteŃi că
sunteŃi abia la început. EFT pot mult mai mult decât
învăŃaŃi în acest curs. Iată trei resurse :
1. www.emofree.com/products.htm, pentru o listă
de produse video avansate.
2. www.emofree.com/tutorial.htm, pentru o
descriere a ultimilor tehnici si descoperiri.
3. www.emofree.com/faq.htm, pentru o listă a celor
mai frecvente întrebări si răspunsuri.
36
CINE vrei să
vorbească în public?
Istorii de Cazuri
Teamă de vorbit în public – Astm -- Abuz sexual
Anxietate si ronŃăit de unghii -- Teamă de păianjeni
DependenŃă de cafea -- Alcoolism -- Jale -- Frică de ace
DependenŃă de alune -- Durere fizică
Durere de sale -- VinovăŃie si insomnie – ConstipaŃie
Rusine fizică – Lupus -- Colită ulceroasă
Atac de panică -- Frică de ascensoare
În continuare, urmează câteva exemple de
rezultate reale obŃinute cu EFT. Ele demonstrează
EFT în acŃiune pe o largă varietate de probleme si vă
dă o idee cu privire la ce vă puteŃi astepta. Vă rog să
le citiŃi pe toate…chiar dacă unele dintre ele par să
nu aibă nicio legătură cu voi. Există o mulŃime de
lucruri identice în modul în care lucrează aceste
tehnici si ce se aplică la o problemă, se poate aplica
si la o alta.
În plus, o parte importantă din educaŃia voastră
în EFT constă în a recunoaste diferitele ABORDĂRI
ce pot fi folosite într-o mare varietate de dezordini.
EFT se aplică la aproape orice dezordine emoŃională
si fizică a umanităŃii si procedura în sine este
fundamental aceeasi pentru toate. Totusi,
ABORDĂRILE pot să difere foarte mult. Desi
următoarele expuneri de cazuri vă dau o idee despre
diferitele abordări, casetele video care însoŃesc acest
curs sunt mult mai utile în această privinŃă. Pagina
tipărită are limitările ei.
Cazul 1 - Teamă de vorbit în public
Sue avea un impediment de vorbire si, ca
urmare, o intensă teamă de a vorbi în public. Ea a
participat la una din sedinŃele
noastre de lucru si, în timpul
unei pauze de masă, ne-a cerut
ajutorul, lui Adrienne si mie. Ea
ne-a arătat o cicatrice pe gât,
rămasă de la o operaŃie
de cancer în gât. Ca urmare
a acestei operaŃii, ea nu
putea vorbi normal si era
greu să o înŃelegi. Explicabil că era terifiată să
vorbească în public si…mai rău de atât…ea era
sergent de armată si era nevoită frecvent "să
vorbească în public", adică în faŃa trupelor de soldaŃi.
I-am aplicat două runde de ReŃetă de Bază si
Sue si-a depăsit teama în câteva minute…cel puŃin
atunci când se gândea la ea. La reluarea seminarului,
i-am cerut să vină pe scenă si să-si testeze teama de
vorbit în public. Apropiindu-se de scenă, ea ne-a spus
că teama îi revenise, dar că era "doar la 3". Asta
însemna mult mai puŃin decât 10, la cât fusese la
început dar, evident, nu dispăruse complet Acest fapt
este o primă dovadă că ieseau la iveală unele
aspecte noi ale temerii ei, aspecte care nu-i fuseseră
prezente în gând, pe timpul pauzei.
Am aplicat împreună o nouă rundă de ReŃetă
de Bază pe scenă (în timp ce Sue stătea cu faŃa la
audienŃă) si teama a scăzut la zero. Ea a apucat atunci
microfonul, mi-a cerut să mă asez si a încântat
publicul de 100 de persoane, povestindu-ne ce i se
întâmplase în timpul pauzei. Era foarte calmă si
sigură pe sine. Impedimentul de vorbire era încă
acolo, bineînŃeles. Dar teama dispăruse.
Oare, eliminând teama vorbit în public face din
cineva un mare orator? Nu, fără discuŃie că nu.
Vorbitul în public este o artă si necesită practică,
pentru a fi perfect. Dar dispar simptomele de teamă -
palpitaŃii, gură uscată si altele – astfel că persoana se
simte liberă si la largul ei, în timp ce-si expune
abilităŃile de vorbitor în public.
Cazul 2 – Astm
Kelly sedea în primul rând la una dintre
prezentările mele. Astmul ei era evident, căci puteam
să-i aud respiraŃia greoaie în timp ce vorbeam. Era
suficient de sonoră ca să sune a sforăit si evident îi
deranja pe unii dintre vecinii de lângă ea.
După prezentare, ea m-a rugat s-o ajut cu
privire la teama-i de a vorbi în
public. Interesant, nu "se prinsese"
că EFT putea să-i calmeze astmul, si
nu ne cerea ajutorul în această
problemă, atât de evidentă. Pentru
ea, doar medicina o putea ajuta. Asa că, ne-am
adresat temerii ei de vorbit în public. După circa trei
minute de proceduri EFT, ea a remarcat, cu un strop
de mirare în voce, că i se usurase respiraŃia. Si chiar
asa era. Nu mai rămăsese nicio urmă de astm.
Adesea obŃinem "bonusuri" ca acesta.
Echilibrând sistemul energetic al corpului, putem
câstiga dividente neasteptate.
Cât despre respiraŃia greoaie, am aplicat EFT
la câteva probleme (poate 8 sau 10) care implică
astmul sau neplăcerile legate de respiraŃie sau de
sinusuri. Am văzut progrese clare în fiecare caz.
37
Vreau să spun prin asta că s-a obŃinut usurare
imediată, de fiecare dată după aplicarea EFT. Nu
spun totusi, că EFT a eliminat problema pentru
totdeauna, asa cum este adesea cazul cu emoŃiile
negative. Uneori, problemele de respiraŃie revin si
necesită noi runde de EFT.
Vă rog să înŃelegeŃi că eu aplic EFT la mai
mulŃi oameni decât pot număra si că nu e posibil
pentru mine să-i urmăresc pe fiecare în parte după
aceea. Asa că nu stiu câŃi dintre ei au trebuit să repete
procedurile pentru simptomele de astm. Eu stiu doar
că se obŃine o mare usurare. Dacă suferiŃi de astm,
aveŃi o sansă excelentă să vă alinaŃi suferinŃa. Vă rog
totusi, s-o faceŃi cu ajutorul medicului care vă
cunoaste problema.
Cazul 3 – Abuz sexual
Bob a fost în repetate rânduri supus abuzului
sexual pe când era tânăr. Amintirile lui despre asta
erau foarte intense si-i creau
o mare revoltă interioară.
Evenimentele abuzive se
petrecuseră cu aproape 30
de ani în urmă si el stia, logic, că păstrarea acestei
furii îl costase linistea mentală. Din punct de vedere
emoŃional, totusi, nu părea să fie zguduit.
Mi-au trebuit două sesiuni neobisnuite, pentru
a-i obŃine alinarea în această problemă. Spun
neobisnuite, pentru că au fost făcute în timpul unui
seminar, în faŃa altor oameni. Era de înŃeles faptul că
Bob nu voia să discute despre problema sa cu ceilalŃi,
asa că l-am ajutat aplicându-i EFT la amintiri, în timp
ce el si-a păstrat secretul în minte. Această
modalitate de abordare este usor de realizat cu EFT,
pentru că tot ce se cere este ca persoana "să se
concentreze" pe problemă, în timp ce aplică tehnicile
de batere. "Concentrarea" poate fi făcută în minte.
M-am întâlnit cu Bob cam o lună mai târziu si
mi-a spus că "nici nu se mai gândea la asta". Acesta
este răspunsul tipic după aplicarea EFT. Chiar si cele
mai intense probleme tind să se estompeze. Uneori,
pacienŃii îmi spun că, după EFT, nu pot nici măcar să
se mai gândească la acea amintire. Asta nu-i tocmai
adevărat. Dar asa pare să fie.
În realitate, amintirea nu dispare, pentru că,
atunci când le cer să mi-o descrie, ei o pot face în
cele mai mici amănunte. Ceea ce se întâmplă este că
usturimea emoŃională dispare si astfel, amintirea nu
mai apare în acelasi fel. Devine acum, un eveniment
oarecare, din trecut.
Este doar o părere că ei nu se mai pot gândi la
problema respectivă, pentru că-i lipseste puternicul
ingredient dinainte. Dar asta este ceea ce doriŃi, nu-i
asa? Noi căutăm eliberare emoŃională… nu amnezie.
EFT nu a avut succes 100% în acest caz totusi,
pentru că lui Bob încă-i mai revin, din când în când,
amintirile neplăcute. Dar nici pe departe cum erau. El
poate să si le elimine complet, dacă foloseste de mai
multe ori, în timp, aceste tehnici.
Cazul 4 – Anxietate si ronŃăit de unghii
Susan avea o permanentă stare de anxietate si a
început să-si aplice EFT de mai
multe ori pe zi. A făcut asta timp de
câteva luni si, atunci când anxietatea
i-a cedat, ea a încetat si să-si mai
ronŃăie unghiile (un obicei de o viaŃă
întreagă)…fără măcar să fi încercat.
Ea si-a luat chitara într-o zi si a observat că avea
unghiile prea lungi.
EFT lucrează uneori pe căi subtile si, efecte
pozitive colaterale ca acesta apar adesea, fără să fim
constienŃi de ele. Când viaŃa îsi revine la normal întrun
anumit domeniu (precum anxietatea), asa ceva Ńi
se pare…ei bine…normal. Nu există surle si trâmbiŃe
…doar o pace relativă. Adesea nici nu băgaŃi de
seamă schimbarea, până nu vă atrage cineva
atenŃia asupra ei.
Exact asta i s-a întâmplat lui Susan cu ronŃăitul
unghiilor. EFT, în mod subtil dar puternic, i-a redus
anxietatea la un punct în care ronŃăitul unghiilor nu
mai era necesar.
Cazul 5 – Teamă de păianjeni
Molly devenea foarte nervoasă doar gândinduse
la păianjeni si avea cosmaruri cu ei, cam cinci
nopŃi pe săptămână. Ea a reusit să-si
elimine complet frica, în doar două
sesiuni cu EFT.
În prima sesiune, Adrienne a
folosit EFT pentru a-i reduce la zero
frica lui Molly, când aceasta doar se gândea la
păianjeni. Adesea e suficient si frica rămâne la zero,
chiar când se confruntă cu un păianjen real.
Dar, ca să fie sigură, Adrienne a luat-o pe
Molly la un magazin specializat, ca să-i arate o
tarantulă. Lui Molly i s-a făcut iarăsi frică si a fugit
Ńipând din magazin. Nu era vina primei runde de
EFT. Mai degrabă era o indicaŃie, că păianjenul
adevărat scosese la iveală noi aspecte ale fricii, care
nu fuseseră prezente în gânduri.
După încă câteva minute de EFT, Molly s-a
întors la magazinul respectiv si a privit cu calm
tarantula. Frica îi dispăruse.
Câteva zile mai târziu, Molly a sunat-o pe
Adrienne să-i povestească cum fusese în casa unei
prietene ce avea o tarantulă ("aranjată" chirurgical ca
să nu fie periculoasă), cum scoseseră păianjenul din
cuscă si cum Molly îl lăsase să se plimbe pe ea.
Acesta este un exemplu clasic despre puterea
acestor tehnici. Chiar persoanele ce nu au o frică
38
deosebită de păianjeni, n-ar permite unei tarantule să
se plimbe pe ei…fie ea si ne-primejdioasă. Dar
Molly era perfect relaxată si era chiar mai puŃin
temătoarea decât un om obisnuit. Vă rog să observaŃi,
totusi, că EFT nu-i tâmpeste pe oameni. Molly n-ar fi
lăsat păianjenul să se plimbe pe ea dacă acesta ar fi
fost, de fapt, periculos. EFT îndepărtează partea
iraŃională a fobiei, dar nu reduce precauŃia normală.
Multe luni mai târziu, am vorbit cu Molly si
tot nu-i revenise frica. În plus, ea nu mai avea
cosmaruri cu păianjeni.
Cazul 6 – DependenŃă de cafea
Joe s-a lăsat de băut cafea. El a participat la
unul dintre seminarele mele si
m-a observat aplicând EFT
altcuiva, care voia să se lase de
cafea. El a efectuat bătăile odată
cu noi, desi el o făcea în sală, si
dependenŃa sa de cafea a
dispărut…permanent. Aceea
fusese ultima cească de cafea pe care o băuse. EFT,
în acest caz, a distrus dependenŃa, într-o singură
aplicare.
Chiar asa, stiŃi….nu prea se întâmplă. EFT
constituie un instrument magnific pentru a scăpa de
dorinŃa imediată si prin asta ajută mult în calmarea
simptomelor de revenire. Dar, de obicei, sunt
necesare mai multe aplicări repetate, înainte ca
dependenŃa să dispară. Cam 5% dintre persoane obŃin
rezultatul lui Joe. La ceilalŃi, durează mai mult.
În legătură cu aceasta, totusi, Susan, un
psihoterapeut, a rezolvat o dependenŃă de băuturi
răcoritoare, într-o sesiune de două minute si Robb a
obŃinut acelasi rezultat pentru dependenŃa sa de
ciocolată.
Cazul 7 – Alcoolism
Aaron a scăpat de dependenŃa sa de alcool.
Aceasta este, fără îndoială, o dependenŃă mult mai
serioasă decât cea de cafea, de băuturi răcoritoare sau
de ciocolată. El mergea la culcare beat, în fiecare
noapte si-si petrecea zilele în mahmureală. Cu
cuvintele lui, "Alcoolul era Dumnezeul meu"
Am avut nevoie de mai multe sesiuni de EFT
si el repeta acasă de mai multe ori pe zi. Ca urmare,
i-a fost usor să se lase.
În primele etape ale
vindecării lui, trecea pe lângă
fosta lui bere favorită din
rafturile supermarketului, cu
un simŃământ de mândrie. Iar
acum, după un an, o găseste
respingătoare. Nu mai are nicio poftă de alcool. Si-a
recâstigat viaŃa. A renunŃat chiar si la o petrecere de
Revelion, pentru că "nu voia să aibă alături o gască
de oameni beŃi".
Iată o notă de bun simŃ. Odată distrusă o
dependenŃă, nu înseamnă că nu poŃi recădea în ea.
Odată ce ai scăpat de dependenŃa de alcool sau de
orice altceva, stai departe de el sau altfel, va trebui
iarăsi să te lupŃi cu poftele. EFT nu-Ńi permit să "mai
gusti niŃel, din când în când".
Cazul 8 – Jale
Alicia suferea asa de tare după moartea fratelui
său, încât, chiar si după doi ani, tot nu putea vorbi
despre ea fără să plângă. EmoŃiile ei
erau prea intense, ca să poată scoate
vreun cuvânt.
Mi s-a cerut să Ńin un seminar
la o convenŃie la care participa si ea
si mi s-a permis să aplic aceste
tehnici, la o mână de voluntari, în seara dinaintea
prezentării. Alicia s-a oferit voluntar si am lucrat
împreună pe jalea ei, într-o sesiune de 15 minute,
alături de încă alte sapte persoane.
În dimineaŃa următoare, pe la jumătatea
drumului spre seminar, ea stătea de bună voie în
faŃa a 80 de persoane si-si exprima uimirea că
putea vorbi calm, despre moartea fratelui său.
Acesta nu era încă subiectul ei favorit…dar
jalea îi dispăruse.
Apropo, toŃi cei opt din seara precedentă,
avuseseră progrese în timpul sesiunii de un sfert de
oră. O doamnă a scăpat de fobia de înălŃime (câteva
minute mai târziu, ea s-a verificat privind în jos de pe
balconul unui hotel înalt…nici-o problemă), un
bărbat si-a dat de-o parte furia pentru o situaŃie din
trecut, iar ceilalŃi au înregistrat alinări notabile pentru
diferite probleme emoŃionale.
Cazul 9 – Frică de ace
Connie era foarte speriată în preajma acelor.
Ea făcea crize de nervi si adesea lesina când trebuia
să i se facă vreo injecŃie.
Această situaŃie era teribil de
supărătoare, dacă voia să-si facă
în mod regulat analizele de
sânge si să-si menŃină sănătatea
în bune condiŃiuni.
Adrienne i-a aplicat EFT doar câteva minute.
Frica a dispărut si următoarea expunere la injecŃii a
decurs fără nicio teamă din partea ei.
Acest rezultat e tipic, mai ales cu reacŃiile
fobice ca aceasta. De obicei, doar câteva minute de
aplicare a tehnicilor, crează un rezultat pentru
totdeauna. Mai ales dacă obiectul fobiei (acele, în
acest caz), lipseste pe moment. În acele câteva
situaŃii în care prezenŃa acelor încă mai provoacă o
39
oarecare teamă, nu ia mai mult de încă o rundă de
EFT, pentru a o elimina permanent.
Cazul 10 – DependenŃă de alune
Nancy trebuia să facă o operaŃie si doctorul o
sfătuise să piardă din greutate, ca să meargă totul mai
usor. O parte din dificultatea de a slăbi trecea prin
renunŃarea la alune, de care ea era dependentă de
mulŃi ani.
Nancy a folosit EFT pentru a-si reduce pofta
imediată si, spre surpriza ei, a reusit să scape de
dependenŃă, în circa trei minute.
Astfel de "rezultate bonus" se întâmplă din
când în când. După asta, lui Nancy nu i-a fost greu
deloc să renunŃe complet la alune.
DependenŃele sunt în legătură cu si cauzate de
diferite forme de anxietate. Dacă te adresezi
anxietăŃii cu EFT, atunci nevoia de substanŃele
respective dispare.
Cazul 11 – Durere fizică
Lea a participat la unul din seminariile pe care
le-am Ńinut pentru studenŃii de la hipnoterapie. Ea îmi
spusese înainte de seminar, că avea o mulŃime de
cârcei si dureri fizice. Am parcurs cu ea EFT pentru
alinarea durerilor din jurul gâtului si umerilor.
Acestea au cedat în două minute.
După vreo oră din cele trei cât a durat
seminarul, am întrebat-o dacă durerea de la gât si
umeri îi revenise. Ea a spus nu si atunci a adăugat că
si durerile din restul corpului se diminuaseră, dar nu
dispăruseră complet.
Acesta este un alt exemplu despre cum,
adresându-ne cu EFT unei probleme, au loc si alte
vindecări între timp. În cazul lui Lea, alinarea
durerilor de gât si de umeri se răspândise în tot
corpul.
Am mai făcut atunci o rundă de EFT si a
dispărut si restul de dureri…si au rămas asa, tot
timpul seminarului.
Durerile de acest fel sunt adesea cauzate de
stări emoŃionale negative si de aceea EFT pot fi atât
de eficiente. Totusi, un nou stres emoŃional poate
readuce durerea. Dacă se întâmplă astfel, repetări de
EFT aduc alinare.
Cazul 12 – Durere de sale
Donna este un alt exemplu alături de celelalte.
Si ea participa la unul din seminariile mele si avea o
durere de sale atât de puternică, încât se gândea că nu
va putea rezista o zi întreagă pe scaun. "Pur si simplu
nu pot sta asezată asa mult timp" spunea ea.
Am ajutat-o cu EFT si spatele nu a mai durut-o toată
ziua.
Cazul 13 – VinovăŃie si insomnie
Audrey era o femeie extrem de tulburată, pe
care am întâlnit-o la cererea terapeutului ei. Ea fusese
abuzată fizic, mental si sexual, toată viaŃa si avea o
lungă listă de probleme emoŃionale, care constituiau
o provocare pentru orice terapeut.
M-am întâlnit cu Audrey pentru numai trei
sferturi de oră. În acel timp, am aflat că simŃea o
mare vinovăŃie pentru incendierea casei. Se pare că
adormise într-o noapte cu o lumânare aprinsă. Pisica
răsturnase lumânarea, de la care luase foc toată casa.
Desi poate părea evident că vina pe care o
simŃea Audrey era disproporŃionat de mare, aceasta
era situaŃia. Ea nu putea nici să vorbească despre
asta, fără să izbucnească în lacrimi. Se condamna
pentru întreaga întâmplare.
Am parcurs împreună EFT si vina ei părea să
fi dispărut. Pentru a verifica, am lăsat să treacă vreo
20 de minute, timp în care am vorbit despre altele.
Apoi, i-am cerut să-mi povestească despre cum i-a
ars casa. Spre surpriza terapeutului ei, ea a zis ca
despre un fapt divers "N-a fost vina mea" si a trecut
la alt subiect. Fără lacrimi. Fără intensitate
emoŃională. VinovăŃia, pur si simplu dispăruse…în
câteva minute.
Vă povestesc toate astea pentru a ilustra un
lucru. EFT pot fi atât de puternice, încât schimbările
par adesea foarte normale. Ca urmare, vi se poate
părea că nu "simŃiŃi nicio diferenŃă" când folosiŃi EFT
pentru o anumită problemă (precum vinovăŃia). Dar
ascultaŃi-vă cum vorbiŃi peste un timp. VeŃi avea
tendinŃa să bagatelizaŃi problema si aceasta va înceta
să vă mai preocupe în vreun fel.
Va dispărea fără fanfare sau bătăi de clopote.
EFT sunt cu adevărat puternice si sunt exact ceea ce
vă trebuie. Sunt esenŃiale pentru eliberarea
emoŃională.
Audrey mai avea o problemă si cu insomnia.
Ea dormea foarte puŃin…poate două ore pe noapte..
…si trebuia să ia somnifere chiar si numai pentru
atât. La sfârsitul sesiunii noastre, am pus-o să se
întindă pe o masă, în cabinetul terapeutului ei si i-am
aplicat EFT pentru somn. Într-un minut dormea deja.
Am rămas să vorbesc cu terapeutul încă o jumătate
de oră si Audrey a sforăit sonor tot timpul. Era
"dusă". Fără somnifere, fără nimic altceva decât
bateri pe sistemul ei energetic atât de dezechilibrat.
Cazul 14 – ConstipaŃie
Richard fusese constipat timp de 25 de ani.
Lua purgative de două ori pe zi si tot avea dificultăŃi
să "iasă afară".
L-am învăŃat EFT pentru această problemă si
le-a aplicat cu constinciozitate de câteva ori pe zi.
După două săptămâni, nu se putea remarca nicio
40
ameliorare. I-am spus să insiste si el a continuat.
Uneori, lucrurile astea iau mai mult timp.
Am vorbit cu el două luni mai târziu si
lucrurile se îmbunătăŃiseră simŃitor. Lua acum
purgative doar de două ori pe săptămână, în loc de
două ori pe zi.
Ca studenŃi în EFT, trebuie să înŃelegeŃi că
uneori, perseverenŃa este foarte importantă.
Problemele emoŃionale sunt adesea rezolvate rapid si
la fel se întâmplă si cu unele probleme fizice. Totusi,
unele situaŃii necesită mai mult timp si nu poŃi
prezice dinainte în ce situaŃie te afli. Dacă Richard ar
fi renunŃat după numai două săptămâni, n-ar fi
obŃinut acest rezultat.
Concluzia ?...rămâneŃi pe fază.
Cazul 15 – Rusine fizică
Adrienne si cu mine l-am cunoscut pe Bingo la
un seminar pe care l-am Ńinut în Los Angeles. Făcuse
culturism si-si modelase trupul atât de bine, încât
revistele de fitness îi ofereau frecvent câteva mii de
dolari ca să le pozeze pentru fotografii.
Dar Bingo, adesea refuza aceste
oferte din cauza unui intens disconfort
emoŃional, pe care-l avea privitor la asi
etala trupul în public. Era de
descendenŃă asiatică si spunea că, în
familia lui, a-Ńi expune trupul
privirilor altora, era o mare rusine.
El a urcat lângă mine pe scenă, să încerce să-si
depăsească această problemă, dar a devenit imediat
foarte nervos. De fapt, mi-a zis "Dacă mă pui să-mi
dau jos tricoul, te ucid". BineînŃeles că nu vorbea
serios, dar era cert o indicaŃie despre ce emoŃii
puternice simŃea în această privinŃă.
După trei sau patru minute de EFT, el a zâmbit
si, cu mult calm, si-a scos tricoul, în aplauzele
entuziaste ale audienŃei. O zi sau două după aceea, a
acceptat o ofertă să pozeze într-o revistă, pentru
3000 USD.
Totusi, nu cred că el si-a depăsit total
problema. Făcuse ceva progrese evidente dar, cînd sia
scos tricoul, îl Ńinea în mână de parcă tare i-ar fi
plăcut să si-l pună la loc. Nu l-a pus pur si simplu deo
parte. Probabil că mai avea nevoie de câteva runde
de EFT ca să scape complet de problemă.
Dar vă rog să vă aduceŃi aminte că totul se
făcuse în cele mai potrivnice circumstanŃe posibile..
…pe scenă. Ca să faci un pas înainte atât de mare, pe
care eu îl apreciez cam la 70%, este un lucru total
remarcabil.
Cazul 16 – Lupus
Carolyn a fost prima mea mare surpriză despre
cât de bine funcŃionează aceste tehnici în problemele
fizice. Ea a participat la unul dintre seminariile de o
zi pe care le Ńineam în primii mei ani de EFT. Am
petrecut doar o oră prezentând ReŃeta de Bază si cum
lucrează ea si am ajutat câteva persoane să-si
depăsească fobia de înălŃime (inclusiv pe Carolyn) si
pofta imediată de ciocolată.
Ceea ce nu stiam era că, Carolyn avea lupus, o
maladie degenerativă foarte gravă. Eram prea ocupat
să lucrez cu atât de mulŃi oameni odată, ca să bag de
seamă că mâinile si picioarele ei erau umflate de
boală. De fapt, ea mi-a spus mai târziu că nu putea
purta pantofi normali, din cauza umflăturilor.
În timpul seminarului, i-am învăŃat versiunea
prescurtată a ceea ce învăŃaŃi voi acum, în acest curs.
Carolyn a decis să bată de mai multe ori pe zi, pentru
lupusul ei si, spre surprinderea ei, simptomele au
cedat, toate.
Ea a venit la o altă prezentare de-a mea, două
luni mai târziu si mi-a povestit ce se întâmplase.
Singurul lucru deosebit pe care-l făcuse în toată
această perioadă, fuseseră EFT. Ea mi-a arătat
mâinile si picioarele si mi-a spus că nu mai erau
deloc umflate Mi-a spus de asemenea că si nivelul ei
de energie crescuse, până acolo că mergea frecvent să
danseze. Ceea ce înainte nu putuse face.
Deci…asta înseamnă că EFT poate vindeca
lupusul ? Nu vreau să susŃin asa ceva, desi, este
foarte greu să ignori ceea ce s-a întâmplat.
Evident, EFT au ajutat-o să scape de
simptome. Dau acest exemplu uimitor, ca dovadă a
puterii EFT si ca să vă încurajez să le aplicaŃi chiar
pentru maladii grave. Dar, vă rog, vă rog s-o faceŃi
sub supravegherea medicului voastru curant.
Ca o urmare, am chemat-o pe Carolyn câteva
luni mai târziu, să văd cum mai merge lupusul ei. Ea
nu-si mai făcea baterile zilnice si simptomele
începuseră să reapară. Uneori, problemele fizice
dispar complet, fără alte bateri, iar alteori nu. Acesta
este unul dintre cazurile cu nu.
Ceea ce e important de recunoscut aici, este ce
anume chiar s-a întâmplat…nu ce nu s-a întâmplat.
Simptomele grave au cedat, fără umbră de îndoială,
când sistemul ei energetic a fost echilibrat. Acest fapt
nu trebuie ignorat.
Cazul 17 – Colită ulceroasă
Iată un alt caz de maladie gravă. Dorothy avea
colită ulceroasă si lua multe medicamente ce aveau si
multe efecte secundare negative.
Colita ulceroasă este o boală dureroasă a
colonului si, în cazul lui Dorothy, era cronică. Când
doctorii au consultat-o, au diagnosticat, în termeni
duri, că era "infectată 90%".
Ea a lucrat cu Adrienne si au făcut două
lucruri : (1) a devenit vegetariană si (2) a început să
folosească EFT zilnic, pentru boala ei. Ea a început
41
să se simtă mult mai bine, după numai câteva
săptămâni si a hotărât să înceteze să mai ia
medicamente (Notă : noi nu sfătuim niciodată pe
nimeni să întrerupă medicaŃia, fără să-si consulte
doctorul).
Cam la sase luni după aceea, doctorii au
examinat-o din nou si au concluzionat că era
"infectată 10%". Asta se întâmpla acum trei ani si de
atunci n-a mai avut nicio problemă. Mai mult, anul
trecut ea a dat nastere unui copil.
Acum, ce credeŃi că a făcut ca boala ei să
cedeze? Să fi fost dieta vegetariană…sau EFT…sau
amândouă? Nu putem spune nimic sigur. Oamenii
încearcă adesea mai multe metode de vindecare
simultan, astfel că e greu de spus care dintre ele a
contribuit mai mult.
Când veŃi avea mai multă experienŃă cu EFT,
veŃi putea trage concluzia, asa cum am făcut-o eu, că
EFT ar trebui întotdeauna incluse, ca unele dintre
tehnicile de vindecare.
Cazul 18 – Atac de panică
Kerry a chemat-o pe Adrienne de la hotelul
Lake Tahoe, în mijlocul unui atac de panică. Dacă
sunteŃi cât de cât familiari cu astfel de atacuri, stiŃi ce
teroare imensă presupun
acestea. În timpul unui atac de
panică, persoana respectivă
adesea crede că e pe cale să
moară. Asa era si în cazul lui
Kerry. Ea a chemat-o pe
Adrienne, cu o panică evidentă în voce si i-a dat
imediat numărul camerei, pentru cazul în care cineva
ar fi venit s-o găsească fără viaŃă.
Adrienne a parcurs cu ea EFT prin telefon si a
trecut-o peste partea cea mai gravă a panicii, în doar
câteva minute. În mod normal, cei ce suferă de un
astfel de atac, adesea îndură o groază intensă timp de
mai multe ore. Să domolesti asa ceva în doar câteva
minute, este cu adevărat o minune. În cazul lui Kerry,
au mai fost necesare încă 20 de minute pentru a se
potoli complet.
Cazul 19 – Teamă de ascensoare
Ellen a folosit EFT pentru a-si elimina teama
de ascensoare. Ea m-a abordat în timpul unei pauze
de la unul dintre seminarii si m-a întrebat dacă pot so
ajut cu această teamă, pe care o avea de o viaŃă. Ea
era bineînŃeles, timidă si precaută cu privire la
cererea ei, asa cum sunt majoritatea celor ce suferă
de temeri intense precum aceasta. Psihologia
convenŃională le cere constant fobicilor să se
confrunte cu propria teamă. Unei persoane cu teamă
de ascensor, i se cere de regulă să strângă din dinŃi,
să-si înclesteze pumnii si să se urce în lift. În acest
fel, zice logica, persoana se "desensibilizează" sau
"se obisnuieste" cu frica respectivă. După părerea
mea, aceasta este o practică bine intenŃionată, dar
inutilă, care, comparată cu EFT, crează multă
suferinŃă nejustificată.
Ea adesea înfricosează prea mult oamenii si le
crează o altă traumă ce trebuie depăsită. Această
practică nu mai este necesară.
Deoarece EFT sunt total nedureroase, i-am
spus lui Ellen că nu ne vom apropia de un ascensor,
până când ea nu se va simŃi confortabil în el.
Asa că am rămas în sala de seminar si am
petrecut trei sau patru minute, aplicând EFT. Ea mi-a
spus atunci că niciodată nu se simŃise atât de relaxată
gândindu-se la ascensoare si că era gata să urce întrunul.
Din fericire, ne găseam într-un hotel, la circa
30 de pasi de un ascensor. În mod normal, ca măsură
de precauŃie, as fi oprit-o pe Ellen să intre în ascensor
si am fi repetat procedurile de batere. În acest caz, nam
avut ocazia, pentru că ea s-a repezit să intre
într-o cabină aflată acolo cu usile deschise si a
început să apese pe butoane, cu o nerăbdare
evidentă.
Am intrat si eu cu ea, exact înainte să se
închidă usile si am petrecut următoarele 10 minute în
acel ascensor. Am urcat, am coborât, am stat pe loc,
am reluat, am deschis si închis usile si i-am testat
teama în toate felurile. Ellen era total relaxată…
niciun fel de frică…nici urmă de ea.
Teama ei de-o viaŃă dispăruse. Încă o dată am
avut privilegiul să-i ofer cuiva cheile libertăŃii
emoŃionale…exact cum o făcusem cu veteranii nostri
din Vietnam si ca în celelalte cazuri despre care v-am
realatat aici.
SunteŃi pe cale de a căpăta aceeasi abilitate.
Pentru a vă lărgi înŃelegerea EFT, acest curs
include încă si mai multe cazuri, pe casete video si
audio. În continuare, vă fac o importantă descriere a
acestora, pentru Partea I.
42
Videocasetele pentru Partea I
(Pentru a găsi mai usor, toate casetele video EFT sunt redate si în Anexă)
Notă: IniŃial, erau trei casete video pentru
Partea I. Ulterior, acestea au fost copiate pe CD (al
căror preŃ a scăzut foarte mult), ceea ce a necesitat
întreruperea casetelor video 1 si 2, oarecum mai
lungi, în casetele 1a, 1b, 2a si 2b. Pentru caseta 3 n-a
fost nevoie.
Videocaseta 1a
În această casetă, Adrienne si cu mine ajutăm
acest manual, arătând pe noi punctele de batere si
cum se aplică fiecare pas din ReŃeta de Bază. Noi
plecăm aici de la presupunerea că aŃi citit deja
manualul.
Este de importanŃă vitală să ne urmăriŃi, pe
Adrienne si pe mine si să revedeŃi acest segment
până când aŃi memorat tot procesul ce durează un
minut. Odată memorat, îl veŃi Ńine minte toată viaŃa.
Videocaseta 1b
Aici redăm o demonstraŃie completă a întregii
ReŃete de Bază, cu un domn încântător, numit Dave,
în timp ce-l ajutăm să-si depăsească intensa frică,
veche de-o viaŃă, de apă. StudiaŃi acest episod. PriviŃi
de mai multe ori. Este o sesiune instructivă excelentă,
pentru că ilustrează atât de bine cum să controlaŃi
aspectele.
Videocaseta 2a
Această casetă video conŃine fragmente dintrun
seminar pe viu, în care este explicată teoria din
spatele EFT si apoi EFT sunt aplicate la două grupuri
de persoane, pe scenă. Un grup lucrează contra
temerilor si celălalt grup contra durerii.
Videocaseta 2b
În această videocasetă vă arătăm mai multe
cazuri de EFT în acŃiune. Iată despre ce veŃi vedea:
**Larry: El îsi depăseste claustrofobia
intensă, în timp ce face ceea ce în mod normal
este circumstanŃa cea mai plină de tensiune
pentru el…stă pe bancheta din spate a unui
autoturism de dimensiuni mici, într-un trafic
aglomerat din San Francisco.
**Pam: o dependentă de ciocolată nu-si mai
doreste ciocolata.
**Becci: Teama ei de soareci îi asudă mâinile,
chiar si numai dacă se gândeste la unul. Până
la sfârsit, un soarece îi va atinge degetele si ea
va spune, “Nu pot crede că eu sunt cea care
fac asta. Eu ating soareci!“.
**Stephen: Un băiat de 6 ani este învăŃat
aceste tehnici de către tatăl său si astfel nu-si
mai roade unghiile.
**Adam: Acesta este fiul meu care foloseste
EFT pentru a-si îmbunătăŃi cu 14 găuri scorul
la golf.
**Cheryl: Ea ne arată la unul din seminariile
noastre, cum foloseste EFT cu mine, contra
temerii sale de vorbit în public. Prima noastră
sesiune avusese loc în urmă cu un an si, de
atunci, ea n-a mai simŃit această teamă.
**Jackie: Ea a avut un accident cu 10 ani în
urmă, care a lăsat-o incapabilă să-si ridice
braŃul mai mult de câŃiva centimetri, din cauza
unei intense dureri în umăr. În câteva minute
pe scenă, ea obŃine calmarea totală a durerilor
si-si poate ridica braŃul cât vrea de sus.Această
sesiune arată conversaŃia noastră după seminar,
când discutăm despre acest “miracol“.
**Cindy: Ca si Jackie de mai sus, Cindy
avusese un accident în urmă cu 3 ani si nu-si
putea ridica braŃul din cauza durerii. Ea
consultase numerosi doctori si terapeuŃi, fără
niciun rezultat notabil. În câteva minute cu
EFT, ea-si ridică braŃul oricât de sus vrea, fără
nicio durere.
**Veronica: Începe cu o puternică dorinŃă
pentru o Ńigare si atunci aplică EFT pentru a-si
elimina pofta. În plus, ea trăieste emoŃii
puternice, amintindu-si cum a fost violată de
propriul tată. După această unică sesiune (pe
care o veŃi urmări aici în întregime), ea
reuseste să treacă complet peste această
amintire traumatizantă.
**Norma: Ea este dislexică si întotdeauna a
avut nevoie să citească un paragraf de patru
sau cinci ori înainte de a-l putea înŃelege. Ea
scapă de dislexie în doar câteva minute si
capătă un nou job, în care i se cere să citească
cu voce tare în faŃa oamenilor.
Videocaseta 3
Această casetă are titlul “6 Zile la AV“ si
arată imagini din vizita noastră la AdministraŃia
Veteranilor din Los Angeles, pentru a-i ajuta pe
veteranii din războiul din Vietnam, handicapaŃi
emoŃional. Aici, EFT trec cel mai puternic test, din
cauză că acesti soldaŃi au făcut terapie timp de peste
43
20 de ani cu foarte puŃine progrese sau chiar niciunul.
VeŃi vedea intensitatea lor emoŃională topindu-se în
câteva momente.
Nicăieri nu veŃi găsi o dovadă mai evidentă
despre puterea a ceea ce învăŃaŃi acum. MenŃionez
acest episod miscător, în “Scrisoarea deschisă“ de la
începutul acestui manual.
Notă importantă
Vă rog să notaŃi că în toate videocasetele 2a,
2b si 3, Adrienne si cu mine folosim diferite
scurtături, pe care le-am învăŃat de-a lungul anilor.
Cu experienŃa noastră îndelungată, noi stim când
putem să scurtăm procesul si facem asta întotdeauna
în interesul eficienŃei. AmintiŃi-vă, de obicei avem
de-a face cu persoane străine, sceptice si lucrăm în
cele mai dificile circumstanŃe….pe scenă. Ca atare,
noi folosim scurtături (descrise în Partea a II-a a
acestui curs), ori de câte ori este posibil si rareori
aplicăm ReŃeta de Bază în întregime.
FiŃi siguri totusi că, dacă am fi avut timp să
aplicăm procesul în întregime, asa cum îl învăŃaŃi în
Partea I din acest curs, am fi obŃinut aceleasi
rezultate. Ar fi fost cu câteva secunde mai lung… dar
doar atât.
Principalul scop al acestor sesiuni este să vă
dea startul în direcŃia unei experienŃe, arătându-vă
cum funcŃionează aceste tehnici în lumea reală…cu
oameni reali…într-o largă varietate de probleme. Ele
vă scot din sala de clasă si vă arată cum sunt aplicate
aceste tehnici si cum răspund oamenii la ele.
De asemenea, în unele cazuri, unele bateri au
fost scoase de pe casetă, pentru a avea posibilitatea
unei experienŃe mai bogate, fără să vă încărcaŃi cu
repetarea constantă a unor proceduri pe care deja leaŃi
învăŃat. Eu nu vă învăŃ ReŃeta de Bază aici, pe
videocasetele 2a, 2b si 3. Asa ceva am făcut în
detaliu, în partea de început a acestui manual si pe
videocaseta 1. Videocasetele 2a, 2b si 3 sunt, toate,
pentru experienŃă.
Audiocasetele pentru Partea I
Iată ce conŃin
Pentru a vă lărgi si mai mult experienŃa cu
EFT, am inclus câteva ore de cazuri, pe casete audio.
Ca si în casetele video, nu veŃi avea de ascultat doar
teorie. Acestea sunt persoane reale cu probleme reale.
VeŃi auzi cum unii scapă de probleme de-o
viaŃă, în doar câteva momente, în timp ce alŃii au
nevoie de mai multă perseverenŃă. Ne veŃi auzi, pe
Adrienne si pe mine, aplicând EFT unor probleme
emoŃionale severe si făcându-le să dispară, în urma
baterilor. VeŃi auzi de asemenea despre rezolvări
parŃiale ale unor deranjamente ce nu dispar complet
Pe scurt, aceste casete audio sunt un supliment pentru
curcubeul vostru de experienŃe, oferindu-vă un
fundament util, pe care-l puteŃi folosi când aplicaŃi
EFT.
CitiŃi următoarele, înainte de a asculta
casetele
**Aceste casete audio conŃin o serie de sesiuni
telefonice, conduse de asociata mea de afaceri,
Adrienne Fowlie si de mine. Ele sunt o
colecŃie de sesiuni autentice, înregistrate cu un
minicasetofon. Desi calitatea sunetului este
destul de bună, înregistrările nu au fost făcute
în atmosfera perfect izolată fonic a unui studio
de specialitate.
** Unele dintre aceste sesiuni sunt cu persoane
care-si aplică singure EFT. Deci, literalmente
veŃi fi un “observator“ direct al modului în
care aceste persoane îsi aplică aceste tehnici,
pentru o mare varietate de probleme fizice si
emoŃionale. Ceea ce vă va oferi un nepreŃuit
“simŃ“ despre ce puteŃi obŃine prin aplicarea
EFT la voi însivă si la alŃii.
** Alte sesiuni sunt cu persoane care au folosit
EFT în trecut si vă povestesc despre
experienŃele lor de atunci încoace. Asta pentru
a avea o imagine mai bună despre natura
permanentă a rezultatelor acestor tehnici.
**Scopul acestor casete audio este să vă
lărgească experienŃa cu aceste tehnici. El nu
este acela de a vă învăŃa procesele propriu-zise
de bateri. Asta învăŃaŃi din manual si din
videocaseta 1a. Astfel, ca si în videocasetele
2a, 2b si 3, am scos mare parte din bateri,
pentru ca să vă concentraŃi pe reacŃiile
pacienŃilor si pe alte detalii ale tehnicilor.
**VeŃi auzi unele probleme foarte personale
si asta pentru că avem permisiunea persoanelor
implicate. Ele au fost de acord, pentru ca alŃii
(ca voi) să poată beneficia de aceste tehnici
minunate. Tuturor, le datorez multe mulŃumiri.
**RepetiŃia este foarte importantă pentru
învăŃare. Deci, mă veŃi auzi repetând unele
puncte importante, privite din diferite unghiuri,
de mai multe ori pe aceste casete. Nu ca să vă
plictisesc. Ci, ca să vă fixez în minte, concepte
importante pentru gândirea voastră.
**Aceste sesiuni sunt pentru educaŃia voastră
si nu pentru amuzament (desi, unele dintre ele
sunt foarte distractive). As fi putut să le fac
44
scurte si vioaie…editându-le astfel, încât să
pun rapid în evidenŃă de fiecare dată alte
puncte…si mereu altele. Procedând astfel, v-as
fi lipsit de posibilitatea să “simŃiŃi“ si să
“aprofundaŃi“ aceste procese. Pe de altă parte,
unele conversaŃii ies din subiect si intră în zone
neinteresante pentru acest curs. Editând aceste
casete audio pentru educaŃia voastră, am tras o
linie de demarcaŃie între aceste două extreme,
întotdeauna interesat să includ cât mai multă
informaŃie utilă pot.
**Vă rog să observaŃi că baterile pe care le
auziŃi pe aceste casete vă vor suna diferit faŃă
de cele cu care v-am învăŃat. De fapt, nu sunt
diferite. Totul este pur si simplu mai scurt si
capătă doar o formă oarecum diferită.
Asa cum am menŃionat în secŃiunea de pe
videocasete, Adrienne si cu mine suntem
practicieni avansaŃi ai acestor tehnici si le-am
aplicat timp de mulŃi ani. Ca urmare, noi
folosim unele dintre scurtăturile despre care
am menŃionat anterior.
Dar există si o altă tehnică pe care o folosim în
audiocasete.
Adrienne si cu mine am investit timp si bani,
pentru a învăŃa Tehnologia Vocală a Dr. Roger
Callahan, într-un effort de a preciza mai bine
punctele de batere, existenŃa Inversării
Psihologice, etc. Noi am folosit această formă
de diagnostic prezentată pe casetele audio,
pentru a economisi timp dar, întotdeauna
folosim aceleasi puncte de batere pe care leaŃi
învăŃat si voi. Când am învăŃat prima dată
Tehnologia Vocală, am crezut că este un ajutor
major în aplicarea acestor proceduri. După ani
de experienŃă, totusi, nu mai cred că adaugă
vreo valoare si nu le-am mai folosit. Eu am
dezvoltat o tehnică de diagnostic mai utilă,
care vă este prezentată în detaliu în setul nostru
de casete video “Pasi spre a deveni un terapeut
complet.“ Cei interesaŃi în aceste lecŃii
avansate, ar trebui să consulte aceste
videocasete.
După cum am menŃionat anterior,
diagnosticarea este dincolo de scopul acestui
curs. În schimb, v-am predat ReŃeta de Bază
(care se bazează pe conceptul reviziei 100%),
pentru că este un înlocuitor adecvat, în vasta
majoritate de cazuri. Fiecare rundă este cu
câteva secunde mai lungă si este posibil să
aveŃi nevoie de puŃin mai multe runde pentru a
obŃine aceleasi rezultate (perseverenŃa). În
orice caz, vorbim aici de doar câteva secunde
sau minute (pe problemă) mai multe…nu de
săptămâni sau luni.
ObservaŃi în aceste casete audio, nu numai ce
spun pacienŃii, ci si diferenŃele din vocile lor
de dinainte si de după aplicarea EFT.ObservaŃi
de asemenea că, de multe ori, pacienŃii emit un
“oftat“ foarte relaxat după bateri. Acest oftat
pune în evidenŃă usurarea de poverile
emoŃionale.
Pe câteva casete veŃi auzi un bubuit de fond. El
e rezultatul unei proaste funcŃionări a
casetofonului meu si nu e bătaia de inimă a
cuiva.
PuteŃi fi tentaŃi să vă uitaŃi la “Cuprinsul
Sesiunilor“ de mai jos si să mergeŃi direct la
“problema voastră“ de pe casetă. E în natura
umană, presupun, dar vă rog, nu neglijaŃi
restul casetelor audio, doar pentru că nu vi se
par a vi se aplica vouă în acest moment. Ele
conŃin amănunte valoroase, care vă vor
amplifica abilităŃile în aplicarea EFT.
Cuprinsul casetelor
1. De la Barbara până la Paulette
Barbara (7 min 35 sec): Usurare de o amintire
traumatică (lovită de un scut de vânt), o durere de
cap si o insomnie.
Del (9 min 56 sec): El stă în picioare, în vârful unui
acoperis, cu un telefon celular în mână, si-si
depăseste frica de înălŃime veche de-o viaŃă, foarte
puternică. Frica este eliminată atât de complet, încât
el ajunge să urce pe zgârie nori. Durerea cervicală si
de încheieturi, de asemenea cedează.
Mike (3 min 28 sec): LicenŃiat în psihologie, el
consideră acest proces uimitor. El reuseste să-si
calmeze foarte rapid suferinŃa din dragoste (după
ruptura cu iubita lui)…. desi îi este greu să creadă.
Ingrid (9 min 23 sec): Ea avusese un sindrom bowel
iritabil, dureri de cap, “arsuri de ochi“ si
constipaŃie aproape constante, timp de mulŃi ani. Ea
obŃine o reducere substanŃială a tuturor acestor
probleme si devine de-a dreptul amuzantă vorbind
despre constipaŃia ei, spre sfârsitul acestei sesiuni.
Paulette (4 min 40 sec): Teama ei de zborul cu
avionul, veche de-o viaŃă, dispare. După EFT, ea
merge de două ori cu avionul, fără nicio frică.
45
2. De la Buz până la Bruce
Buz (9 min 10 sec): Un caz grav, de suferind de
Stres post traumatic (SPT). AscultaŃi cum îsi
povesteste cea mai intensă amintire de război, ca si
cum ar fi o plimbare prin magazine.
Donna (1 min 35 sec): Ea foloseste EFT pentru a fi
ajutată în legătură cu viziunea pe care o are.
Kieve (9 min 45 sec): AcordaŃi o atenŃie deosebită
acestui caz. Kieve a învăŃat aceste tehnici exact ca si
voi si le-a aplicat la 150 de persoane, obŃinând
rezultate uimitoare. El ne povesteste doar despre
câteva persoane pe care le-a ajutat, pentru fobii, SPT,
migrene, dureri de sold si alte probleme. StăpâniŃi
bine aceste tehnici si veŃi obŃine si voi aceleasi
rezultate.
Cathy (7 min 23 sec): Această doamnă a suferit
zilnic de durere de spate de la un accident de masină
avut cu 24 de ani în urmă si a încercat orice metodă
imaginabilă pentru a scăpa de ea…fără niciun ajutor
real. Ea ne spune cum această durere a cedat complet
după folosirea acestor tehnici de batere. Cathy si-a
îmbunătăŃit de asemenea, foarte mult si anxietatea si
insomnia zilnice.
Bruce (11 min 22 sec): Avusese scleroză multiplă
timp de sapte ani si obŃine o îmbunătăŃire notabilă a
forŃei în picioare. El e limitat la un scaun cu rotile,
dar se ridică în picioare în timpul sesiunii. El îsi
recapătă sensibilitatea mâinilor si picioarelor si-si
reduce durerea de spate, precum si tulburările de
somn.
3. De la Geri până la Bonnie
Geri (10 min 15 sec): Această psihoterapeută avea o
puternică teamă de dentisti. După cum va reiesi în
timpul sesiunii, ea avea mai multe temeri decât
crezuse. Această sesiune ne ajută să înŃelegem că
temerile noastre, ca si alte emoŃii negative, uneori
conŃin mai multe aspecte diferite.
Shad (4 min 43 sec): Îsi menŃine sub control stresul
si anxietatea zilnice, cu EFT. De asemenea, foloseste
EFT pentru a-si îmbunătăŃi scorul la golf.
Margie (3 min 50 sec): Îsi reduce la zero pofta
puternică de ciocolată de care era dependentă, în
doar câteva momente. Ea spune că ciocolata nici nu
mai are gust bun pentru ea, acum.
Mary (12 min 16 sec): Depăseste ceea ce ea numeste
o teamă globală si planetară si-si micsorează
durerile de genunchi si de spate.
JoAnn (4 min 11 sec): Eliminare rapidă a durerii de
gât si a simptomelor alergice.
Bonnie (8 min 38 sec): Dezordini emoŃionale o fac
să nu poată înghiŃi mâncarea în mod normal. Într-o
singură sesiune, ea depăseste unele emoŃii
neidentificate si apoi înghite usor mâncarea.
4. De la Steve până la Doris
Steve (13 min 0 sec): Suferind de o maladie puŃin
cunoscută (Anemie Hemolitică), obŃine usurare
substanŃială de oboseală, mâncărime de ochi, durere
de spate (cu spasme musculare) si numeroase alte
simptome. El elimină de asemenea, furia si
cosmarurile legate de acestea.
Rachel (3 min 53 sec): Ea-si neutralizează emoŃia
puternică pe care o are amintindu-si de o tentativă
de crimă asupra ei de către un prieten si îsi depăseste
o problemă de respiraŃie în acest proces.
Geoff (11 min 50 sec): El consultase cinci psihiatri
în trecut, dar nu-si putuse diminua depresia. În două
sesiuni foarte scurte cu EFT, depresia cedează
complet.
Karen (6 min 17sec): Ea are o oboseală cauzată de
insomnie si astfel, niciodată nu se simte odihnită.
Usurarea îi vine după numai o sesiune cu EFT.
Mike (7 min 50 sec): El este un caz extrem de teamă
de vorbit în public care se ameliorează dramatic. El
mărturiseste cum a vorbit fluent, într-o prezentare
publică, după ce a folosit EFT.
Doris (1 min 44 sec): Este o pacientă cu cancer, care
ne povesteste despre usurarea ei emoŃională, după
folosirea EFT si se descrie ca si cum ar avea un “nou
trup”.
5. Bonnie
Bonnie (35 min 9 sec): Ea îsi îmbunătăŃeste
substanŃial imaginea despre sine, prin perseverenta
folosire a EFT. Bonnie a fost supusă la numeroase
abuzuri în copilărie si urmase terapia convenŃională,
timp de peste 28 de ani, plătind peste 50 000 $. Ea
cunoaste îmbunătăŃiri fără egal, cu privire la
nenumărate amintiri traumatice, dureri de cap,
timiditate, sentimente de neadecvare, ronŃăit de
unghii, o fobie, anxietate, insomnie si depresie.
6. De la Jim până la Dorothy
Jim (2 min 40 sec): Claustrofobia sa, provocată
pentru că fusese închis într-un dulap, în întuneric,
dispare în 5 minute.
46
Patricia (5 min 11 sec): Victimă a unui viol, ea
trece de la 10 la 0, cu privire la două aspecte separate
ale acestei experienŃe traumatice.
Juanita (1 min 57 sec): Anxietatea ei permanentă
este îndepărtată în câteva minute.
Susan (2 min 12 sec): Durerea provocată de o
lovitură în spate primită la golf, dispare în mai puŃin
de un minut.
Geri Nicholas (9 min 28 sec): Această
psihoterapeută profesionistă apare pentru a doua oară
pe casete. De data aceasta, ea dă mai multe amănunte
despre modalitatea personală în care foloseste EFT
pentru ea si pentru alŃii.
Dorothy Tyo (12 min 1 sec): În sfârsit, un interviu
fascinant cu o hipnoterapeută profesionistă care a
folosit EFT exact asa cum învăŃaŃi si voi acum,
pentru a ajuta oamenii în probleme de la durerea
fizică până la teama de vorbit în public, de la teama
de păianjeni până la fumat.
47
EFT Partea a II-a
NOTĂ: Această secŃiune presupune că aŃi studiat deja EFT Partea I si aŃi folosit în
mod perseverent ReŃeta de Bază pentru ameliorări personale.
Ceea ce urmează este partea avansată a EFT. Aici ajungem în intimitatea lucrărilor EFT
din Partea I si ne lărgim priceperea în aceaste tehnici unice. În această secŃiune vom…
Explora impedimentele care inhibă uneori EFT si vom învăŃa cum să le depăsim.
Lăsa de-o parte ReŃeta de Bază si vom învăŃa unele scurtături pentru obŃinerea mai
rapidă a rezultatelor.
Expune amănunŃit arta EFT prin nenumărate demonstraŃii video pe o largă varietate de
probleme.
E mult de câstigat din aceste părŃi avansate si sunt tot atât de fascinante ca si tot
ceea ce aŃi învăŃat până aici. Dar, înainte de a merge mai departe, vreau să mă asigur că
am stabilit o perspectivă vitală privind EFT Partea I. Si anume…ReŃeta de Bază este un
instrument extraordinar de puternic, chiar si fără detaliile avansate…si
…dacă aplicaŃi cu perseverenŃă
ReŃeta de Bază
fiind "concentraŃi" pe problema pe care o aveŃi,
există o mare probabilitate
ca problema să dispară.
Desi conceptele avansate sunt importante de stiut, perseverenŃa în aplicarea ReŃetei
de Bază va fi cel mai adesea suficientă pentru a obŃine rezultatele dorite. ReŃeta de Bază
este un dar si reprezintă o condensare a multor ani de experienŃă. Vă rog să ŃineŃi mereu
cont de asta, pe măsură ce vă lărgiŃi cunoasterea în această secŃiune.
48
Impedimente la PerfecŃiune
Chiar si în mâinile unor nou veniŃi, relativ
pricepuŃi, ReŃeta de Bază produce rezultate
mulŃumitoare în 80% de cazuri, mai ales când este
aplicată unor evenimente negative specifice, din viaŃa
cuiva. Aceasta este o rată de succes extraordinară si
foarte puŃine tehnici convenŃionale se pot lăuda cu
asa ceva. Cu toate astea, o rată de succes încă si mai
mare se poate obŃine atunci când stiŃi cum să abordaŃi
impedimentele la perfecŃiune. Sunt posibile patru
astfel de impedimente, care vă pot afecta rezultatele
cu ReŃeta de Bază. Acestea sunt :
1. Aspectele
2. Inversarea psihologică
3. RespiraŃia claviculară
4. Toxinele energetice.
Impedimentul 1
Aspectele
Nu e nevoie să pierdem prea mult timp asupra
aspectelor, pentru că le-am discutat anterior. Le
includ totusi aici, sub titlul de impedimente, chiar
dacă nu sunt impedimente reale. Sunt doar
impedimente aparente, pentru că par să împiedice
progresul.
Fiecare aspect este pur si simplu o altă parte a
problemei, care trebuie rezolvată separat, pentru a
obŃine rezolvarea totală. Fiecare aspect se abordează
cu ReŃeta de Bază, exact ca si cum ar fi o problemă
separată, de sine stătătoare (ceea ce, într-un fel, chiar
este). VeŃi vedea toate acestea demonstrate în mod
repetat, în numeroasele casete video EFT din Partea a
II-a. Dacă niciunul dintre celelalte impedimente nu
vă stă în cale, persistenŃa va neutraliza adesea toate
aspectele.
Impedimentul 2
Inversarea psihologică
În EFT Partea I, v-am arătat Pregătirea, ca o
etichetă pentru fenomenul numit Inversarea
Psihologică (un termen consacrat de Dr. Roger
Callahan, dar făcut public prima dată de Dr. John
Diamond). Aceasta este o descoperire fascinantă în
sine si merită un tratament special în acest curs.
V-aŃi întrebat vreodată de ce…
…sportivii au căderi de formă ? Ele desfid
orice logică normală. Nu există niciun motiv fizic
care să le explice. Sportivul este la fel de bine
antrenat, atât înainte, cât si după sau în
timpul căderii. Cu toate astea, sportivii
au astfel de căderi de mai multe ori în
carierele lor sportive. De ce ?
....dependenŃele sunt atât de greu de
eliminat? În fond, dependenŃii, de
obicei, doresc să se elibereze de
comportamentul distructiv respectiv.
Ei stiu si adesea o admit deschis, că
dependenŃa lor îi costă sănătatea,
relaŃiile cu ceilalŃi si, uneori, chiar viaŃa! Si totusi,
continuă. De ce ?
....depresia este atât de greu de corectat?
Aceasta este una dintre problemele
psihologice cele mai greu de
rezolvat. Dacă cineva parcurge
terapia convenŃională pentru a
depăsi o depresie, adesea are nevoie
de ani de proceduri costisitoare. Si, dacă se observă
vreun progres, acesta de obicei se realizează în pasi
de melc. De ce ?
....ne sabotăm uneori singuri?
Când încercăm, spre exemplu, să
pierdem în greutate sau să citim mai
repede, ajungem adesea să "ne punem
stop nouă însine" si să recădem în "zona
de confort" de dinainte, fără vreun progres real. De
ce?
....vindecarea durează uneori atât de mult?
O răceală care nu se mai termină, un os
rupt care se vindecă atât de greu, o
migrenă sau o altă durere de care nu
putem scăpa timp îndelungat. Uneori,
toate acestea nu se vindecă normal, asa
cum ar trebui. De ce ?
Motivul se află în sistemul energetic al
corpului. El este cauza reală a ceea ce, în mod uzual,
se numeste auto-sabotaj. Este motivul pentru care noi
părem uneori, să fim propriul nostru dusman si nu
reusim să atingem acele "noi niveluri" pe care le
dorim.
În plus faŃă de exemplele de mai sus, este si
cauza pentru care oamenii încearcă adesea în van să
facă bani si cad repede în nenumărate alte treburi,
chiar dacă ei stiu că au capacitatea de a-i câstiga. Este
de asemenea si un factor ce contribuie la blocajele
psihologice (precum "blocajul scriitorului") si la
limitările de învăŃare (precum dislexia).
Înainte de această descoperire, inabilitatea
aparentă a unor oameni de a progresa în domenii
evident importante pentru ei, era blamată cu termeni
precum "lipsă de voinŃă", "lipsă de motivaŃie",
"incapacitate de concentrare" sau alte forme de
49
presupuse defecte de caracter. Dar nu este asa. Există
o altă cauză… si se poate corecta.
Inversarea Psihologică (pe scurt IP) este acea
cauză. Este o descoperire extraordinar de importantă,
care-si găseste locul în mai multe discipline. Ea este
vitală în psihologie, medicină, dependenŃe, pierdere
în greutate si nenumărate domenii de performanŃă,
incluzând sportul si afacerile. Acolo unde IP este
prezentă, nu poate fi făcut niciun progres, sau doar
unul foarte mic. Ea...blochează literalmente
progresul.
Ce este Inversarea Psihologică? Oricine a
trăit-o. Ea se produce atunci când sistemul energetic
din corp îsi schimbă polaritatea si, de regulă, este un
proces inconstient. În mod obisnuit, nu o "simŃim".
Ea este exact o inversare de polaritate în sistemul
energetic al corpului, ca si cum aŃi avea "bateriile
puse invers", asa după cum v-am explicat în EFT
Partea I.
Interesant de adăugat, IP ia adesea forma a
ceea ce psihologii numesc "câstig sau pierdere
secundar/ă". De exemplu, persoana care în mod
constient crede că vrea să piardă din greutate, va avea
adesea un "stop" inconstient, cum ar fi "Dacă
slăbesc, mă voi îngrăsa iar si asta mă va costa o
mulŃime de bani cu schimbarea garderobei". Această
persoană este inversată psihologic împotriva pierderii
în greutate.
Cum a fost descoperită IP? Inversarea
psihologică îsi are rădăcinile în domeniul cunoscut
drept kinesiologie aplicată. Unul dintre instrumentele
de lucru ale acestei discipline se numeste testare
musculară. Pacientul întinde rigid un braŃ în lateral,
în timp ce doctorul apasă în jos pe el, pentru a testa
tăria pacientului.
Doctorul are apoi un dialog cu pacientul si
apasă în jos pe braŃul acestuia în timp ce-i ascultă
afirmaŃiile. Dacă la pacient există un dezacord
subconstient cu afirmaŃia rostită, muschii slăbesc si
braŃul este mai usor de împins în jos. Altfel, braŃul
are aceeasi tărie, opune aceeasi rezistenŃă ca si
înainte de dialog. Această tehnică permite doctorului
să "vorbească cu corpul" si-l ajută să determine unde
se află problemele.
Dr. Roger Callahan folosea această procedură
cu o doamnă care dorea să slăbească. Pentru a avea o
imagine generală, iată cum povesteste el în cartea
"Cum depăsim teama de vorbit în public si alte fobii"
"Nu există niciun terapeut practician care să
nu fi întâlnit pacienŃi care pur si simplu nu pot fi
vindecaŃi, indiferent cât de eficientă este, în mod
obisnuit, terapia sau cât de multă bunăvoinŃă depun
pacientul si terapeutul în aplicarea acesteia. Această
rezistenŃă la tratament este o frustrare pentru
terapeuŃi si o mare încercare pentru pacienŃii
acestora.Ea a fost numită în multe feluri, cum ar fi :
instinctul morŃii, sindromul pierzătorului,
comportament auto-distructiv sau negativitate. Acesti
pacienŃi tulburaŃi sunt denumiŃi în multe feluri:
pacienŃi recalcitranŃi, personalităŃi negative, indivizi
auto-distructivi – dar situaŃia lor este întotdeauna
cam aceeasi, ei par să reziste oricărui ajutor –
indiferent ce abordare li se aplică. Ei susŃin că vor
să fie vindecaŃi – dar nu răspund la tratament.
În timp ce lucram cu o femeie supraponderală
care susŃinea că vrea să slăbească, am întâlnit acest
blocaj negativ. Ea Ńinea diete cu foarte puŃin succes,
de mulŃi ani. Si totusi, în ciuda esecului, ea insista că
vrea să piardă din greutate.
Folosind testul muscular, i-am cerut să se
imagineze slabă, asa cum ea spunea că ar dori să fie.
Rezultatul m-a siderat. Atunci când ea a reusit să se
imagineze slabă, tăria braŃul a scăzut.
Amândoi am fost surprinsi. Totusi, în ciuda
rezultatelor negative, ea insista că dorea cu adevărat
să slăbească.
Asa că am încercat o altă abordare. I-am cerut
să se imagineze cu 15 kg mai grasă decât era. Acum
tăria braŃului era puternică.
Am reînceput să o întreb mai direct. Am făcuto
să spună cu voce tare ’Vreau să slăbesc’. Testul
muscular a arătat că afirmaŃia ei nu era adevărată.
Apoi i-am cerut să spună tare ‘Vreau să mă
îngras’. De data asta, testarea musculară i-a
confirmat afirmaŃia. Evident, exista o discrepanŃă
între ceea ce ea zicea că vrea si ceea ce indica testul
că voia ea cu adevărat.
Curios, am încercat acelasi test cu încă alŃi
sase clienŃi care Ńineau diete de multe luni sau ani,
fără succes. Ei toŃi, manifestau acelasi
comportament.. Ceea ce spuneau că vor, era invers
cu ceea ce arătau că vor, atunci când erau testaŃi
folosind acelasi test muscular.
Aceasta nu era, bineînŃeles, prima dată când
întâlneam rezistenŃă la tratament. Dar acum aveam
un instrument cu care să o identific si, pe cât posibil,
s-o depăsim. Pentru a da un nume acestei situaŃii, un
nume care s-o si descrie, am numit-o Inversare
Psihologică.
...Acum, încep testând toŃi clienŃii mei în
legătură cu problemele lor majore (adică: ‘Vreau să
trec peste atacurile mele de anxietate’ sau ‘Vreau să
am o relaŃie mai bună cu soŃia/soŃul sau iubita/
iubitul mea/meu’ sau ‘Vreau să-mi depăsesc
frigiditatea/impotenŃa/ejacularea prematură’ sau
‘Vreau să fiu un actor/cântăreŃ/compozitor de
succes’, etc.). În fiecare caz, l-am pus pe pacient să
zică si afirmaŃia contrară (adică : Nu vreau să trec
peste atacurile mele de anxietate’, etc.). Si de fiecare
dată am testat cu testul muscular.
Am fost uluit de rezultatele la aceste teste. Am
aflat, spre marele meu necaz, că la un mare număr
dintre clienŃii mei, tăria musculară slăbea atunci
când ei se gândeau la vindecare si se întărea când
gândeau la înrăutăŃire. Nicio mirare că psihoterapia
este atât de dificilă…"
50
Ce provoacă IP? Principala cauză este
gândirea negativă. Chiar si cei mai pozitivi gânditori
dintre noi, pot avea un subconstient negativ, gânduri
auto-distructive. Ca urmare, se ajunge la IP. Ca
regulă generală, cu cât avem mai frecvent acest tip de
gândire, cu atât suntem mai înclinaŃi să devenim
inversaŃi psihologic.
La unele persoane, acesta este un fenomen cu
totul generalizat. El îi stopează în tot ceea ce fac. De
obicei, poŃi recunoaste aceste persoane pentru că pare
că nimic nu le iese cum vor. Ei se plâng mult si se
consideră victime ale lumii si vieŃii. Persoanele cu
această formă de inversare psihologică sunt numite
"masiv inversate".
IP este de asemenea un companion cronic al
celor ce suferă de depresie. Depresia, gândirea
negativă si IP trăiesc în aceeasi casă.
Vă rog să înŃelegeŃi, IP nu este un defect de
caracter. Aceste persoane, fără să-si dea seama,
suferă de o inversare cronică a polarităŃii electrice din
trupurile lor. Sistemele lor energetice funcŃionează
de-a dreptul împotriva lor. Ca urmare, ei sunt
împiedicaŃi, oriîncotro s-ar îndrepta. Nu lumea este
împotriva lor…ci propriul lor sistem energetic.
Bateriile lor sunt inversate.
Majoritatea oamenilor stiu, cel puŃin intuitiv,
că gândirea negativă le blochează progresul. De
aceea există atât de multe cărŃi si seminarii despre
gândirea pozitivă. Totusi, până acum, nimeni n-a fost
capabil să explice în ce fel crează gândirea negativă
aceste blocaje si cu atât mai puŃin să indice vreo cale
de corecŃie. Inversarea psihologică le face pe
amândouă.
La majoritatea oamenilor, IP se manifestă în
anumite domenii. O persoană poate avea cele mai
bune rezultate în multe domenii din viaŃă dar, a
renunŃa la fumat, spre exemplu, pare a fi peste
puterile ei. Poate că în mod constient, ea doreste să se
lase si poate chiar vrea foarte tare. De fapt, poate că
si reuseste pentru un timp. Dar, dacă este IP, ea îsi va
sabota propriul efort si va începe iar să fumeze.
Astfel de persoane nu sunt slabe. Sunt IP.
Energia trebuie să circule continuu prin
trupurile noastre, dacă vrem să ne manifestăm la
întregul potenŃial. Inversarea psihologică este o
modalitate importantă prin care această circulaŃie este
întreruptă.
IP poate fi corectată si corecŃia, care în EFT se
numeste Pregătire, ia doar câteva secunde. Acest
proces este expus în detaliu ca parte a ReŃetei de
Bază.
IP este posibilă în orice străduinŃă umană.
Există practic, mii de posibilităŃi. Numai pentru
demonstraŃie, iată câteva exemple.
Câteva exemple de Inversare Psihologică
DificultăŃi de învăŃare. Blocajul scriitorului si
majoritatea dificultăŃile de învăŃare sunt adesea,
rezultatul direct al IP. Un elev, spre exemplu, poate
să se descurce foarte bine la toate materiile, cu
excepŃia uneia (precum chimia) si
există o mare probabilitate ca IP
să fie în spatele acestei dificultăŃi.
Elevii nu stiu că sunt inversaŃi
psihologic, din cauză că, până
acum, ei nici n-au stiut că acest
fenomen există. În schimb, ei au tendinŃa să
găsească motive pentru "neputinŃa" lor. Ei pot spune
"Nu sunt bun la chimie" sau "Nu mă pot concentra la
chimie" sau "Nu-mi place chimia".
Aceste motive sunt de obicei neadevărate.
Adevăratul motiv este, cel mai adesea, IP. Atunci
când elevii se cred slabi la o disciplină, polaritatea lor
se inversează si, ca urmare, le scad rezultatele.
CorectaŃi IP si notele vor fi mai bune.
Unii elevi sunt IP cu privire la scoală în
general. Acesta este un factor major ce contribuie la
rezultatele proaste la învăŃătură si adesea este
necunoscut. Elevii sunt consideraŃi "slabi" sau
"incapabili să înveŃe". Ce etichetă să porŃi cu tine
toată viaŃa, fără să fie nevoie!
Sănătate. IP este aproape întotdeauna prezentă
în maladiile degenerative, precum cancerul, SIDA,
scleroza multiplă, fibromialgia, lupusul, artrita,
diabetul, etc. Din punctul de vedere al EFT, acesta
este unul dintre principalele impedimente în calea
vindecării. Cu timpul, cred că disciplinele medicale
occidentale vor recunoaste acest fapt si vor integra IP
între celelalte tehnici ale lor.
Re-inversarea pshihologică a cuiva (Ńintind
Pregătirea către un anumit dezechilibru) pare să
permită proceselor de vindecare naturală a corpului,
să decurgă mai lin. Această interpretare are sens,
dacă luaŃi în considerare importanŃa circulaŃiei
continue a energiei prin corp. Oasele fracturate par să
se sudeze mai rapid, când "bateriile sunt instalate
corect", iar deranjamentele fizice de multe feluri,
înregistrează un progres mai important.
Medici, acupuncturisti, chiropractori si alŃi
practicieni vindecători ai căror pacienŃi nu fac
progrese satisfăcătoare, ar trebui să-i înveŃe pe
pacienŃi să se re-inverseze singuri. Aceasta ar putea
elibera o mai mare forŃă vindecătoare si ar grăbi
recuperarea.
Sportivi. Se poate paria cu multe sanse de
câstig că persoanele sunt IP, ori de
câte ori sunt blocate în anumite
domenii de progres din vieŃile lor.
Sportivii sunt primele exemple.
Marele jucător de baschet care
51
ratează loviturile libere, este sigur IP cu privire la
loviturile libere. Corectarea IP va aduce
îmbunătăŃirea dramatică a performanŃei lor.
Acelasi lucru este valabil si pentru alte
categorii de sportivi. Patronii si antrenorii echipelor
profesioniste pot folosi cu mult succes acest concept
usor de înŃeles.
Dislexia. Dacă vă gândiŃi la ea, dislexia este un
exemplu clasic de IP. De fapt, inversarea este
simptomul major. Printre altele, dislexicii confundă
cifre si litere si astfel au dificultăŃi de învăŃare.
Annie m-a abordat după unul dintre
seminariile mele si m-a întrebat dacă pot s-o ajut cu
dislexia de care suferea de când era copil. Acum, ea
avea 49 de ani. Mi-a spus că nu putea nota corect
numerele de telefon "Scriu corect primele trei cifre"
spunea ea "dar le încurc pe ultimele patru".
Eu i-am enumerat atunci zece numere de
telefon si i-am cerut să le noteze. BineînŃeles, toate
zece au fost gresite.
Am ajutat-o să-si corecteze IP si apoi i-am mai
dictat zece numere de telefon. De data asta ea notase
perfect nouă dintre ele…si încă fără efort.
Nu as vrea să creez o impresie gresită. Poate
nu i-am eliminat complet dislexia. Ceea ce s-a
întâmplat a fost că i-am eliminat temporar Inversarea
Psihologică si, astfel, ea a putut să scrie corect.
Acesta este un exemplu edificator despre puterea IP.
În cazul dislexiei, IP probabil va reapărea cu timpul
si cu ea va reapărea si disfuncŃia. Annie mai avea
multe de făcut. Dar, fără o înŃelegere a IP, progresul
ei ar fi fost probabil foarte lent, dacă chiar ar fi fost
vreunul.
IP blochează progresul. De o deosebită
importanŃă pentru EFT este faptul că…atunci când
IP este prezentă, procedura baterilor nu dă
rezultate. GândiŃi-vă, IP literalmente blochează
progresul si asta e valabil cu EFT, ca si cu orice altă
tehnică.
Eu am mulŃi prieteni psihoterapeuŃi si ei au
numerosi clienŃi, care pur si simplu nu răspund
favorabil, chiar si celor mai bune tehnici. Până când
au învăŃat despre Inversarea Psihologică, acest blocaj
era un mister pentru ei.
După ani de experienŃă cu EFT, stim acum cât
de frecvent de manifestă IP. IP este prezentă în circa
40% din problemele cărora oamenii li se adresează
cu EFT. În unele probleme, IP blochează chiar total
progresul. Depresia, dependenŃele si maladiile
degenerative, sunt principalele exemple. În multe alte
cazuri totusi, IP poate să fie sau poate să nu fie
prezentă. O persoană poate fi IP pentru usurarea de
astm, spre exemplu si, pentru altă problemă, să nu fie
IP.
Cum stiŃi dacă sunteŃi în faŃa unei IP sau nu ?
Nu stiŃi. De aceea, ReŃeta de Bază include o corecŃie
automată pentru aceasta (Pregătirea). Ea durează doar
câteva secunde si nu face niciun rău dacă corectăm o
IP care nici nu e acolo. Deci, dacă IP nu e corectată,
rata voastră de succes cu aceste metode va suferi
mult. Iată de ce corecŃia pentru IP este parte
componentă a ReŃetei de Bază.
Impedimentul 3
RespiraŃia claviculară
În câteva cazuri…poate 5%... în corp se
produce o formă unică de dezorganizare energetică,
care împiedică progresul ReŃetei de Bază. Sunt
amănunte mult dincolo de scopul acestui curs, dar
pot să vă arăt cum o puteŃi corecta. Eu o numesc
problema respiraŃiei claviculare, nu pentru că este
ceva în neregulă cu respiraŃia sau cu claviculele
cuiva. Mai degrabă, i-am spus astfel după modul de
corecŃie…ExerciŃiul RespiraŃiei Claviculare.
Această corecŃie a fost dezvoltată de Dr.
Callahan si trebuie aplicată numai în cazurile în care
perseverenŃa cu ReŃeta de Bază nu dă rezultate
notabile. Durează doar două minute si poate curăŃa
calea pentru o funcŃionare normală a unei ReŃete de
Bază împiedicate.
Desi în continuare voi da o descriere verbală a
exerciŃiului, sunteŃi sfătuiŃi să consultaŃi casetele
video pentru EFT Partea a II-a, ca să vedeŃi o
demonstraŃie pe viu.
ExerciŃiul de RespiraŃie Claviculară
Desi puteŃi începe cu orice mână, eu consider
că începeŃi cu mâna dreaptă. łineŃi coatele si braŃele
depărtate de corp în asa fel încât singurele care vi se
ating să fie degetele, după cum vă voi spune.
PuneŃi două degete de la mâna dreaptă pe
punctul denumit Capul Claviculei (CC) din dreapta
corpului vostru. Cu două degete de la mâna stângă,
bateŃi încontinuu Punctul Gamut de la mâna dreaptă,
în timp ce executaŃi următoarele cinci exerciŃii de
respiraŃie :
** InspiraŃi pe jumătate si opriŃi-vă respiraŃia
timp de 7 bateri
** ContinuaŃi inspiraŃia până la capăt si opriŃivă
respiraŃia timp de 7 bateri
** ExpiraŃi pe jumătate si opriŃi-vă respiraŃia
timp de 7 bateri
** ExpiraŃi până la capăt si opriŃi-vă respiraŃia
timp de 7 bateri
** RespiraŃi normal timp de 7 bateri
PuneŃi două degete de la mâna dreaptă pe
Capul Claviculei din stânga si, bătând încontinuu
Punctul Gamut, faceŃi cele cinci exerciŃii de
respiraŃie.
ÎndoiŃi degetele de la mâna dreaptă în asa fel
încât să iasă în evidenŃă a doua încheietură a
52
falangelor. Apoi, puneŃi aceste încheieturi pe Capul
Claviculei din dreapta si bateŃi Punctul Gamut
încontinuu în timp ce faceŃi cele cinci exerciŃii de
respiraŃie. RepetaŃi, în timp ce puneŃi încheieturile
degetelor pe Capul Claviculei din stânga.
Acum aŃi ajuns la jumătatea drumului.
CompletaŃi acest exerciŃiu de RespiraŃie Claviculară,
repetând întreaga procedură pe care aŃi executat-o cu
mâna dreaptă, dar acum folosind vârfurile degetelor
si încheieturile falangelor de la mâna stângă. VeŃi
bate Punctul Gamut, bineînŃeles, cu degetele de la
mâna dreaptă.
Cum folosiŃi ExerciŃiul de RespiraŃie
Claviculară? Mai întâi, presupuneŃi că nu aveŃi
nevoie de el si executaŃi normal ReŃeta de Bază.
Aceasta este o presupunere logică, deoarece sunt
foarte multe cazuri în care această problemă nu
împiedică EFT.
Dar, dacă după ce aŃi folosit de mai multe ori
ReŃeta de Bază nu obŃineŃi rezultate sau acestea sunt
foarte slabe, începeŃi fiecare rundă de ReŃetă de Bază
cu ExerciŃiul de RespiraŃia Claviculară. O să vedeŃi
că aceasta "curăŃă drumul" si permite rezolvarea
deplină.
Impedimentul 4
Toxinele Energetice
Trăim într-o mare de toxine.
În dimineaŃa asta, am desfăcut o nouă bucată
de săpun si am citit eticheta. ConŃine 8 substanŃe
chimice de care n-am auzit niciodată. Toate pătrund
în corpul meu când fac dus si mă frec cu săpun.
Crema mea de ras conŃine 7 astfel de
ingrediente si loŃiunea after shave are 13. Acestea, de
asemenea îmi pătrund în trup.
Pasta mea de dinŃi nu are trecute pe ea
ingredientele, dar sunt sigur că conŃine câteva
chimicale, pe care niciun doctor nu m-ar sfătui să le
înghit. Si totusi, ele se infiltrează în organismul meu,
prin membranele sensibile din gură.
Apoi, mai este si deodorantul care are 9
chimicale în el. Si, dacă as fi fost femeie, as fi folosit
o grămadă de cosmetice. Fard de ochi si ruj de buze,
ca să numesc doar două.
Mă gândesc câte chimicale toxice îsi găsesc
drumul spre corpul nostru prin astfel de loŃiuni,
creme, fixativuri, parfumuri, sampoane. Trebuie să
fie o listă impresionantă si, până acum…nici n-am
iesit din baie.
Apa care ne vine pe Ńevi, conŃine o altă listă de
substanŃe toxice. Si totusi, facem baie cu ea, gătim cu
ea, ne facem cafeaua de dimineaŃă cu ea.
Reziduurile chimice din detergenŃii cu care ne
spălăm hainele, vin în contact cu corpurile noastre
cât e ziua de lungă. Dormim pe cearsafuri impregnate
cu aceleasi reziduuri.
Există chimicale în deodorantele de încăperi si
birouri, care miros frumos dar ne umplu aerul cu
substanŃe străine.
Mâncăm "cheaps" sau "snacks" încărcate cu
sare si chimicale. Bem băuturi
răcoritoare, ce nu sunt altceva
decât amestecuri de chimicale.
Consumăm cantităŃi uriase de
zahăr rafinat. Alimentele
noastre sunt impregnate cu o
listă de coloranŃi, conservanŃi si
bactericide, care ar putea concura în dimensiuni cu o
mică carte de telefon.
Ingerăm alcool, nicotină, aspirină,
antihistamine si nenumărate medicamente. Respirăm
fumul de la masini, de la instalaŃiile industriale si
casnice. Pe scurt, ne confruntăm cu intrusi chimici,
câte 24 de ore pe zi.
După cum am spus, trăim într-o mare de toxine
Un alt tip de "alergie"
Corpurile noastre sunt prevăzute să combată
efectele toxinelor si, Ńinând cont de cât de multe
toxine există, fac o treabă admirabilă. Dar ce e prea
mult, e prea mult ! Mai devreme sau mai târziu,
această agresiune permanentă se manifestă în
sănătatea noastră.
Alergiile sunt printre cele mai comune reacŃii
pe care le manifestăm la toate aceste substanŃe toxice.
SensibilităŃi, erupŃii si o serie întreagă de probleme
ale sinusurilor, nu sunt altceva decât simptome
alergice de care suferim.
Alergiile sunt în general considerate a fi
cauzate de chimicale. Adică, aceste toxine provoacă
reacŃii chimice în corpurile noastre care, în schimb,
răspund prin simptomele iritative.
"Alergia" sistemului energetic
Dar există un tip diferit de alergie, despre care
trebuie să vorbim aici. El nu irită neapărat chimia
noastră internă si deci, nu se încadrează în definiŃia
clasică de alergie. Mai degrabă, seamănă cu o alergie
prin aceea că ne irită sistemul energetic. În lipsa unui
termen mai potrivit, le numim "toxine energetice".
Căi de evitare a toxinelor energetice
Dacă aŃi încercat de repetate ori EFT fără sau
cu foarte puŃin succes SI v-aŃi adresat tuturor
aspectelor unei probleme SI aŃi aplicat EFT tuturor
evenimentelor specifice care pot sta în interiorul
problemei respective, atunci o explicaŃie posibilă
poate fi o anumită formă de toxină energetică, ce vă
irită sistemul energetic si concurează astfel cu aceste
53
proceduri. Nu înseamnă că EFT nu funcŃionează.
Dimpotrivă, funcŃionează minunat, date fiind
condiŃiile respective.
Există mai multe căi pentru a evita efectele
toxinelor energetice, dacă nu stiŃi exact ce anume
toxină vă afectează. Redau mai jos aceste căi :
Metoda nr. 1 de evitare a toxinei energetice
– MutaŃi-vă de unde sunteŃi. Uneori, există ceva în
preajma voastră care cauzează problema. Poate fi un
aparat electronic, precum un calculator sau un
televizor sau pot fi gazele de la o uzină, de la
sistemul de ventilaŃie sau de la circulaŃia stradală. E
posibil să aveŃi o anume sensibilitate la scaunul pe
care sedeŃi sau poate camera în care sunteŃi a fost
zugrăvită proaspăt.
Deci…simplul act fizic de a vă deplasa, poate
să vă îndepărteze de cauza care vă
irită. Vă puteŃi ridica în picioare
sau să vă asezaŃi în alt colŃ al
camerei. Dacă nici asa nu obŃineŃi
rezultate, puteŃi merge în altă
cameră sau chiar să iesiŃi afară.
Având în vedere că aplicarea EFT durează atât
de puŃin, vă puteŃi schimba locul si să încercaŃi de
mai multe ori. Dacă aveŃi succes schimbându-vă
locul, atunci fiŃi siguri că v-aŃi îndepărtat de sursa
toxinelor pentru sistemul vostru energetic. Dacă tot
nu aveŃi succes, atunci folosiŃi…
Metoda nr. 2 de evitare a toxinei energetice
– ScoateŃi-vă hainele si faceŃi o baie sau un dus fără
săpun. Hainele pe care le purtăm au chimicale pe ele,
care pot să interacŃioneze cu sistemul nostru
energetic. łesăturile însele pot
provoca sensibilitate, asa cum o
pot face diferitele chimicale din
care sunt fabricate. Chimicalele
folosite de spălătorii si curăŃătorii
chimice, ca si reziduurile de la
detergenŃi, pot de asemenea să vă
irite sistemul energetic.
PuteŃi avea reziduuri chimice pe corp, de la
numeroase alte substanŃe. Parfum, cremă de ras,
săpun, cosmetice, fixative, sampoane, geluri, etc.
ExperienŃa mi-a arătat că, uneori, chiar si cele mai
mici cantităŃi de substanŃă toxică pot fi suficiente
pentru a constitui un impediment în calea succesului
cu EFT.
Vă rog să ŃineŃi cont că, o substanŃă care este
toxică pentru sistemul vostru energetic, poate să nu
fie toxică pentru sistemul energetic al altei persoane.
Toxinele energetice au efecte foarte individualizate.
Astfel, în caz că unele dintre aceste substanŃe
interferă cu progresul vostru, aveŃi nevoie să faceŃi o
baie sau un dus si să vă frecaŃi bine.
AsiguraŃi-vă că aŃi atins toate zonele sensibile,
precum subsuorile si zonele genitale. InsistaŃi în
zonele unde aŃi aplicat parfum sau cosmetice.
SpălaŃi-vă părul cu multă grijă. Nu folosiŃi săpun sau
sampon, pentru că pot lăsa reziduuri suplimentare.
Procedând astfel, veŃi putea îndepărta chimicalele de
pe trupul vostru. Apoi reîncepeŃi cu EFT. Dar de data
asta…faceŃi-o în pielea goală.
Stiu că sună un pic ciudat, dar adesea e
necesar. În felul acesta, toate chimicalele sunt
îndepărtate de pe corpul vostru si micsoraŃi
posibilitatea ca ele să interfere cu sistemul vostru
energetic. E bine să staŃi în picioare, pentru a evita
contactul cu scaunele sau paturile sau cu alte
substanŃe posibil toxice. VeŃi fi, bineînŃeles, cu
picioarele goale si, cel mai bine ar fi să staŃi pe o
podea de lemn sau pe o placă de plastic. În felul
acesta puteŃi evita carpeta si orice chimicale pe care
aceasta le poate conŃine.
Dacă procedura de mai sus se termină cu un
succes cu EFT, atunci probabil că toxina energetică a
fost îndepărtată din calea voastră. Dar, dacă în ciuda
acestui efort tot nu obŃineŃi rezultatul dorit cu EFT,
atunci folosiŃi…
Metoda nr. 3 de evitare a toxinei energetice
– AsteptaŃi o zi sau două. Dacă metodele nr.1 si nr.2
nu vă permit rezultatul asteptat, atunci sunt sanse ca
toxinele energetice să nu fie pe voi. Se poate să fie în
voi.
Asta înseamnă că toxinele au fost înghiŃite. Fie
aŃi mâncat, fie aŃi băut ceva cu toxine. Dacă asteptaŃi
o zi sau două, toxinele respective pot fi eliminate. Si,
odată eliminate, nu vă vor mai
împiedica succesul cu EFT.
Dacă toxina ingerată este
ceva ce consumaŃi în mod
curent, totusi, sistemul vostru
va avea, în cel mai fericit caz,
doar o mică fereastră de timp în
care EFT pot fi aplicate cu
succes. Dacă, spre exemplu, cafeaua este o toxină
energetică pentru voi, atunci consumul zilnic
micsorează posibilitatea ca EFT să dea roade. EFT
sunt forŃate să lupte cu un inamic prezent totdeauna
în interiorul vostru.
Suntem adesea dependenŃi de lucruri pe care le
consumăm constant si, astfel, renunŃarea la ele
reprezintă o problemă. EFT oferă un ajutor nepreŃuit
pentru aceia care vor să-si depăsească poftele si
dependenŃele. Asta explicăm în altă parte a acestui
curs.
Si asa am ajuns la un punct interesant.Toxinele
energetice nu sunt întotdeauna niste lucruri care să
fie cunoscute ca rele pentru voi. Cartofii prăjiŃi, spre
exemplu, nu intră pe "lista alimentelor sănătoase" a
niciunui nutriŃionist. Dar asta nu înseamnă că ei
interferă cu sistemul vostru energetic. Dimpotrivă,
adesea am văzut că chips-urile nu stau în calea
acestor tehnici. Pe de altă parte, alimente considerate
sănătoase, pot fi foarte dăunătoare pentru sistemul
vostru energetic.
54
Ca regulă generală, orice aliment pe care-l
consumaŃi în cantităŃi mari, va tinde să devină o
toxină energetică pentru voi. Această afirmaŃie este
adevărată, chiar dacă e vorba de cele mai sănătoase
alimente…chiar si lăptuca. Lăptuca, precum toate
celelalte plante, are propriile ei toxine interne, care o
apără de dăunători. Este o formă naturală de autoapărare.
Noi ingerăm aceste toxine, bineînŃeles, ori
de câte ori mâncăm plantele respective. În mod
normal, corpurile noastre pot elimina aceste toxine,
cu usurinŃă. Dar, dacă mâncăm cantităŃi foarte mari
de lăptucă, ne supraîncărcăm sistemul energetic cu
aceste "toxine de lăptucă". Aceste toxine în exces,
devin atunci dăunătoare pentru organism si, în
special, pot irita sistemul energetic al corpului.
Acelasi lucru se întâmplă si cu cartofii,
fasolea, mazărea si orice alt aliment pe care-l
mâncăm. Pe scurt, alimentele pe care le mâncăm în
mod exagerat, devin candidate să fie toxine
energetice. E, deci, recomandat, să reducem
consumul lor. Deoarece teoretic, orice poate fi toxic
pentru sistemul vostru energetic, există unele
substanŃe care se manifestă ca atare, cu o frecvenŃă
mai mare. Ele pot fi sau pot să nu fie toxine pentru
voi, dar de obicei, ele sunt. Le enumăr mai jos:
Parfum Zahăr rafinat Alcool
Ierburi Cafea Nicotină
Făinoase Ceai Lactate
Porumb Cafeină Piper
Si cum veŃi sti care alimente vă pot irita
sistemul energetic, suficient cât să inhibe acŃiunea
ReŃetei de Bază? Nu veŃi sti. Dar, dacă eliminaŃi toate
substanŃele de mai sus, din dieta voastră pentru o
săptămână, sunt sanse excelente ca ReŃeta de Bază să
înceapă să-si manifeste minunile. Dacă asta nu se
întâmplă, atunci întrebaŃi-vă intuiŃia ce anume ar
putea fi. Ea spune întotdeauna adevărul.
Toată lumea suferă efectul toxinelor, dar asta
nu înseamnă că ele vor interfera neapărat cu EFT.
Dimpotrivă, majoritatea oamenilor nu sunt atât de
mult deranjaŃi de toxinele energetice, încât să nu
obŃină rezultate mulŃumitoare cu aceste minunate
proceduri.
Pe de altă parte, trebuie să fim totusi constienŃi
că unele deranjamente sunt cauzate de alergeni sau
alte forme de poluare. E de la sine înŃeles asta. Cu
toate astea, adesea putem calma simptomele, chiar
dacă acestea au cauze în mediul înconjurător. De
fapt, uneori putem elimina reacŃia alergică chiar cu
EFT. Spre exemplu…
Chiar dacă sunt sensibil la lactate…
Chiar dacă sunt alergic la pisica mea…
Chiar dacă săpunul îmi provoacă escoriaŃii…
Si asa mai departe.
Am văzut multe cazuri în care reacŃiile
alergice dispar complet după aplicarea EFT. Nu
întotdeauna se întâmplă asa, dar sigur merită
încercat.
DaŃi-mi voie să mai menŃionez că, în unele
cazuri, doar prin îndepărtarea unei anumite substanŃe
din dieta sau din preajma cuiva, se pot obŃine
uimitoare rezultate în vindecare. De exemplu, o
prietenă de-a mea avea manifestări de depresie, de
mulŃi ani. Ea lua Prozac si alte medicamente si nu
simŃea nicio usurare….doar ceva temporar, care-i
masca problema. Întâmplător, ea a descoperit că era
sensibilă la făinoase si, după ce a eliminat făinoasele
din alimentaŃie, depresia ei a cedat complet. Fără
medicamente, fără EFT, fără nimic altceva. Doar prin
eliminarea făinoaselor din dieta ei.
ImportanŃa PerseverenŃei
Am început Partea a II-a din EFT cu
următoarea frază de reamintire….
...dacă veŃi aplica în mod perseverent
ReŃeta de Bază
în timp ce sunteŃi "concentraŃi"
pe problema pe care o aveŃi,
există o mare probabilitate
ca problema să dispară.
PerseverenŃa în sine, poate servi drept
contrapondere a efectelor acestor multe impedimente.
Cu perseverenŃă, veŃi executa ReŃeta de Bază în
diferite momente ale zilei…înăuntru si afară…la
serviciu…acasă…în timp ce purtaŃi diferite haine…si
bucurându-vă de diete diferite. Aceasta înseamnă că
mediul toxic din jurul vostru va fi mereu altul si aveŃi
posibilitatea să nimeriŃi una sau mai multe perioade
în care toxinele energetice (presupunând că ele
reprezintă un impediment pentru voi) nu vă stau în
cale.
De asemenea, Problema RespiraŃiei
Claviculare nu e în permanenŃă prezentă. Ea vine si
pleacă si perseverenŃa va găsi probabil o fereastră de
timp în care ExerciŃiul RespiraŃiei Claviculare să nu
fie necesar (presupunând că iniŃial era necesar).
Si, fiind perseverenŃi, executaŃi de repetate ori
Pregătirea si vă adresaŃi tuturor Aspectelor prezentate
de problema voastră. Ce vreau eu să accentuez aici,
este că…perseverenŃa va fi răsplătită.
Cu atenŃie si perseverenŃă, aplicaŃi ReŃeta de
Bază la orice problemă vă interesează si vă veŃi mări
rata de succes, fără să trebuiască să abordaŃi toate
dedesubturile acestor impedimente. Rata voastră de
succes va fi încă si mai mare, dacă aplicaŃi EFT la
toate evenimentele specifice din viaŃa voastră, care
pot contribui la orice problemă aveŃi.
55
Scurtături
Deoarece ReŃeta de Bază durează doar un
minut, v-aŃi putea pune întrebarea de ce as mai
introduce ideea scurtăturilor. În fond, cât de mult mai
puŃin de un minut poŃi avea nevoie ca să obŃii
rezultatul ?
Desi este posibil să săriŃi peste această secŃiune
cu totul si cu toate astea să fiŃi foarte eficienŃi cu
EFT, a face apel la scurtături vă oferă două avantaje :
1. Vă puteŃi adânci înŃelegerea ReŃetei de Bază, din
cauză că majoritatea scurtăturilor presupune să luaŃi
procesul de-o parte si să-l desfaceŃi în piesele
componente, luate una câte una.
2. TerapeuŃii, medicii si alŃi profesionisti în
vindecare, vor aprecia economia de timp implicată.
PuteŃi adesea obŃine rezultate cu o versiune de 15 –
20 de secunde de ReŃetă de Bază si deci, economia
de timp făcută se adună atunci când aveŃi de tratat
mulŃi pacienŃi.
HaideŃi să începem revăzând ReŃeta de Bază.
Ea se prezintă sub forma…
Pregătirea
SecvenŃa
Gama celor 9 pasi
SecvenŃa
Dacă putem elimina oricare dintre aceste etape
sau să scurtăm vreuna dintre ele, evident câstigăm
ceva timp suplimentar.
Scurtarea SecvenŃei
SecvenŃa este calul de tracŃiune al ReŃetei de
Bază. Ea este principalul factor care contribuie la
doborârea acelor popice emoŃionale, după ce
Pregătirea a creat condiŃiile. Dar, desi nu o putem
elimina, putem de obicei să o scurtăm.
A reiesit că meridianele de energie care circulă
prin organism sunt toate interconectate si, prin
experienŃă, se pare că ciocănitul pe un meridian va
afecta adesea si un altul. Astfel, prin încercări
repetate, am aflat că ciocănind mai puŃine meridiane,
obŃinem de obicei acelasi rezultat .Eu încep cu ÎS
(Începutul Sprâncenei) si termin cu SB (Sub BraŃ).
Continuarea baterilor în punctele de pe degete, de
regulă nu mai este necesară.
Pe casetele video mă veŃi vedea făcând asta de
mai multe ori. Eu, rareori execut întreaga SecvenŃă.
Pentru a fi mai clar, versiunea prescurtată a secvenŃei
va fi după cum urmează :
ÎS = Începutul Sprâncenei
CO = ColŃul Ochiului
SO = Sub Ochi
SN = Sub Nas
B = Bărbie
CP = Capul Pieptului
SB = Sub BraŃ
Eliminarea Pregătirii
Vă rog să vă amintiŃi că Inversarea Psihologică
este aproape întotdeauna prezentă în depresii,
dependenŃe si maladii degenerative si astfel, în aceste
cazuri, Pregătirea este aproape întotdeauna necesară.
Dar, în alte cazuri, IP apare doar în circa 40%
din situaŃii. Reiese clar că, în 60% din cazuri,
Pregătirea nu este neapărat necesară. Să îndrăznim să
o eliminăm si deci să riscăm esecul în cele 40% de
cazuri când IP este prezentă?
Desigur. Este o posibilitate. Totusi, eu includ
de regulă Pregătirea, pentru că durează numai câteva
secunde. Dar, dacă aleg să omit Pregătirea, există o
procedură care-mi permite să stiu rapid dacă am
nevoie să mă întorc si să o fac totusi.
Eu încep cu SecvenŃa (versiunea scurtă, care ia
doar 10 secunde) si apoi mă opresc si verific dacă am
obŃinut vreun progres. Întreb persoana dacă
intensitatea a scăzut de la cât era iniŃial, să spunem
gradul 8. Dacă ea spune da, atunci stiu că Pregătirea
nu fusese necesară si continui cu ReŃeta de Bază.
Cum stiu că Pregătirea nu fusese necesară ?
Simplu. Stiu că IP blochează progresul…si…
deoarece în acest exemplu progresul fusese
înregistrat, înseamnă că IP nu fusese acolo. Dacă, pe
de altă parte, nu există niciun progres, atunci sunt
obligat să bănuiesc că IP există acolo si reîncep
ReŃeta de Bază…de această dată executând mai întâi
Pregătirea.
Cu experienŃa, veŃi vedea că unele persoane nu
au IP sau o au într-o măsură foarte mică. Este o
plăcere să găsesti că cineva are foarte puŃină IP sau
chiar deloc. Este o încântare să descoperi asta, pentru
că atunci ajungi să rezolvi problema cu o repeziciune
incredibilă.
Eliminarea Gamei celor 9 acŃiuni
Nici Gama celor 9 acŃiuni nu e întotdeauna
necesară. De fapt, ea este necesară doar cam în 30%
din cazuri. Si ea poate fi eliminată. Eu adesea o
elimin, pentru că în 70% din cazuri este inutilă. Dacă
nu observ progresul la care mă astept pot întotdeauna
să reintroduc si Gama. Dacă se arată a fi necesară,
reiau tot procesul.
56
Rotirea Ochilor de la Podea la Tavan
Aceasta este o scurtătură utilă atunci când aŃi
adus intensitatea problemei la un nivel foarte jos… să
zicem la 1 sau 2, pe o scară de la 0 la 10. Durează
doar 6 secunde si, când dă roade, vă aduce la zero,
fără să aveŃi nevoie de încă o rundă de ReŃeta de
Bază.
Pentru a executa asta, pur si simplu ciocăniŃi
Punctul Gamut încontinuu (Ńinând capul nemiscat) si,
timp de 6 secunde, miscaŃi-vă ochii de la privind cât
mai jos spre podea, spre cât mai sus spre tavan. Între
timp repetaŃi Fraza de Aducere Aminte.
Această procedură este demonstrată pentru voi
pe casetele video. Adrienne vă arată cum s-o faceŃi,
în secŃiunea scurtăturilor de pe prima casetă video,
din seria casetelor din Partea a II-a.
Arta scurtăturilor
Pentru că e vorba de o oarecare artă, e dificil
să pun pe hârtie cum sunt folosite aceste scurtături în
situaŃii reale. Acesta este unul dintre motivele pentru
care am inclus numeroase demonstraŃii video în acest
curs. Mă veŃi vedea folosind aceste scurtături în
numeroase situaŃii si atunci veŃi înŃelege mai bine
cum trebuie procedat. ExperienŃa este cel mai bun
profesor când e vorba de folosit scurtături. Această
secŃiune nu face decât să vă aducă la cunostinŃă
fundamentele scurtăturilor.
Vă rog să reŃineŃi, totusi, că execuŃia ReŃetei
de Bază nu durează decât câteva minute. Practic,
nu aveŃi nevoie de scurtături. Ele sunt doar mai
rapide si mai comode, asta-i tot.
Videocasetele pentru Partea a II-a
(Pentru usurinŃa găsirii lor, toate casetele EFT sunt prezentate si în Anexă)
Videocaseta 1 – Recapitulare
Această casetă este o punte între Partea I si
Partea a II-a, unde Partea I este redată pe scurt si sunt
revăzute multe dintre noile concepte introduse în
Partea a II-a. Discutăm apoi despre impedimentele la
perfecŃiune, scurtături si metafora pădurii si copacilor
Videocaseta 2 – Exemple din audienŃă
Restul casetelor video conŃin o combinaŃie
condensată a două sau trei zile de seminar. Aceste
videocasete încep cu începutul acelor seminarii si
explorează o largă varietate de probleme…atât
emoŃionale, cât si fizice…si oferă o perspectivă
nepreŃuită asupra puterii imense a EFT. Se discută
probleme precum teama de vorbit în public,
agorafobia, anxietatea, migrena, durerile de cap,
dureri fizice, teama de zbor, depresia,
fibromialgia si hipertensiuna.
Este si o discuŃie pe scenă, despre
Descoperire, precum si unele demonstraŃii de
Inversare Psihologică. Aceste ultime demonstraŃii
sunt deosebit de importante pentru studiul vostru.
Videocaseta 3 – Probleme EmoŃionale I
Sunt trei sesiuni pe această casetă. Prima este
cu Jason, care lucrează pentru furie si trădare,
rezultate din faptul că l-a părăsit nevasta si provenind
din ordinul de restricŃie care-i interzice să-si vadă
fetiŃa.
A doua sesiune este cu Veronica. O veŃi
recunoaste ca fiind doamna care a folosit EFT pentru
că fusese violată de tatăl ei, din a doua videocasetă
din Partea I. Ea apare aici, trei sau patru luni mai
târziu si tot nu mai are probleme emoŃionale cu
privire la acea problemă. Aceasta este dovada de
necontestat a puterii EFT asupra chiar si a celor mai
intense emoŃii.
Pe această casetă, ea lucrează asupra unei
probleme cu totul diferite. Ea are emoŃii intense
evidente, provenind din faptul că a fost abandonată,
singură si n-a fost iubită, atunci când era copil.
Sesiunea noastră cu EFT elimină problema si
Veronica revine a doua zi, pentru a ne spune că se
simte "usoară ca un fulg".
A treia sesiune este cu Sandhya, care lucrează
asupra emoŃiilor pe care le are cu privire la
experienŃele tatălui său, în timpul Holocaustului din
Al Doilea Război Mondial.
Videocaseta 4 – Probleme EmoŃionale II
Pe această casetă sunt două sesiuni. În prima
sesiune, Marlys foloseste EFT pentru a depăsi o
"suferinŃă din dragoste"…o obsesie privind
pierderea unei relaŃii amoroase. Pe măsură ce se
desfăsoară această sesiune de EFT, ies la iveală mai
multe aspecte si problemele se derulează într-o
modalitate înlănŃuită. Astfel, reiese faptul că mama
ei nu a iubit-o si, după aplicarea EFT, ea ajunge să
râdă despre asta.
În a doua sesiune, Kathy are trei probleme: (1)
o teamă de a fi atinsă, (2) un incident traumatic în
care mama ei turnase apă fiartă pe ea si (3) o
durere în umăr, care provenea de la faptul că fusese
bătută. Kathy răspunde favorabil la EFT si Pregătirea
(Inversarea Psihologică) nu este necesară, chiar dacă
sunt executate numeroase runde de EFT.
57
Videocaseta 5 – Probleme Fizice
Pe această casetă sunt patru sesiuni.
În prima sesiune, Connie J. are o falcă
înŃepenită, problemă care se trage din faptul că
scrâsneste din măsele în timpul somnului. Scrâsnitul
este atât de puternic, încât ea trebuie să poarte o placă
dentară în timpul nopŃii, pentru a-si proteja dinŃii. Cu
EFT, ea câstigă adevărata eliberare de această
problemă în câteva minute, chiar dacă ea o avea de
doi sau trei ani. Connie mai avea o durere de cap, pe
care si-a eliminat-o aplicându-si singură EFT.
În a doua sesiune, Patricia vine pe scenă cu o
criză de astm, de care suferea de zece ani. Ea
cunoaste o usurare dramatică cu EFT si mărturiseste
că a doua zi dimineaŃă tot bine era. Ea scapă, de
asemenea, de o durere de spate, chiar dacă are
hernie de disc.
Dorothy a venit pe scenă cu bătăi neregulate
de inimă, care constituie o problemă pentru care
EFT nu fuseseră niciodată folosite. Dar, deoarece noi
încercăm pentru orice, am aplicat EFT si aici, cu
rezultate excelente.
Connie M. foloseste EFT pentru o durere de
ceafă care, după cum spune ea, apare din cauze
emoŃionale. Ea obŃine usurare completă.
Videocaseta 6 – DependenŃe
Această sesiune începe cu două doamne care
manifestă o disfuncŃie alimentară clinică. Din
conversaŃia cu ele, ajungem la cauzele din spatele
tuturor comportamentelor de dependenŃă, inclusiv
disfuncŃiile alimentare.
Apoi, urmează (1) o importantă discuŃie despre
cauzele dependenŃelor si (2) o întreagă sesiune în
care EFT este folosit pe un grup de persoane, pentru
a le învinge pe loc poftele de ciocolată, Ńigări si
alcool.
Videocaseta 7 – Toxine Energetice, Fobii
si PerseverenŃă
Această importantă casetă pune accentul pe
efectul toxinelor energetice si pe valoarea
perseverenŃei în folosirea EFT.
Prima parte este un interviu cu Todd, care nu
obŃine niciun rezultat pozitiv în timpul seminarului,
din cauză că îi stau în cale toxinele energetice. El
revine apoi, o lună mai târziu, pentru a povesti
membrilor unui alt seminar, despre efectul formidabil
pe care l-a avut o schimbare în dietă, asupra
insomniei, durerii de ochi si depresiei sale.
Urmează o sesiune neobisnuită, în care mai
multe persoane obŃin ameliorare în teama lor de
serpi. Totusi, chiar dacă ameliorările sunt dramatice
după standardele convenŃionale, ele sunt considerate
lente si relativ ineficiente, după standardele EFT. Si
asta, din cauza toxinelor energetice pe care le
suspectăm că există în încăpere. E necesară
perseverenŃă pentru a obŃine usurare pentru
majoritatea acestor persoane.
În sfârsit, arătăm valoarea perseverenŃei într-o
sesiune cu Grace, care era afectată de o intensă
depresie si multe alte probleme. Pe scenă, am obŃinut
o foarte usoară ameliorare, dar perseverenŃa ei si
atenŃia acordată dietei în următoarele săptămâni,
crează o îmbunătăŃire majoră în starea sa emoŃională.
Ea povesteste cu mult entuziasm despre asta, într-o
conversaŃie la telefon.
Videocaseta 8 – Probleme obisnuite,
Întrebări si Răspunsuri
Aceasta este o casetă cu generalităŃi, care
explică folosirea EFT în domenii precum sportul
(golf), afacerile, vorbitul în public, delăsarea,
imaginea proprie si relaŃiile.
Ea conŃine de asemenea, numeroase întrebări
obisnuite, puse din audienŃă, care vă completează
înŃelegerea.
58
Anexă
Articole scrise de Gary Craig despre...
Folosirea EFT în Temeri si Fobii
Folosirea EFT în Amintiri Traumatice
Folosirea EFT în DependenŃe
Folosirea EFT în Vindecarea Fizică
Folosirea EFT pentru ÎmbunătăŃirea Imaginii Proprii
Cuprinsul Casetelor EFT
59
Folosirea EFT în Temeri si Fobii
Circa 10% din populaŃie suferă de una sau mai
multe fobii. Ele pot provoca teamă intensă si adesea
limitează sever vieŃile celor care le au. Există sute de
fobii posibile si EFT pot fi eficiente în toate. Eu
prezint mai jos, unele dintre cele mai comune:
Vorbit în public
ÎnălŃimi
Serpi, păianjeni si insecte
Claustrofobia
Dentist
Ace
Ascensoare
Zbor
Poduri
Respingere
Sex
Apă
Viteză
Telefon
Căsătorie
BărbaŃi
Esec
Boală
Câini
Calculatoare
Albine
Singurătate
Ce este o fobie? Pentru scopul nostru, o fobie
este orice "frică în exces", mai mare decât o precauŃie
sau o preocupare normală. DaŃi-mi voie să explic…
Temerile noastre sunt esenŃiale…până la un
punct. Ele sunt importante pentru supravieŃuirea
noastră. Fără ele, am putea păsi pe marginea
acoperisurilor de zgârie-nori, am putea mânca arsenic
sau am putea juca tenis pe autostradă. Ele sunt
mecanisme automate, care ne Ńin pe loc atunci când
pericolul este iminent. Ele apasă pe frână pentru noi
si ne feresc de pericole.
Dar uneori, temerile îsi exagerează rolul. Ele
depăsesc mult limitele normale ale precauŃiei si
crează un inutil răspuns de frică. Una este, spre
exemplu, să fii precaut când vezi un sarpe sau un
păianjen. Unii dintre ei sunt periculosi si ne pot face
rău. Dar e cu totul altceva să avem palpitaŃii, dureri
de cap, să ni se facă rău, să vomităm, să transpirăm,
să plângem sau să manifestăm multe alte simptome
de frică excesivă. Aceste răspunsuri sunt inutile, prin
aceea că ele nu mai contribuie la siguranŃa noastră
asa cum o face precauŃia normală. Ele sunt "frică în
exces" si servesc numai să creeze suferinŃă pentru
persoana fobică.
Această "frică în exces"…partea inutilă…
partea care este dincolo de precauŃia normală…
aceasta numim noi fobie.
Fascinant cu EFT în această privinŃă, este
faptul că elimină partea fobică a fricii, dar lasă
precauŃia si preocuparea normală să existe. Oamenii
sunt adesea uimiŃi de cât de rapid dispare o fobie deo
viaŃă. Dar procesul nu-i face stupizi. Ei nu încep
brusc să sară de pe clădiri înalte sau să îmbrăŃiseze
ursii din pădure.
Ceea ce e interesant deci, este faptul că
oamenii care elimină o fobie cu EFT, tind să aibă o
teamă chiar mai slabă decât restul oamenilor, cu
privire la obiectul fobiei. Aproape toŃi oamenii au,
spre exemplu, un oarecare răspuns fobic la înălŃimi.
CereŃi la o sută de persoane să privească în jos de pe
o clădire înaltă si aproape toŃi vor simŃi un pic de
ameŃeală. Acesta este un răspuns fobic, bineînŃeles,
dar pentru majoritatea oamenilor este mai degrabă
ceva nesemnificativ. El nu le provoacă nicio
problemă reală, în viaŃa zilnică.
Prin contrast, cei care si-au eliminat complet
fobia de înălŃimi cu ajutorul EFT, nu mai simt nici
măcar ameŃeala. Ei păstrează doar o precauŃie
normală si-si pot petrece întreaga zi, privind calm în
jos, de pe acoperisul acelei clădiri înalte.
Nu contează cât de intensă este fobia sau de
câtă vreme o aveŃi. Aceasta-i marea surpriză pentru
mulŃi, din cauză că înŃelepciunea convenŃională ne-a
spus de zeci de ani că fobiile foarte vechi si intense
sunt "adânc impregnate" si necesită luni sau ani
pentru a fi eliminate. Dar cu EFT nu e asa.
Unele fobii necesită timp mai lung decât altele,
pentru a fi rezolvate, dar nu din cauza intensităŃii sau
vechimii lor. Ci, din cauza complexităŃii lor, adică a
numărului mai mare de aspecte implicate.
Dacă o fobie este "încăpăŃânată" cu EFT,
încercaŃi să aplicaŃi EFT pe evenimente specifice,
care pot sta la baza fricii. Astfel, de exemplu, ar
putea fi…
**Chiar dacă acel sarpe m-a muscat când
aveam 8 ani…
**Chiar dacă am căzut de pe acoperisul scolii
în clasa a IV-a…
**Chiar dacă toată clasa a râs de mine când
am uitat cuvintele poeziei…
Si asa mai departe.
Cu toate acestea în minte, să aplicăm ceea ce
aŃi învăŃat în părŃile anterioare ale acestui manual. Vă
rog să vă reamintiŃi afirmaŃia descoperirii pe care
sunt construite EFT :
60
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa
unei întreruperi în sistemul energetic al corpului ."
Toate răspunsurile fobice sunt emoŃii negative
si sunt cauzate de un "zzzzzt" în sistemul vostru
energetic. Asta înseamnă că soluŃia la problema
voastră este foarte simplă din punct de vedere
conceptual. EliminaŃi acest "zzzzzt" si fobia va
scădea la zero. Fără dureri de cap. Fără palpitaŃii.
Fără niciun fel de altă problemă. Intensitatea
emoŃională va fi neutralizată.
Instrumentul nostru pentru asta, este ReŃeta de
Bază. Câteva runde din ea, pot elimina problema
pentru totdeauna. Câte runde sunt necesare, totusi,
depinde de cât de multe aspecte are fobia voastră.
Aspectele sunt importante. Aspectele, după
cum am arătat mai înainte, sunt diferite părŃi ale
fobiei, care contribuie la intensitatea voastră
emoŃională. HaideŃi să revedem exemplul fobiei de
înălŃime, pentru a clarifica această idee. Majoritatea
celor ce au fobie de înălŃime au avut mai multe
evenimente specifice în vieŃile lor, în care ei se aflau
la înălŃime si reacŃiile lor fobice le-au lăsat amintiri
foarte neplăcute. Spre exemplu, un domn pe care lam
ajutat pentru fobia de înălŃime, avea o amintire
înfricosătoare (un aspect) de pe când sedea pe un turn
de apă, când era copil. Nu putea să coboare de acolo
si asta l-a speriat de moarte. Amintiri ca aceasta, sunt
aspecte separate ale fobiei de înălŃime si, când sunt
analizate separat, ele produc o reacŃie de frică.
Deoarece majoritatea fobiilor conŃin doar un
singur aspect căruia să vă adresaŃi, două sau trei
runde scurte de ReŃetă de Bază vor fi adesea
suficiente. VeŃi scăpa de problemă în câteva minute
si, în majoritatea cazurilor, ea nu va mai reveni
niciodată.
În acest punct, nici voi nici eu nu stim câte
aspecte ale fobiei voastre trebuie rezolvate. Ceea ce
este uimitor, este faptul că totusi, putem continua
foarte eficient. Tot ce avem de făcut este să
presupunem că aveŃi mai multe aspecte si să vă
adresaŃi lor, luându-le unul câte unul, până nu mai
aveŃi nicio intensitate emoŃională. Atunci când
intensitatea emoŃională v-a dispărut complet, veŃi sti
că au fost rezolvate toate aspectele.
Întrebări si Răspunsuri
Î. Odată fobia eliminată, rezultatul obŃinut
este permanent? Da. Totusi, dacă pare să “revină“,
asta se întâmplă aproape întotdeauna din cauză că
există noi aspecte, pe care nu le-aŃi luat în
considerare de prima dată. Dacă vă chestionaŃi
clientul cu privire la ce simte, de regulă îl veŃi auzi
vorbind despre frica lui, de fiecare dată altfel. Spre
exemplu, cel cu fobia de serpi va vorbi despre reacŃia
neplăcută pe care o are la vederea limbii ascuŃite a
sarpelui. Dacă acest aspect nu a fost luat în
considerare atunci când aŃi aplicat EFT pentru fobia
de serpi, el va rămâne o problemă nerezolvată
Aplicând EFT pentru limba ascuŃită a sarpelui,
aspectul este eliminat si dispariŃia fobiei este
completă, dacă nu cumva, bineînŃeles, a mai rămas
vreun aspect nerezolvat.
În alte cazuri, o nouă experienŃă traumatică
poate reinstala fobia. Atunci, n-aveŃi decât să repetaŃi
procesul, ca pentru orice fobie nouă (ceea ce si este,
de fapt). DispariŃia ei se obŃine în câteva minute.
Î. Ce să fac dacă am mai multe fobii?
AdresaŃi-vă fiecăreia pe rând. Spre exemplu,
asiguraŃi-vă că v-aŃi neutralizat total fobia de
păianjeni, înainte de a vă adresa claustrofobiei. Apoi
fiŃi sigur că aŃi scăpat complet de claustrofobie,
înainte de a vă adresa fobiei de serpi, etc.
Unele fobii sunt considerate complexe, pentru
că sunt, de fapt, mai multe fobii îngemănate într-una
singură. Spre exemplu, teama de zbor este uneori
considerată ca atare, din cauză că implică (1)
claustrofobie, (2) teama de cădere, (3) teama de
moarte, (4) teama de turbulenŃe, (5) teama de
decolare, (6) teama de aterizare, (7) teama de oameni,
etc. Dacă le puteŃi izola în mintea voastră, ele se
califică drept aspecte diferite si trebuie să le rezolvaŃi
separat.
Dacă aveŃi o fobie complexă, dar nu stiŃi din ce
e compusă, utilizarea perseverentă a ReŃetei de Bază
tot ar trebui să dea rezultate. Dar, în acest caz, trebuie
să reluaŃi de mai multe ori întregul proces, până când
toate "zzzzzt-urile" sunt neutralizate. Intensitatea
poate creste sau scădea, în funcŃie de puterea "din
spatele scenei" a fiecărui aspect.
61
Folosirea EFT pentru Amintiri Traumatice
(Incluzând Război, Accidente, Viol, Stres Post-Traumatic (SPT) si orice alt abuz suferit în trecut.)
Această secŃiune este în total contrast cu toate
abordările convenŃionale. În ea punem laolaltă o listă
aproape nesfârsită de probleme emoŃionale, într-o
singură categorie (amintiri traumatice) si le tratăm pe
toate la fel, ca si cum ar fi identice.
De fapt, ele chiar sunt identice, pentru că toate au
aceeasi cauză….o întrerupere în sistemul energetic al
organismului.
Amintirile traumatice generează o largă
varietate de reacŃii emoŃionale, când oamenii si le
reamintesc. Unele devin foarte intense. Ei manifestă
dureri de cap sau rău de la stomac. Bătăile inimii o
iau razna. Ei transpiră. Ei plâng. Ei pot avea
disfuncŃii sexuale, cosmaruri, melancolii, furii,
depresii si orice alt fel de probleme emoŃionale si
fizice.
Să începem prin aplicarea a ceea ce aŃi învăŃat
mai înainte. Vă rog, amintiŃi-vă afirmaŃia descoperirii
pe care sunt construite EFT :
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa
unei întreruperi în sistemul energetic al corpului."
Astfel, orice emoŃie negativă aveŃi legată de o
amintire traumatică, este cauzată de un "zzzzzt" în
sistemul vostru energetic. Asta înseamnă că soluŃia la
problema voastră este usor de înŃeles. Pur si simplu,
eliminaŃi acel "zzzzzt" si impactul emoŃional va
scădea la zero. Gata cu cosmarurile. Gata cu durerile
de cap. Gata cu palpitaŃiile. Gata cu orice alt fel de
probleme. BineînŃeles că tot veŃi avea amintiri. Dar
doar atât. Sarcina emoŃională va fi neutralizată.
Instrumentul nostru pentru asta este,
bineînŃeles, ReŃeta de Bază. Câteva runde de ReŃetă
de Bază vă aduc usurare. Câte runde aveŃi, totusi,
nevoie, depinde de cât de multe aspecte are amintirea
respectivă.
Aspectele sunt importante. Aspectele, după
cum stiŃi, sunt diferitele părŃi ale amintirii, care
contribuie la intensitatea voastră emoŃională.
Majoritatea amintirilor traumatice au doar un
aspect principal. Astfel, 2-3 runde scurte de ReŃetă de
Bază, vor fi, de regulă, suficiente. VeŃi scăpa de
problemă în câteva minute si, în majoritatea
cazurilor, ea nu va mai reveni niciodată.
Unele amintiri traumatice, totusi, au mai multe
aspecte. Ele necesită mai mult timp, pentru că e
nevoie de mai multe runde de ReŃeta de Bază. Dar
chiar si dacă sunt necesare mai multe runde, tot de
câteva minute vorbim. Poate 20 sau 30 de minute în
loc de 5 sau 6.
Tot ceea ce avem nevoie, evident, este o cale
de a localiza aceste aspecte. Odată localizate, este
simplu să ne adresăm lor, unul câte unul, până când
fiecare aspect al amintirii a fost neutralizat. Asta se
poate realiza cu destulă eficienŃă, folosind conceptul
de "un scurt film în minte".
Un scurt film în minte. ConsideraŃi o amintire
traumatică drept un film scurt, care rulează în
cinematograful din mintea voastră. Are un început.
Are personaje si întâmplări. Si are un sfârsit.
De obicei, “filmul” se derulează într-o secundă
si se termină cu o familiară emoŃie nedorită Din
cauză că vedem filmul atât de repede, nu suntem
constienŃi de faptul că el poate avea diferite aspecte,
care contribuie la emoŃia negativă. Ea pare că provine
din acest film, ca un întreg.
Dacă am putea derula filmul cu încetinitorul,
diferitele aspecte ar putea fi localizate si apoi să ne
adresăm fiecăruia în parte. Deci, asta este ce trebuie
să facem. Să dăm filmul cu încetinitorul.
PovestiŃi filmul. Cea mai bună cale să
realizăm asta, este să povestim filmul CU VOCE
TARE. SpuneŃi-l unui prieten sau în faŃa unei oglinzi
sau a unui casetofon dat pe înregistrare. Si, ce este
cel mai important, povestiŃi-l în cele mai mici
amănunte. Astfel, derularea filmului încetineste,
deoarece cuvintele sunt mult mai lente decât
gândurile.
Pe măsură ce povestiŃi evenimentul în detaliu,
fiecare aspect vă va apărea distinct. OpriŃi-vă imediat
ce aŃi simŃit vreo intensitate (amintiŃi-vă, aici noi
stergem durerea) si executaŃi ReŃeta de Bază pe ea, ca
si cum ar fi o amintire traumatică separată. De fapt,
ea chiar este o amintire traumatică separată. A fost
doar rătăcită pe undeva, prin film.
Apoi, continuaŃi filmul, oprindu-vă la fiecare
aspect, aducându-l pe fiecare la zero, până când
puteŃi spune întreaga istorie fără niciun fel de impact
emoŃional.
După cum am mai spus, majoritatea amintirilor
traumatice au doar câte un singur aspect. Altele, au
două sau trei. Rar, sunt din cele care au mai mult de
trei aspecte, dar pot exista. În acest caz, fiŃi
perseverenŃi. Eliberarea nu e prea departe.
Întrebări si răspunsuri
Î. Ce fac, dacă am mai multe amintiri
traumatice? LuaŃi-le pe fiecare, pe rând. ÎncepeŃi cu
amintirea cea mai intensă si aduceŃi-o la zero, înainte
de a trece la următoarea. ContinuaŃi astfel, până când
toate amintirile traumatice v-au fost neutralizate. În
procesul de "punere la cos" a amintirilor traumatice,
e posibil să simŃiŃi o eliberare care să vă aducă
aproape de euforie. Este un dar incredibil să poŃi
descărca un bagaj inutil ca acesta.
62
Unii oameni (precum veteranii de război), au
sute de amintiri traumatice. Dacă vă număraŃi printre
ei, vă puteŃi astepta ca efectul de generalizare să
funcŃioneze pentru voi. Spre exemplu, dacă aveŃi o
sută de amintiri traumatice, veŃi avea, probabil,
nevoie, să vă adresaŃi doar la 10 sau 15 dintre ele.
După care, probabil vă va fi dificil să mai găsiŃi vreo
intensitate emoŃională la vreunele dintre cele rămase.
Efectul de generalizare le va fi neutralizat.
Î. Eliminarea rapidă a problemelor
emoŃionale ale cuiva, nu-l “privează” pe acesta de
importanŃa explorării problemei în adâncime si,
prin aceasta, de a “da de capătul problemei
respective”? Metodele convenŃionale presupun că
pentru aceste probleme emoŃionale “adânc
înrădăcinate”, cauza este ascunsă în cine stie ce
cotlon al minŃii si trebuie, cumva, descoperită si dată
pe faŃă. Procedând altfel, înseamnă să “păcălesti”
clientul si să-l lasi să plece cu problema nerezolvată
EFT ignoră în totalitate această idee.
Eu personal, am ajutat sute de persoane cu
amintiri traumatice…unele dintre ele extraordinar de
intense. După aplicarea EFT, nimeni…niciodată. …
nu si-a mai arătat vreun interes să mai exploreze
problema, ca "să-i dea de capăt". Pentru ei, problema
era complet rezolvată si erau recunoscători că li se
luase o povară de pe suflet.
În experienŃa mea, EFT dă de capătul
problemei si o face foarte puternic. Atitudinea
oamenilor se schimbă aproape instantaneu faŃă de
amintirea respectivă. Ei vorbesc despre ea altfel.
Cuvintele lor alunecă de la teamă spre înŃelegere.
Postura si comportamentul lor pun în evidenŃă o
dispoziŃie complet schimbată faŃă de amintirea
respectivă. Ei nici măcar nu îi mai dau importanŃă,
pentru că a devenit prea îndepărtată. Toate acestea se
întâmplă când EFT curăŃă "zzzzzt-ul” neplăcut din
sistemul energetic. Si asta, pentru că acest "zzzzzt”
este adevărata cauză.
63
Folosirea EFT pentru DependenŃe
(Regândirea cauzei dependenŃelor)
DependenŃele sunt un mister pentru cei mai
mulŃi profesionisti. Persoanele dependente vin la ei
pentru ajutor si vor… vor într-adevăr…. să se
elibereze de dependenŃa lor. Dar, în pofida bunelor
intenŃii si a enormei cantităŃi de timp si bani cheltuite
de regulă revin la fostele obisnuinŃe.
Si, chiar când cineva reuseste să scape de o
dependenŃă, într-un fel sau altul capătă alta în loc.
Majoritatea celor ce au renunŃat la Ńigări, spre
exemplu, de obicei câstigă în greutate, pentru că
substituie Ńigările cu mâncarea. De asemenea, cei ce
au depăsit alcoolismul, adesea devin dependenŃi de
Ńigări si cafea. În aceste cazuri, dependenŃa nu e
eliminată… ci doar schimbată cu o alta.
Motivul pentru slabele rezultate ale majorităŃii
tratamentelor contra dependenŃelor, constă în faptul
că ele nu se adresează adevăratei cauze !!! Dacă n-ar
fi asa, dependenŃii n-ar înlocui o dependenŃă cu alta.
Deci, care este adevărata cauză a
comportamentului dependent ? Să începem prin a
însira ceea ce nu e o cauză. Adică, ceea ce metodele
convenŃionale au încercat să considere ca atare, timp
de multe decenii. De exemplu :
Nu este un obicei prost.
Nu este mostenit.
Nu este din cauză că se practică în familie.
Nu este din cauză că dependentul este o
persoană cu caracter slab.
Nu este lipsă de voinŃă.
Nu este din cauză că dependentul are un
"câstig suplimentar" din asta.
În experienŃa mea, aceste "cauze" sunt
enumerate fiindcă ele par a fi explicaŃii pentru acest
comportament nedorit. Pare să fie o oarecare logică
în ele si de aceea, bineînŃeles, sunt avute în vedere.
Totusi, ele au o caracteristică comună…un rezultat
slab în eliberarea cuiva de dependenŃă. Ceea ce avem
nevoie, este adevărata cauză… nu o listă cu cauze
probabile.
Adevărata cauză a tuturor dependenŃelor este
anxietatea… un simŃământ neplăcut, care este
temporar mascat sau tranchilizat de o
substanŃă sau de un comportament adictiv.
Pentru mulŃi, acesta este un înviorător "Aha",
pentru că el dezvăluie o cauză pe care n-au stiut s-o
pună în cuvinte. În sinea lor, ei au stiut dintotdeauna
că nevoia de a fuma, bea, mânca prea mult, etc., este
provocată de necesitatea de a calma un anumit nivel
de disconfort. Dar n-au făcut legătura directă dintre
acestă simŃământ si cauza dependenŃei lor.
Dacă vă gândiŃi mai bine, această legătură
devine evidentă. De exemplu :
DependenŃii, adesea se referă la dependenŃele
lor, ca la niste obiceiuri nervoase (anxioase)
DependenŃii îsi accentuează dependenŃele,
atunci când sunt sub un stres (anxietate) mărit
Ia-i unui dependent substanŃa adictivă
(tranchilizantul), si el va deveni foarte nelinistit
(anxios). De fapt, ei devin adesea anxiosi, la doar
simpla ameninŃare de a fi lipsiŃi de această substanŃă.
AscultaŃi dependenŃii când vorbesc despre
dependenŃa lor si-i veŃi auzi adesea spunând, "Asta
mă relaxează". Aceasta e cea mai evidentă cheie
dintre toate. De ce ar avea ei nevoie să se relaxeze,
dacă n-ar simŃi o anume formă de neliniste
(anxietate) ? Din ce altă cauză ar avea ei nevoie să se
relaxeze ?
HaideŃi să examinăm mai departe si să luăm în
considerare falsa idee că dependenŃele sunt doar
“obiceiuri proaste”. Desi poate fi implicat si un
anume comportament de rutină, dependenŃele sunt
mai mult decât doar niste obiceiuri proaste. Acest
lucru este evident, din cauză că obiceiurile, prin ele
însele, pot fi usor de eliminat.
Iată un exemplu. Eu am obiceiul dimineaŃa, să
mă încalŃ mai întâi la piciorul drept si apoi la stângul.
Dacă vreau să-mi schimb acest obicei, e foarte usor
s-o fac. Pur si simplu, îmi pun un bileŃel pe pantofi,
care să-mi aminteasă să mă încalŃ mai întâi la
stângul. După câteva repetări, obiceiul meu se
schimbă si nu mai am nevoie de bileŃel. Schimbarea
unui obicei pur ca acesta, este usoară, pentru că nu e
implicată în el nicio anxietate.
Dar, aceeasi metodă aplicată pentru "obiceiul"
de a fuma o Ńigare, ar esua lamentabil. Doar punând
notiŃe peste tot, care să-mi reamintească să nu fumez,
e un exerciŃiu inutil. Acele bileŃele n-au nicio putere
în faŃa cuiva, a cărui poftă e provocată de anxietate.
Când dependenŃii simt nevoia, ei caută
substanŃa dorită (Ńigări, alcool, etc.) pentru a-si linisti
anxietatea. Ei fac asta, bineînŃeles, într-un efort de a
se relaxa, de a-si calma nervii, de a-si scoate anumite
lucruri din minte, de a lua o pauză, etc. Toate astea
reflectă diferite forme de anxietate, care-i conduc
către substanŃa sau comportamentul adictiv.
Deci, comportamentul adictiv nu e doar un
obicei prost. Este o nevoie indusă de anxietatea care
tânjeste să fie calmată.
Problema reală pentru un dependent în această
situaŃie, constă în faptul că substanŃa sau
comportamentul nu-i usurează anxietatea decât pe
64
moment. Aceasta doar maschează problema, pentru
un timp. Tocmai de aceea nu e decât un tranchilizator
Când efectul tranchilizatorului s-a dus, anxietatea
iese iarăsi la suprafaŃă.
Asta-i clar. Altfel, o singură utilizare a
comportamentului sau a substanŃei adictive, ar
elimina permanent problema. Dar, după cum bine se
stie, în realitate nu e asa. În loc de asta, dependenŃii
trebuie să-si repete comportamentul adictiv pentru asi
găsi usurarea. Astfel, ei devin tot mai dependenŃi si
ajung să-si asocieze anxietatea cu tranchilizatorul. Se
ajunge astfel, bineînŃeles, la un cerc vicios în care ei
sunt captivi.
Adesea, anxietatea lor devine chiar mai
accentuată când sunt lipsiŃi de tranchilizator. Această
accentuare le intensifică simptomele de repliere si
creează o barieră împotriva renunŃării la dependenŃă.
Durerea renunŃării devine un preŃ prea mare pentru a
fi plătit. Ei preferă riscurile provocate de dependenŃă.
Problema renunŃării
Iată-mă ajuns la un aspect atractiv al EFT. Ele
reduc dramatic chinul renunŃării si adesea îl elimină
de tot. Acesta nu e decât unul dintre multele aspecte
care fac din EFT niste metode aparte de toate
celelalte.
RenunŃarea constă atât în factori fizici, cât si
emoŃionali. Când persoanele dependente încetează să
mai ia substanŃa adictivă, nevoia fizică de obicei
dispare în 3 zile. Acesta e un proces natural, din
interiorul corpului care elimină singur toxinele
nedorite. Dar factorul emoŃional (anxietatea) tinde să
persiste săptămâni sau luni si uneori nu dispare
niciodată.
Din experienŃa mea, anxietatea constituie
partea cea mai importantă a renunŃării. Acest lucru
devine evident când aplici EFT, pentru că anxietatea
de obicei coboară la zero, în câteva momente. Si,
atunci când a dispărut anxietatea, dispar majoritatea
simptomelor de renunŃare.
Să revenim acum la soluŃie. Vom începe
aplicând ceea ce aŃi învăŃat în primele părŃi ale
acestui manual. Vă rog să vă reamintiŃi afirmaŃia
descoperirii pe care sunt fundamentate EFT:
“Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa
unei întreruperi în sistemul energetic al corpului.”
Deoarece anxietatea este o emoŃie negativă,
rezultă că este cauzată de o întrerupere în sistemul
energetic al corpului. Si că, bineînŃeles, este usor de
eliminat cu ReŃeta de Bază. EliminaŃi "zzzzzt-ul" si
veŃi elimina pofta/dependenŃa. Este aproape la fel de
rapid cu "cât ai zice peste"
Spun aproape, fiindcă, pentru a fi complet,
trebuie să mai discut o barieră importantă apărută în
cale… Inversarea Psihologică. Ca să-i subliniez
importanŃa, i-am dedicat o întreagă secŃiune, într-o
parte anterioară a acestui manual. Insist acum să o
recitiŃi, pentru că se aplică într-o formă majoră
dependenŃelor.
Vă rog să vă amintiŃi că IP este cauza autosabotajului.
Este motivul pentru care oamenii îsi
contracarează propriile eforturi si se comportă de o
manieră contrară propriilor lor interese.
ToŃi dependenŃii stiu că, comportamentul lor
dependent îi conduce într-o direcŃie gresită. MulŃi
încearcă în mod repetat să renunŃe si, chiar dacă fac
anumite progrese, ei se înfrâng singuri, alunecând
înapoi în comportamentul dependent de dinainte.
Acesta este un exemplu clasic de IP.
IP apare în peste 90% din comportamentele
adictive. De aceea e atât de greu să renunŃăm la
dependenŃe. Sistemul nostru energetic îsi schimbă
polaritatea si lucrează în mod subtil împotriva
eforturilor noastre, altfel, bine intenŃionate.
Tot de aceea putem elimina poftele adictive si
totusi renunŃarea la comportamentul adictiv să fie
foarte dificilă. Stiu că poate părea ciudat… dar asa se
întâmplă mereu. Dacă aŃi dat gres în mod repetat în
renunŃarea la o anumită dependenŃă, eu vă garantez
că IP a fost factorul major.
Pentru a avea rezultate, deci, trebuie să
eliminăm atât pofta imediată, cât si IP. ReŃeta de
Bază va fi arma noastră, bineînŃeles. Ea se potriveste
deosebit de bine acestei sarcini, pentru că conŃine
Pregătirea… o construcŃie dedicată să corecteze IP.
Cum să vă adresaŃi unei dependenŃe
E foarte simplu. Nu faceŃi decât să adresaŃi
ReŃeta de Bază la dependenŃă si să o repetaŃi în
timpul zilei. Ea vă va ajuta să reduceŃi orice anxietate
care conduce la dependenŃă si, în acelasi timp, va
corecta orice Inversare Psihologică.
Totusi, trebuie să ne amintim că Pregătirea nu
elimină IP permanent. IP de regulă revine si, în cazul
dependenŃelor, asta se întâmplă frecvent.
Asa că…si asta e important… veŃi avea nevoie
să executaŃi ReŃeta de Bază de cel puŃin 15 ori pe zi.
De 25 de ori pe zi este recomandat.
Astfel, vă veŃi Ńine anxietatea (si deci si
poftele) la un nivel scăzut si veŃi Ńine departe efectele
subtile (dar devastatoare) ale IP. Cu timpul, IP se va
atenua si se va diminua ca problemă.
Cele 25 de repetări pe zi trebuie spaŃiate în asa
fel încât baterea să se facă pe toată lungimea zilei.
Pentru asta, puteŃi (1) să puneŃi un ceas să sune la
fiecare jumătate de oră, pentru a vă reaminti sau (2)
să executaŃi ReŃeta de Bază odată cu activităŃile
zilnice, de rutină, precum…
Când vă sculaŃi dimineaŃa.
65
Când vă duceŃi seara la culcare.
Înainte de fiecare masă.
De fiecare dată când mergeŃi la baie.
De fiecare dată când urcaŃi sau coborâŃi din
masină.
De fiecare dată când închideŃi telefonul.
De fiecare dată când vă asezaŃi pe un scaun.
De fiecare dată când vă ridicaŃi de pe scaun.
De fiecare dată când intraŃi sau iesiŃi din casă.
De fiecare dată când treceŃi printr-o usă.
Evident, nu toŃi oamenii au aceleasi activităŃi
de rutină si unele dintre cele însirate mai sus pot să
nu vă fie practice. Ele sunt expuse pentru a vă da o
idee. FaceŃi-vă propria listă, conform obiceiurilor
personale.
Uneori, vă veŃi găsi în circumstanŃe sociale
(precum petreceri sau la restaurant) în care
executarea ReŃetei de Bază îi poate face pe ceilalŃi săsi
pună întrebări privitor la sănătatea voastră mintală.
În acest caz, scuzaŃi-vă si mergeŃi la baie sau afară, în
masina proprie sau în alt loc convenabil.
Cum să vă adresaŃi poftei
Dacă faceŃi întocmai cele spuse mai sus,
probabil nu veŃi întâlni prea multe piedici în calea
renunŃării la pofte pe timpul zilei. Dar, dacă aveŃi
aceste pofte, trebuie să executaŃi una sau mai multe
runde suplimentare de ReŃeta de Bază, până pofta
cedează. Asta, în plus faŃă de cele 25 de repetări
recomandate pentru dependenŃă.
Adresarea la evenimentele specifice care
vă provoacă anxietatea
În timp ce exerciŃiul de mai sus, dacă e urmat
cu constiinciozitate vă va ajuta să stopaŃi dependenŃa,
trebuie de asemenea, în interesul exactităŃii, să vă cer
să vă adresaŃi evenimentelor specifice care au
provocat anxietăŃile calmate doar prin
comportamentele adictive.
Aparent, acesta poate fi un proces descurajator,
din cauză că cei mai mulŃi dintre oameni nu sunt
constienŃi de evenimentele specifice care contribuie
direct la comportamentul lor adictiv. Deci, fără
această constientizare, cum pot aplica EFT ? De
asemenea, în funcŃie de persoană, poate fi o listă
nesfârsită de astfel de evenimente specifice.
Din fericire, există o soluŃie la toate astea,
pe care am prezentat-o pe web site. Se numeste
Procedura de Pace Personală. Valoarea ei aici,
este să elimine sistematic fiecare eveniment
specific din viaŃa voastră, care cauzează
anxietate, dependenŃe sau limitări de orice fel.
Iată aici, pentru informare, o copie a Procedurii
de Pace Personală.
Procedura de Pace Personală
Bună ziua, oameni buni,
Procedura de Pace Personală, pe care sunt
pe cale s-o dezvolt pentru voi, nu e doar o cale
de “a vă simŃi un pic mai linistiŃi”. ÎnŃeleasă si
aplicată corect, această tehnică poate fi metoda
esenŃială de însănătosire a oricărui om de pe
pământ. Orice medic, terapeut, consilier spiritual
sau antrenor de performanŃă personală din lume,
ar trebui s-o utilizeze ca pe o unealtă de bază,
pentru a-i ajuta pe alŃii (si pe ei însisi).
În esenŃă, Procedura de Pace Personală
constă în a vă face o listă cu toate
EVENIMENTELE SPECIFICE neplăcute din
viaŃă si, aplicând sistematic EFT, să le eliminaŃi
impactul asupra vieŃii voastre. Făcând asta în
mod constiincios, putem scoate fiecare copac
negativ din pădurile noastre emoŃionale si
elimina astfel cauzele majore ale neplăcerilor
fizice si emoŃionale. Ceea ce, bineînŃeles,
conduce fiecare individ către pacea personală
care, la rândul său, contribuie puternic la pacea
lumii.
Iată câteva utilizări….
1. Ca “temă de casă”, între vizitele la
medic sau la terapeut. Aceasta, cu siguranŃă va
accelera si va aprofunda procesul de vindecare.
2. Ca o procedură zilnică, pentru a limpezi
o viaŃă de reziduurile emoŃionale acumulate.
Aceasta va întări imaginea despre sine, va reduce
dubiile privind propria persoană si ne va înarma
cu un profund simŃământ de libertate.
3. Ca mijloc de a elimina un factor major,
care contribuie (dacă nu cumva e chiar singura
cauză) la o boală serioasă. Undeva, în interiorul
evenimentelor specifice ale cuiva, există acele
supărări, temeri si traume care se manifestă prin
boală. Adresându-vă tuturor acestora, e foarte
probabil să le acoperiŃi si pe cele responsabile de
boală.
4. Ca un substitut util, pentru a găsi cauza
centrală a problemelor. Dacă neutralizaŃi toate
problemele specifice, sigur o veŃi include si pe
cea mai importantă.
66
5. Ca un mijloc de relaxare profundă.
6. Pentru a deveni un exemplu pentru alŃii,
privitor la ce e posibil.
Acest concept simplu ar trebui să mute
ponderea întregului domeniu al medicinei. Pot
formula aceasta, într-o singură frază…
CELE MAI MULTE DINTRE
PROBLEMELE NOASTRE EMOłIONALE SI
FIZICE SUNT CAUZATE (SAU ÎNTĂRITE)
DE EVENIMENTELE SPECIFICE
NEPLĂCUTE PRIN CARE AM TRECUT,
VASTA LOR MAJORITATE PUTÂND FI
REZOLVATE PRIN EFT.
Nu-i rău pentru un simplu inginer, ei ?
Această afirmaŃie, dacă e adoptată de fiecare
practician medical si de fiecare pacient, va (1)
creste dramatic ratele noastre de însănătosire, în
timp ce (2) va scădea drastic costurile medicale.
Vă rog să notaŃi că această idee ignoră
complet cauzele chimice, atât de valorizate de
modelul medical. Asta, pentru că eu am văzut în
repetate rânduri, îmbunătăŃiri la clienŃi la care
medicamentele sau alte soluŃii chimice au dat
gres într-un mod lamentabil.
Nu vreau să spun că medicamentele,
nutriŃia adecvată si alte asemenea recomandări
medicale nu-si au rostul lor. Sigur că si-l au.
Adesea pot fi vitale. În experienŃa mea totusi,
evenimentele noastre specifice nerezolvate sunt
mai aproape de cauza fundamentală a bolii, decât
orice altceva. De aceea ele merită atenŃia noastră
în primul rând.
Ce evident! PracticanŃii EFT
experimentaŃi, sunt foarte constienŃi de abilitatea
EFT de a sterge definitiv evenimentele specifice
negative din bagajul nostru mental. Acesta e
domeniul în care apar cele mai înalte rate de
succes ale noastre. Până aici, totusi, noi ne-am
concentrat eforturile pe acele evenimente
specifice negative, care stau la baza unei alienări
date, precum fobia, durerea de cap sau un
incident traumatic. E bine…e foarte bine… si am
putea continua tot asa. Pe de altă parte, de ce să
nu folosim EFT la TOATE celelalte evenimente
specifice ce stau în spatele problemelor noastre
mai generale (dar FOARTE importante), cum ar
fi (ca să numesc doar câteva)…
Imaginea despre noi însine
Anxietatea
Depresia
Insomnia persistentă
DependenŃele
Compulsiile
Sentimentele de abandon
Pe măsură ce vă eliberaŃi bagajul
emoŃional de evenimentele voastre specifice, veŃi
avea, bineînŃeles, tot mai puŃine conflicte interne
care să vă solicite organismul. Mai puŃine
conflicte interne se traduc printr-un nivel mai
ridicat de pace personală si printr-o mai mică
suferinŃă emoŃională si fizică. Pentru mulŃi,
această procedură va rezulta într-o încetare
definitivă a unor probleme de o viaŃă întreagă, pe
care alte metode nu au reusit nici măcar să le
clintească din loc. Ce ziceŃi de toate cele spuse
despre pace într-un singur paragraf ?
La fel e si pentru suferinŃele fizice. Si mă
refer aici la toate suferinŃele fizice, de la durerile
de cap, dificultăŃile de respiraŃie sau dezordinile
digestive, până la SIDA, scleroza multiplă si
cancerul. Se acceptă acum, pe scară din ce în ce
mai largă, că toate maladiile fizice sunt cauzate
(sau măcar amplificate) de furii, traume,
vinovăŃii, supărări si toate celelalte sentimente
negative rămase nerezolvate. Eu am avut multe
discuŃii în ultimii ani, cu diversi medici si, tot
mai mulŃi dintre ei consideră deranjamentul
emoŃional ca pe o cauză majoră a maladiilor
serioase. Până acum, totusi, nu a existat o cale
eficientă de eliminare a acestor hoŃi de sănătate.
Putem, desigur, să-i mascăm cu medicamente,
dar cele mai potrivite remedii au fost greu de
găsit. Din fericire, EFT si numerosii lor veri si
verisoare, ne pun la dispoziŃie acum, unelte
usoare si elegante care vor ajuta practicianul
medical serios, să ucidă din rădăcini cauzele
bolii… si nu pacientul.
Ce expun eu aici, NU este un substitut
pentru instruirea de calitate în EFT si NU e nici
un substitut de ajutor profesionist, primit de la
un practician EFT cu experienŃă. Este doar un
instrument care, aplicat cu pricepere, poate
aduce usurare într-o largă gamă de necazuri
(instruirea de calitate sau asistenŃa de calitate îi
67
vor multiplica eficacitatea). Simplitatea lui si
eficienŃa usor de atins îi oferă candidatura ca
metodă mandatară pentru oricine are nevoie de
ajutor, chiar si pentru cele mai dificile probleme.
Stiu că este o afirmaŃie socantă, dar lucrez cu
această metodă de peste un deceniu si am văzut
atât de multe rezultate impresionante, într-o atât
de largă varietate de probleme, încât această
afirmaŃie este usor, dacă nu chiar obligatoriu, de
făcut.
Metoda e simplă (presupunând că stiŃi deja
cum să aplicaŃi EFT)…
1. FaceŃi o listă cu fiecare eveniment
specific supărător de care vă puteŃi aminti. Dacă
nu găsiŃi cel puŃin 50, fie nu aŃi făcut lista în mod
serios, fie aŃi trăit pe o altă planetă. Majoritatea
găsesc sute.
2. În timp ce faceŃi lista, poate vi se pare că
unele evenimente nu par să vă cauzeze niciun
disconfort în prezent. Asta e bine. TreceŃi-l totusi
pe listă. Simplul fapt că vi le amintiŃi, sugerează
o nevoie de rezolvare.
3. DaŃi fiecărui eveniment specific un
titlu… ca si cum ar fi un filmuleŃ. De exemplu :
Tata mi-a dat o palmă în bucătărie---I-am furat
sandvisul lui Suzi---Am alunecat si era să cad în
Marele Canyon---Când am prezentat lucrarea
aia, într-a III-a, toată clasa a râs de mine---Mama
m-a încuiat timp de două zile, în debara---D-na
Adams mi-a spus că sunt tâmpit.
4. Când lista este completă, alegeŃi cei mai
scorburosi copaci din pădurea voastră negativă si
aplicaŃi EFT la fiecare dintre ei, până când, fie
ajungeŃi să râdeŃi de acel eveniment, fie "nici nu
vă mai gândiŃi la el". FiŃi atenŃi, să notaŃi orice
aspecte ce pot iesi la iveală si consideraŃi-le ca
pe niste copaci separaŃi, în pădurea voastră
negativă. AplicaŃi EFT la fiecare dintre acestia.
AsiguraŃi-vă că aŃi insistat suficient pe fiecare
eveniment, până când e rezolvat.
Dacă nu puteŃi stabili scala de intensitate
de la 0 la 10 pentru un anumit filmuleŃ, atunci
presupuneŃi că trebuie să vi-l reprimaŃi si aplicaŃi
10 runde complete de EFT pentru fiecare
amănunt de care vă amintiŃi legat de el. Astfel,
probabilitatea e mare să vi-l rezolvaŃi.
După ce au fost îndepărtaŃi cei mai
scorburosi copaci, continuaŃi cu următorii ca
mărime.
5. RezolvaŃi cel puŃin un filmuleŃ (un
eveniment specific) pe zi… preferabil trei…
timp de trei luni. Vă ia doar câteva minute pe zi.
Cu această viteză, veŃi avea rezolvate de la 90
pînă la 270 de evenimente specifice în trei luni.
Apoi observaŃi cum tot corpul vostru se simte
mai bine. NotaŃi, de asemenea, cum "tendinŃa de
a vă supăra din orice" este mult mai mică. FiŃi
atenŃi cum relaŃiile voastre sunt mai bune si cum
multe din problemele psihologice si/sau
emoŃionale, pur si simplu nu mai există.
RevizitaŃi câteva dintre acele evenimente
specifice si observaŃi cât de nesemnificative au
devenit acele incidente, atât de intens
supărătoare altădată. NotaŃi orice îmbunătăŃire a
tensiunii, a pulsului si a capacităŃii respiratorii.
Vă cer să observaŃi constiincios toate
aceste lucruri, din cauză că, dacă n-o faceŃi, toate
remedierile pe care le obŃineŃi vor fi atât de
subtile, încât s-ar putea să nu le băgaŃi în seamă.
Si atunci, e posibil să renunŃaŃi, spunând “Ei
bine, oricum nu era o problemă importantă”. Asa
se întâmplă mereu cu EFT si de aceea vă atrag
atenŃia asupra acestui aspect.
6. Dacă luaŃi medicamente, e posibil să
simŃiŃi că nu mai aveŃi nevoie de ele. În acest
caz, puteŃi întrerupe dar, vă rog, NUMAI cu
acordul medicului care vi le-a recomandat.
SperanŃa mea este ca Procedura de Pace
Personală să devină o procedură de rutină, pe
întreg pământul. Câteva minute pe zi, vor aduce
îmbunătăŃiri monumentale în performanŃa
scolară, în relaŃii , în sănătate si în calitatea vieŃii
noastre. Dar toate astea nu au nicio semnificaŃie
dacă alŃii (voi) nu pun ideea în practică.
Pace Personală tuturor, Gary
La ce vă puteŃi astepta
Dacă aplicaŃi EFT asa cum am arătat mai sus,
poftele voastre se vor reduce substanŃial din prima zi
si vor descreste cu fiecare zi. Până la urmă, nu veŃi
mai avea nicio poftă si orice substanŃă adictivă vi se
va părea respingătoare. VeŃi fi liber. Atitudinea
68
voastră faŃă de ea se va schimba si chiar vă veŃi mira
cum aŃi putut fi dependent de ea atâta vreme.
Acestea sunt semne sănătoase, bineînŃeles.
Când ajungeŃi la acest punct, trebuie să continuaŃi
procedura încă câteva zile, pentru “a încuia definitiv
problema”.
Odată dependenŃa dispărută, totusi, nu sunteŃi
încă imun la recădere. E recomandabil să evitaŃi orice
tentaŃie viitoare. Si asta se referă la orice fel de
dependenŃă.
Întrebări si Răspunsuri
Î. În cât timp scap de dependenŃă? Durata
variază mult, de la persoană la persoană. În
experienŃa mea, dependenŃele de substanŃe relativ
minore, precum ciocolata, cafeaua, băuturile
răcoritoare si diferite alimente, sunt adesea
îndepărtate în doar câteva zile. Ele, de fapt, devin
respingătoare pentru persoana dependentă. Tocmai
am sfârsit de ajutat o doamnă, care si-a depăsit
dependenŃele pentru băuturile acidulate, suncă
afumată, ceapă, ciocolată, bomboane si cartofi prăjiŃi,
cu una sau două aplicări ale ReŃetei de Bază pentru
fiecare substanŃă. Acum, ea nu mai e tentată de ele.
La alte persoane, durează mai mult, bineînŃeles.
DependenŃele de substanŃe mai puternice,
precum Ńigările, alcoolul, cocaina, etc., de regulă iau
mai mult timp, poate o săptămână sau două. Am
lucrat cu un bărbat care si-a eliminat dependenŃa de
alcool, veche de câŃiva ani, după 3 sau 4 runde de
ReŃetă de Bază. Acest rezultat nu e rar, dar nici nu e
de prevăzut să vi se întâmple frecvent.
Nu există reguli aici. Se termină….când se
termină…si veŃi sti când se întâmplă asta, pentru că
pur si simplu nu vă mai doriŃi substanŃa respectivă.
Simptomele recuperării sunt specifice fiecărei
persoane în parte.
Î. Pot rezolva mai multe dependenŃe în
aceeasi rundă de ReŃetă de Bază? Nu…puteŃi
rezolva doar o singură dependenŃă odată. Nu
combinaŃi două sau mai multe dependenŃe, în aceeasi
rundă de ReŃetă de Bază. FolosiŃi câte o rundă
separată, pentru fiecare dependenŃă. Nu fiŃi surprinsi
totusi dacă, rezolvând o dependenŃă, veŃi scăpa si de
altele în acelasi timp. Se întâmplă uneori, pentru că
ciocănitul coboară anxietatea persoanei în asa
măsură, încât nu mai e nevoie de niciun tranchilizant.
Nu se poate prezice când si cum se întâmplă un astfel
de fenomen minunat, dar el chiar se întâmplă.
Î. Cum ajută EFT pentru scăderea în
greutate? Dacă vreŃi să slăbiŃi, trebuie să vă adresaŃi
cauzei fundamentale. Si această cauză este o
dependenŃă de mâncare, indusă de anxietate… ca si
oricare altă dependenŃă. De fapt, pe primul loc al
dependenŃelor în America, se află dependenŃa de
alimente. Ea este o cale de mascare temporară a
anxietăŃii, la fel ca si tutunul, alcoolul, etc. De câte
ori nu aŃi dat o raită prin frigider când nu vă era de
fapt foame ? De ce aŃi făcut-o ? Pentru a vă domoli o
stare de anxietate ? Poate nu aŃi numit anxietate acea
stare. Poate aŃi numit-o plictiseală sau “poftă
nervoasă”, dar ea era totusi, o formă de anxietate.
Anxietatea care duce la dependenŃa de
mâncare… sau de orice altă substanŃă sau
comportament … poate proveni din multe direcŃii.
Poate veni din stresul în familie sau de la locul de
muncă sau poate veni din niste abuzuri suferite în
copilărie sau din cine stie ce amintiri traumatizante.
Pentru a pierde în greutate, evident, trebuie să
eliminaŃi mai întâi anxietatea care conduce la pofta
nesăŃioasă de a mânca. Ce metodă mai bună de
folosit decât EFT ? În plus faŃă de Procedura de Pace
Personală (descrisă anterior), aplicaŃi perseverent (de
25 de ori pe zi) ReŃeta de Bază pentru
comportamentul de mâncăcios nesăŃios, astfel ca
anxietatea să cedeze. FolosiŃi-o iarăsi, pentru a
reduce, atunci când apar, poftele de alimente care nu
sunt neapărat necesare, (Chiar dacă mor de poftă
pentru plăcinta aia...) si, în timp, cauza dependenŃei
de mâncare… si deci cauza supragreutăŃii voastre…
va dispărea.
69
Folosirea EFT pentru vindecare fizică
Nicăieri nu e mai evidentă relaŃia minte-corp,
ca în EFT. Până acum, aŃi fost martorii (si sper că aŃi
încercat pe pielea voastră) unor dramatice vindecări
fizice, la diferite niveluri.
Iată un început de listă a deranjamentelor
fizice cărora ne-am adresat cu EFT, obŃinând succese
complete sau măcar parŃiale :
Dureri de cap, dureri de spate, înŃepenirea
gâtului sau a umerilor, dureri de încheieturi,
cancer, sindrom de oboseală cronică, lupus,
colită ulceroasă, psoriazis, astm, alergii,
mâncărimi de ochi, dureri generale, urticarii,
insomnie, constipaŃie, colite, slăbirea vederii,
febră muschiulară, muscături de albine,
probleme urinare, amorŃeală de dimineaŃă,
sindrom post-traumatic, disfuncŃii sexuale,
sindromul tunelului carpian, artrită,
amorŃeala degetelor, dureri de stomac, dureri
de dinŃi, tremurături, scleroză multiplă.
Mai sunt multe altele. O listă completă ar fi de
câteva ori mai lungă.
ÎncercaŃi pentru orice
Eu încerc EFT pentru orice deranjament fizic
prezentat mie si, în mod repetat, sunt uimit de
rezultate. Nu am succes 100% (cine are ?), dar adesea
EFT aduc o calmare surprinzătoare acolo unde nimic
altceva nu pare să meargă.
Există mii de maladii fizice care afectează
fiinŃele umane, pentru care stiinŃele medicale au
inventat o largă gamă de remedii. Aceste remedii
variază de la o atingere cu mâna, până la
medicamente si operaŃii.Toate par să aibă rezultate,
pentru unii, uneori. Dar niciunul dintre ele nu are
efect pentru toŃi oamenii, totdeauna. EFT, din
propria mea experienŃă, au un efect atât de
binefăcător, că ar trebui incluse în bagajul de
cunostinŃe al oricărui medic. Si voi face un pas mai
departe. Eu cred că ele ar trebui să fie unele dintre
primele metode folosite de doctor. Iată pentru care
motive :
Usurarea simptomelor este de obicei imediată.
Adesea au efect acolo unde nimic altceva nu
are.
Sunt usor de aplicat.
Iau foarte puŃin timp.
Nu dau dependenŃe.
Nu cunosc nicio altă tehnică de vindecare care
să poată face toate acestea. Voi cunoasteŃi? Oricum,
EFT nu înlocuiesc medicina sau altă practică de
vindecare. Cel mai bine e să lucraŃi împreună cu alŃi
practicieni vindecători.
Că EFT merită un loc proeminent între cele
mai bune metode de vindecare fizică, este de
necontestat. Chiar si observatorul cel mai
neîncrezător trebuie să le recunoască efectele, cu
mare respect. Dar întrebarea evidentă este… de ce
(cum de) au efect ?
Cum se poate ca, dacă tiparul său original este
să se adreseze problemelor emoŃionale, acelasi proces
să funcŃioneze remarcabil de bine pe probleme
fizice ? Există multe mistere în jurul stiinŃelor
medicale si de aceea cercetarea în acest domeniu este
un proces fără sfârsit. EFT nu sunt o excepŃie.
Exact cum curgerea neîntreruptă a sângelui
prin tot corpul este vitală pentru sănătatea cuiva, la
fel este si curgerea energiei prin corp. Astfel,
echilibrând această curgere energetică cu EFT, se
realizează vindecarea fizică.
Este de necontestat că emoŃiile negative
contribuie la deranjamentele fizice. În măsura în care
EFT neutralizează aceste emoŃii negative,
simptomele fizice par să diminueze.
Întrebări si răspunsuri
Î. În cât timp se obŃine calmarea durerii?
Nu există o regulă strictă si rapidă aici. Simptomele
adesea dispar în câteva minute desi, uneori reacŃia e
întârziată la câteva ore. Vindecarea bolii care
cauzează durerea poate dura zile, săptămâni sau luni.
Asa că… fiŃi perseverenŃi. Si, mai ales, consultaŃi-vă
medicul. MulŃi oameni sunt tentaŃi să întrerupă
medicaŃia pe măsură ce se arată vindecarea.
Întreruperea medicaŃiei trebuie făcută numai la
indicaŃia medicului.
Î. Pot aplica EFT pentru mai multe
simptome deodată? Nu! FolosiŃi ReŃeta de Bază
pentru fiecare simptom în parte. ÎncepeŃi cu
simptomul cel mai sever si lucraŃi pe el până
încetează cu totul. Să nu fiŃi surprinsi totusi, dacă,
lucrând cu un simptom, obŃineŃi si calmarea
celorlalte. Se întâmplă frecvent.
Î. Chiar pot obŃine rezultate cu EFT pentru
boli grave, de lungă durată? Sunt foarte constient
că înŃelepciunea convenŃională sugerează că multe
maladii de termen lung sunt Ńinta fixă permanentă a
unui anumit profil medical. Ca urmare, a sugera că
ele pot fi semnificativ reduse sau eliminate prin
ciocănirea metodică a sistemului energetic este întradevăr
de necrezut. E în afara credinŃelor aproape
tuturor celor pe care i-am întâlnit. Dar am văzut cu
ochii mei multe exemple uimitoare si m-as simŃi
vinovat să nu vi le fac cunoscute.
70
Î. Cât de des ar trebui să aplic ReŃeta de
Bază pentru problema mea? Pentru simptome
precum dureri de cap, dureri de stomac, etc... aplicaŃi
ReŃeta de Bază ori de câte ori doriŃi usurare. Pentru
boala care provoacă aceste dureri, ar trebui aplicată
de 10 ori pe zi, până când sunteŃi satisfăcut de
rezultate. Cele 10 aplicări zilnice trebuie răspândite
pe toată lungimea zilei. O soluŃie ar fi să vă formaŃi
obiceiul să aplicaŃi ReŃeta de Bază legând-o de
propriile obiceiuri de rutină… precum :
Când vă sculaŃi dimineaŃa.
Când vă asezaŃi în pat, seara.
Înainte de fiecare masă.
Ori de câte ori folosiŃi baia.
Este de asemenea important să aplicaŃi EFT la
fiecare eveniment specific care ar fi putut cauza
deranjamentul fizic. De asemenea si aplicarea
Procedurii de Pace Personală ajută.
Î. VreŃi să ne spuneŃi câteva dintre
experienŃele avute cu deranjamentele fizice?
Desigur. Dar vă rog să ŃineŃi cont că exemplele de
mai jos sunt doar o mică parte dintre deranjamentele
posibile la care se poate aplica EFT.
Durerea de spate
Cunosc multe persoane care au leziuni serioase
la spate si motivele durerilor lor sunt vizibile cu raze
X. Cu toate astea, după câteva minute de EFT,
durerile lor au scăzut dramatic.
Pare să nu aibă sens, până când nu recunoasteŃi
că stresul se manifestă în muschi care, la rândul lor,
exercită contracŃii anormale în încheieturi. Relaxând
tensiunea musculară cu EFT, aceasta reduce stresul
suplimentar din încheieturi. Rezultatul este o durere
mai mică. Am pierdut sirul la câte dureri de spate am
văzut domolite. Unele dureri dispar complet si nu
mai revin niciodată, în timp ce altele necesită o rutină
de ciocăniri zilnice, pentru a menŃine durerea la un
nivel suportabil.
Dureri de cap si de stomac
Estimez că cel puŃin 90% dintre cazurile pe
care le-am văzut cu aceste simptome au răspuns
foarte bine. Majoritatea au dispărut complet în câteva
minute de aplicare a ReŃetei de Bază.
Sindromul tunelului carpian
Aveam o cină de afaceri într-o seară cu Anne,
a cărei durere la încheietura mâinii era de nivelul 7.
După mai puŃin de 2 minute de ReŃeta de Bază,
durerea dispăruse complet si n-a mai reapărut tot
restul serii. Nu mai e nevoie să spun cât de mirată era
ea, la care nimic altceva nu dăduse rezultate.
Drumurile noastre nu s-au mai încrucisat de
atunci, deci nu stiu cât de mult a durat efectul. Acesta
este tipul de probleme care, totusi, tind să revină si
deci, sunt necesare mai multe runde de bateri.
Psoriazis
Psoriazisul Donnei era atât de rău, că nu putea
să se încalŃe cu nimic. Medicamentele n-o ajutau. Ea
a ciocănit regulat timp de câteva zile si 90% din
psoriazisul ei a dispărut.
Alergii
Acestea de regulă răspund foarte bine. Am
văzut mulŃi oameni care au scăpat de curgerea
nasului, mâncărimea ochilor, strănuturi si o mulŃime
de alte simptome legate de alergii.
ConstipaŃie
Rezultatele variază mult în acest caz dar, din
experienŃa mea, de regulă succesul e asigurat. Unii au
avut succes imediat si permanent, după numai o
sesiune de bateri. AlŃii au avut nevoie de bateri
zilnice, timp de mai multe săptămâni, până
constipaŃia lor cronică de ani si ani, a cedat.
Vă rog să reŃineŃi că nu veŃi obŃine întotdeauna
rezolvarea imediată a deranjamentului fizic si,
uneori, EFT par să nu aibă efect. AveŃi răbdare…si
fiŃi perseverenŃi. Tot ce aveŃi de pierdut este un pic
de timp. Sansele sunt cu voi, dacă stiŃi să profitaŃi de
ele. Asta e valabil pentru toate deranjamentele… nu
numai pentru constipaŃie.
Vederea slabă
Am văzut multe persoane care si-au înbunătăŃit
vederea cu EFT… cel puŃin temporar. Oamenii urcă
pe scenă cu mine, aplică ReŃeta de Bază pentru
vedere si apoi anunŃă o vedere notabil mai clară. Eu
personal, n-am urmărit continuarea unor astfel de
cazuri si nu pot raporta nicio schimbare permanentă.
Bănuiesc totusi că, cu perseverenŃă, o îmbunătăŃire
permanentă este posibilă.
Artrita
Durerea artritică se reduce adesea cu ReŃeta de
Bază. Am văzut asta de multe ori. Dar, datorită
cauzelor profunde, durerea tinde să reapară totusi. De
aceea, trebuie să aplicaŃi ReŃeta de Bază atât pentru
simptome, cât si pentru boala în sine.
E posibil să scăpaŃi pentru totdeauna de artrită
cu EFT ? Nu stiu, pentru că nimeni, după câte stiu eu,
nu a utilizat persistent aceste tehnici pentru acest
scop. Cunoasterea convenŃională ne spune că artrita
nu e reversibilă. Ea nu poate fi vindecată. Poate fi
doar stopată.
71
Totusi, eu am fost diagnosticat cu artrită în
1986 si nu mai am nicio urmă din ea în ziua de azi.
Nu foloseam EFT pe vremea aceea, pentru că nu
stiam de aceste metode. E probabil rezultatul dietei
fără carne si atent urmărite, a schimbării stilului de
viaŃă si a stării de spirit. Sunt convins că EFT mi-ar fi
grăbit însănătosirea.
Folosirea EFT pentru îmbunătăŃirea
imaginii despre sine
Cauza une proaste imagini despre sine
Termenul “proastă imagine despre sine”, se
referă la un sentiment general negativ despre sine.
AutorităŃile în acest subiect nu au elaborat o definiŃie
precisă si nici nu au determinat o cauză exactă. Ca
atare, părerile sunt împărŃite, privitor la modul de
abordare.
Dimpotrivă, EFT sunt mult mai precise în
abordare si focalizează o cauză exactă. Iat-o :
Cauza unei imagini personale proaste este o
acumulare de emoŃii negative privitoare la sine.
AfirmaŃia e evidentă si este expusă aici pentru
că, în acesti termeni, utilitatea EFT este mai usor de
înŃeles. Dacă eliminăm emoŃiile negative, atunci
eliminăm cauza. Iar fără cauză, imaginea proastă
despre sine dispare.
Si ce metodă e mai bună, pentru a elimina
emoŃiile negative, decât EFT?
Imaginea proastă despre sine poate fi boala
numărul unu în lume. Este atât de prevalentă, încât
oricare dintre noi o poartă, într-o măsură mai mare
sau mai mică. Imaginea despre noi însine este adesea
identificată cu lipsa încrederii în noi. Noi tindem să
“radiem” această lipsă de încredere, prin manierele
noastre, prin poziŃii, cuvinte si gesturi, iar ceilalŃi “o
culeg”, fie că noi vrem sau nu. Ca urmare, ea are un
efect major asupra performanŃelor noastre sociale,
personale sau în afaceri.
Uneori joburi, promovări sau vânzări, sunt
câstigate sau pierdute în funcŃie de cum radiem
gândurile proprii spre ceilalŃi. Întâlnirile de prietenie
sau de dragoste pot fi înfloritoare sau se pot stinge, în
funcŃie de felul în care ne proiectăm sentimentele
despre noi însine. Cu cât este mai proastă imaginea
despre noi însine, cu atât mai usor ne supărăm si cu
atât mai intense ne devin amărăciunea, sentimentul
de vinovăŃie, gelozia sau alte răspunsuri emoŃionale.
Când impresia despre noi însine este proastă, tindem
să rămânem înŃepeniŃi pe loc. Nu ne aventurăm în noi
afaceri sau nu iesim din relaŃia care nu ne convine si
să încercăm ceva nou. Unele părŃi ale vieŃii noastre
pot fi foarte monotone si deprimante.
Pe scurt, imaginea despre noi însine este piesa
centrală a tăriei noastre emoŃionale. Calitatea vieŃii
noastre, adesea depinde de ea.
MergeŃi într-o secŃiune de «cum să ne ajutăm
singuri» din orice librărie mare si veŃi găsi
nenumărate cărŃi cu soluŃii privind imaginea despre
sine. În general, ele accentuează atitudinile pozitive
si recomandă exerciŃii despre cum să privim la partea
luminoasă a vieŃii. Ele ne încurajează să ne
concentrăm asupra părŃilor noastre tari si nu asupra
slăbiciunilor si unele recomandă vizualizarea si
afirmaŃiile, ca ajutor pentru a obŃine anumite lucruri.
Eu le aplaud pe toate.
Eu sunt în favoarea oricărei metode care ajută
si multe dintre aceste abordări ajută într-adevăr
oamenii, să-si îmbunătăŃească imaginea despre sine.
Rezultatele sunt un pic cam pestriŃe, totusi. O
îmbunătăŃire aici. O atitudine nouă dincolo. Rareori
reuseste cineva să obŃină o îmbunătăŃire totală a
imaginii despre sine, cu aceste metode.
Motivul pentru care atât de multe dintre aceste
tehnici sunt limitate, constă în aceea că ele fac foarte
puŃin pentru a neutraliza toate îndoielile si
sentimentele negative care alcătuiesc proasta imagine
despre sine. Ele încearcă mai degrabă să le
depăsească, cu megadoze de pozitivism.
E un efort lăudabil, bineînŃeles, dar
sentimentele negative si îndoielile despre sine odată
stabilite, sunt adesea foarte încăpăŃânate. Dacă
drumul vostru prin viaŃă este ca o călătorie cu
autobuzul, atunci aceste dubii si sentimente negative
sunt pasagerii autobuzului. Voi sunteŃi la volan, dar
ei sunt "soferii de rezervă", care gândesc că li se
cuvin scaunele din faŃă. Metodele convenŃionale nu-i
vor muta prea mult de pe locurile lor.
EFT oferă o abordare nouă, înviorătoare, la
această problemă unde, într-adevăr apar schimbări
dramatice, majore. Am văzut oameni complet
transformaŃi prin aceste tehnici. Manierele lor,
postura, cuvintele, gesturile, toate se schimbă, pentru
a reflecta o persoană mai pozitivă, sigură pe sine.
Prietenii si colegii lor de muncă făceau comentarii
despre "noua" persoană, care evoluase sub ochii lor.
Decât încercarea de a instala noi atitudini si
perspective, asa cum tind să facă metodele
72
convenŃionale, EFT efectiv eliberează de îndoieli si
de sentimente negative. Ele ne scapă de acei pasageri
nedoriŃi si-i dă jos din autobuz. Odată iesiŃi din
autobuz, ei nu mai contribuie la o proastă imagine
despre noi însine.
Îndoielile si sentimentele negative despre sine,
care ne construiesc o imagine proastă, sunt forme de
„emoŃii negative”care, bineînŃeles, sunt exact cele
pentru care EFT sunt destinate să elimine.
ReamintiŃi-vă afirmaŃia descoperirii pe care se
bazează EFT...
„Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa unei
întreruperi în sistemul energetic al trupului.”
Cu această propoziŃie în minte, procesul de
îmbunătăŃire a imaginii despre voi însivă este simplu.
AplicaŃi ReŃeta de Bază pentru fiecare emoŃie
negativă pe care o aveŃi. Una câte una, ele vor
dispărea si, pe măsură ce dispar, echilibrul dintre
emoŃiile voastre pozitive si negative se deplasează
inevitabil către cele pozitive. O imagine revigorantă,
de auto-încredere, va iesi la suprafaŃă. Bagajul
nedorit a fost aruncat din autobuz.
Iată ocazia perfectă pentru folosirea Procedurii
de Pace Personală menŃionată anterior. Ea se
adresează în mod automat, tuturor acelor evenimente
negative specifice, care se opun unei sănătoase
imagini despre sine.
Metafora pădurii si a copacilor
Iată o metaforă care vă va ajuta mai departe să
înŃelegeŃi acest concept. ConsideraŃi fiecare dintre
emoŃiile voastre negative sau dintre evenimentele
specifice negative, ca fiind un copac dintr-o pădure a
imaginii negative despre sine. Copacii pot fi reflexia
unor evenimente din trecutul vostru, precum
respingeri, abuzuri, esecuri, temeri, vinovăŃii, etc. Pot
fi sute si pot fi atât de desi, încât să semene cu o
junglă.
Să presupunem deci, că sunt 100 de copaci
bolnavi în pădurea imaginii voastre despre sine. Dacă
tăiaŃi unul (neutralizându-l cu EFT), tot vă mai rămân
99. Desi puteŃi simŃi o oarecare usurare emoŃională,
notabilă si binevenită, tot nu aŃi realizat mare lucru în
curăŃarea pădurii.
Dar ce se întâmplă dacă tăiaŃi metodic, câte un
copac pe zi? Treptat, pădurea se răreste. VeŃi avea
mai mult loc să vă miscaŃi prin ea si mai multe poieni
unde să vă odihniŃi.
În timp... utilizând cu perseverenŃă EFT...toŃi
copacii vor dispărea si în locul lor veŃi avea mult mai
multă libertate emoŃională. Lumea arată altfel când
pădurea (sau jungla) a dispărut si apare la suprafaŃă o
nouă imagine despre sine.
Generalizare
Din fericire, nu va trebui să tăiaŃi toŃi cei 100
de copaci bolnavi, pentru a obŃine un rezultat. Asta
pentru că, folosind EFT pentru a neutraliza câteva
emoŃii negative de un anumit tip, procesul tinde să se
generalizeze asupra tuturor emoŃiilor negative de
acelasi tip, care au mai rămas.
Spre exemplu, presupunem că în pădurea
voastră aveŃi un pâlc de 10 copaci cunoscuŃi ca
„experienŃe abuzive”. AlegeŃi-l mai întâi pe cel mai
mare (cel mai intens) si daŃi-l jos cu EFT. După ce aŃi
tăiat 3 sau 4 astfel de copaci, de obicei veŃi vedea că
restul de 6 sau 7 rămasi vor cădea de la sine.
Echilibrarea sistemului energetic pentru câŃiva
copaci, se va extinde la ceilalŃi copaci de acelasi tip.
PuteŃi apoi repeta acest concept de generalizare
cu alte pâlcuri, care ar putea fi denumite „esecuri”
sau „respingeri”. În acest fel, o pădure de 100 de
copaci ar putea fi curăŃată, tăind doar aproximativ 30
dintre ei.
FiŃi un observator
Cu EFT, schimbări în imaginea despre sine vin
mult mai repede si sunt mult mai puternice decât cu
metodele convenŃionale. Dar schimbările nu sunt tot
atât de rapide ca în cazul fobiilor sau al amintirilor
neplăcute. Pe acelea, EFT adesea le rezolvă în câteva
momente, pe când schimbarea completă a imaginii
despre sine durează, de multe ori, câteva săptămâni.
Asta, pentru că schimbările imaginii despre sine sunt
rezultatul unei eliminări îndelungate, a numeroase
emoŃii negative (copacii) … una câte una.
Când spun că o completă schimbare a imaginii
despre sine ia adesea câteva săptămâni, nu vreau să
spun că între timp nu se întâmplă nimic. Dimpotrivă,
cu fiecare copac tăiat din pădure, apare o shimbare în
imaginea despre sine. Totusi, o eliberare emoŃională
imediată, care vine după îndepărtarea unui singur
copac, de regulă nu e usor de observat, în problema
mai largă a întregii imagini despre sine. Dar,
schimbările cumulate, ce apar după ce am tăiat câŃiva
copaci, devin vizibile dacă sunteŃi un "observator" a
ceea ce se întâmplă.
Schimbările care au loc în interiorul vostru
sunt treptate, subtile si puternice. Ele par a fi atât de
naturale, încât nici nu vă daŃi seama de ele.
Eventual, prietenii vor comenta despre cum v-aŃi
schimbat si astfel veŃi avea dovada incontestabilă.
Dar, până atunci, trebuie să fiŃi un "observator" si să
vă concentraŃi pe ceea ce se întâmplă cu voi.
ObservaŃi, spre exemplu, cum receptaŃi acum,
mult mai usor ca înainte, un refuz. ObservaŃi cum
vorbiŃi în public mult mai des si cum aveŃi mai multă
grijă de persoana voastră. AscultaŃi cum tonul
conversaŃiilor voastre este înclinat mai mult spre
73
partea pozitivă. PriviŃi reacŃiile celorlalŃi, pe măsură
ce radiaŃi o imagine mai sigură pe voi.
A fi un "observator" este important pentru că,
fără asta, aŃi putea ajunge la concluzia că nu se
întâmplă nimic si atunci să renunŃaŃi la proces.
Cum procedaŃi
Metoda este foarte simplă. Este însăsi esenŃa
Procedurii de Pace Personală. Nu sunt decât doi
pasi :
1. FaceŃi o listă cu fiecare emoŃie negativă din
trecut, de care vă puteŃi aminti. IncludeŃi
fiecare dată când aŃi simŃit teamă, respingere,
vinovăŃie, furie, abuz, lacrimi sau orice altă
emoŃie negativă. IncludeŃi atât copacii mari cât
si pe cei mici, dar puneŃi-i în faŃă pe cei mari.
Asta, pentru că pe ei trebuie să-i neutralizaŃi
primii. Nu vă faceŃi probleme dacă nu vi le
reamintiŃi pe toate de la început. Le puteŃi
adăuga pe listă, pe măsură ce vă vin în minte.
2. UtilizaŃi ReŃeta de Bază zilnic, pentru a "tăia un
copac" de pe listă. FaceŃi asta în fiecare zi, până
nicio emoŃie negativă (copac) nu mai există.
"ObservaŃi" tot timpul, progresul pe care-l faceŃi.
PuteŃi face asta de mai multe ori pe zi, dacă vă
permite programul si puteŃi tăia mai mulŃi copaci
într-o zi. Cu toate astea, fiecare copac trebuie
tratat separat. Nu-i strângeŃi laolaltă, în aceeasi
aplicare a ReŃetei de Bază.
După câteva zile din acest proces, veŃi băga de
seamă că "arborii" cu care aŃi început, nu par să mai
existe în viaŃa voastră. Asa e normal să se întâmple si
există multă eliberare în asta. BucuraŃi-vă de ea.
Cuprinsul casetelor video si audio cu EFT
Notă: Casetele video si audio cu EFT sunt discutate si sumarizate în diferite secŃiuni ale acestui manual.
Pentru a evita incomoditatea căutării prin manual a unei anumite referinŃe la o anumită sesiune, iată-le
încă o dată sumarizate aici.
Videocasetele pentru
Partea I
Notă: IniŃial, erau trei casete video pentru
Partea I. Ulterior, acestea au fost copiate pe CD (al
căror preŃ a scăzut foarte mult), ceea ce a necesitat
împărŃirea casetelor video 1 si 2, oarecum prea lungi,
în casetele 1a, 1b, 2a si 2b. Pentru caseta 3, n-a fost
nevoie.
Videocaseta 1a
În această videocasetă, Adrienne si cu mine
ajutăm acest manual, arătând pe noi punctele de
batere si cum se aplică fiecare pas din ReŃeta de
Bază. Noi plecăm aici de la presupunerea că aŃi
citit deja manualul.
Este de importanŃă vitală să ne urmăriŃi, pe
Adrienne si pe mine si să revedeŃi acest segment
până când aŃi memorat tot procesul ce durează un
minut. Odată memorat, îl veŃi Ńine minte toată viaŃa.
Videocaseta 1b
Aici redăm o demonstraŃie completă a întregii
ReŃete de Bază, cu un domn încântător numit Dave,
în timp ce-l ajutăm să-si depăsească intensa frică,
veche de-o viaŃă, de apă. StudiaŃi acest episod. UitaŃivă
la el de mai multe ori. Este o sesiune instructivă,
excelentă, pentru că ilustrează foarte bine cum să
controlaŃi aspectele.
Videocaseta 2a
Această casetă video conŃine fragmente dintrun
seminar live în care este explicată teoria din
spatele EFT si apoi EFT sunt aplicate la două grupuri
de persoane, pe scenă. Un grup lucrează contra
temerilor si celălalt grup contra durerii.
Videocaseta 2b
În această videocasetă vă arătăm mai multe
cazuri de EFT în acŃiune. Iată ce veŃi vedea:
**Larry: El îsi depăseste claustrofobia
intensă, în timp ce face ceea ce, de obicei, este
circumstanŃa cea mai plină de tensiune pentru
el…stă pe bancheta din spate a unui autoturism
de dimensiuni mici, într-un trafic aglomerat
din San Francisco.
**Pam: O dependentă de ciocolată, nu-si mai
doreste ciocolata.
**Becci: Teama ei de soareci îi asudă mâinile
chiar si numai dacă se gândeste la vreunul.
74
Până la sfârsit, un soarece îi va atinge degetele
si ea va spune, “Nu pot crede că eu sunt cea
care fac asta. Eu fac asta“.
**Stephen: Un băiat de 6 ani este învăŃat
aceste tehnici de către tatăl său si astfel nu-si
mai roade unghiile.
**Adam: Acesta este fiul meu, care foloseste
EFT pentru a-si îmbunătăŃi cu 14 găuri scorul
la golf.
**Cheryl: Ea este arătată la unul din
seminariile noastre, cum foloseste EFT cu
mine, contra fricii sale de vorbit în public.
Prima noastră sesiune avusese loc în urmă cu
un an si de atunci ea n-a mai simŃit această
teamă.
**Jackie: Ea a avut un accident cu 10 ani în
urmă, care a lăsat-o incapabilă să-si ridice
braŃul mai mult de câŃiva centimetri, din cauza
unei intense dureri în umăr. În câteva minute
pe scenă, ea obŃine calmarea completă a
durerilor si-si poate ridica braŃul cât vrea de
sus, fără nicio durere. Această sesiune arată
conversaŃia noastră după seminar, când
discutăm despre acest “miracol“.
**Cindy: Ca si Jackie de mai sus, Cindy
avusese un accident în urmă cu 3 ani si nu-si
putea ridica braŃul, fără durere. Ea consultase
numerosi doctori si terapeuŃi, fără niciun
rezultat. În câteva minute cu EFT, ea-si ridică
braŃul oricât de sus vrea, fără nicio durere.
**Veronica: Începe cu o puternică dorinŃă
pentru o Ńigare si atunci aplică EFT pentru a-si
elimina pofta. În plus, ea trăieste emoŃii
puternice amintindu-si cum a fost violată de
propriul tată. După această unică sesiune (pe
care o veŃi urmări aici, în întregime) ea
reuseste să treacă complet peste această
amintire traumatizantă.
**Norma: Ea este dislexică si întotdeauna a
avut nevoie să citească un paragraf de patru
sau cinci ori înainte de a-l putea înŃelege. Ea se
vindecă în doar câteva minute si capătă un nou
job, care-i cere să citească cu voce tare în faŃa
oamenilor.
Videocaseta 3
Această casetă are titlul “6 Zile la AV“ si arată
imagini din vizita noastră la AdministraŃia
Veteranilor din Los Angeles, pentru a-i ajuta pe
veteranii din războiul din Vietnam, care sunt
handicapaŃi emoŃional. Acest loc pune EFT la cel mai
puternic test, din cauză că acesti soldaŃi au făcut
terapie timp de peste 20 de ani, cu foarte puŃine
progrese sau chiar niciunul. VeŃi vedea cum
intensitatea lor emoŃională se topeste în câteva
momente.
Nicăieri nu veŃi găsi o dovadă mai evidentă
despre puterea a ceea ce învăŃaŃi acum. MenŃionez
acest episod miscător în “Scrisoarea deschisă“ de la
începutul acestui manual.
Notă importantă
Vă rog să notaŃi că, în toate videocasetele 2a,
2b si 3, Adrienne si cu mine folosim diferite
scurtături pe care le-am învăŃat de-a lungul anilor.
Cu experienŃa noastră îndelungată, noi stim când
putem să scurtăm procesul si facem asta întotdeauna
în interesul eficienŃei. AmintiŃi-vă, de obicei avem
de-a face cu persoane străine, sceptice si lucrăm în
cele mai dificile circumstanŃe….pe scenă. Ca atare,
noi folosim scurtături (descrise în Partea a II-a a
acestui curs), ori de câte ori este posibil si rareori
aplicăm ReŃeta de Bază în întregime.
FiŃi siguri totusi că, dacă am fi avut timp să
aplicăm procesul în întregime, asa cum îl învăŃaŃi în
Partea I din acest curs, am fi obŃinut aceleasi
rezultate. Ar fi fost cu câteva secunde mai lung… dar
doar atât.
Principalul scop al acestor sesiuni este să vă
dea startul în direcŃia unei experienŃe, arătându-vă
cum funcŃionează aceste tehnici în lumea reală…cu
oameni reali…pentru o largă varietate de probleme.
Ele vă scot din sala de clasă si vă arată cum sunt
aplicate aceste tehnici si cum răspund oamenii la ele.
De asemenea, în unele cazuri, unele bateri au
fost scoase de pe casetă, pentru a avea posibilitatea
unei experienŃe mai bogate, fără să vă încărcaŃi
timpul cu repetarea constantă a unor proceduri pe
care deja le-aŃi învăŃat în altă parte a acestui curs. Eu
nu vă învăŃ ReŃeta de Bază aici, pe videocasetele 2a,
2b si 3. Asa ceva am facut detaliat, în partea de
început a acestui manual si pe videocaseta 1.
Videocasetele 2a, 2b si 3 sunt, toate, despre
experienŃă.
Videocasetele pentru Partea a II-a (8 casete)
Videocaseta 1 – Recapitulare
Această casetă este o punte între Partea I si
Partea a II-a, unde Partea I este redată pe scurt si sunt
revăzute multe dintre noile concepte introduse în
Partea a II-a. Discutăm aici despre piedicile
întâmpinate în atingerea perfecŃiunii, scurtăturile si
metafora pădurii si copacilor.
75
Videocaseta 2 – Exemple din audienŃă
Restul casetelor video conŃin o combinaŃie
condensată a două seminarii de câte trei zile. Această
videocasetă începe cu începutul acelor seminarii si
explorează o largă varietate de probleme…atât
emoŃionale cât si fizice…si oferă o perspectivă
nepreŃuită asupra puterii imense a EFT. Se discută
probleme precum teama de vorbit în public,
agorafobia, anxietatea, migrena, durerile de cap,
dureri fizice, teama de zbor, depresia,
fibromialgia si hipertensiunea.
Este si o discuŃie de pe scenă asupra
Descoperirii si unele demonstraŃii importante de
Inversare Psihologică. Aceste ultime demonstraŃii
sunt deosebit de importante pentru studiul vostru.
Videocaseta 3 – Probleme EmoŃionale I
Sunt trei sesiuni pe această casetă. Prima este
cu Jason, care lucrează pentru furie si trădare,
rezultate din faptul că l-a părăsit nevasta si a primit
ordin de restricŃie care-i interzice să-si vadă fetiŃa.
A doua sesiune este cu Veronica. O veŃi
recunoaste ca fiind doamna care a folosit EFT pentru
că fusese violată de tatăl ei, din a doua videocasetă
din Partea I. Ea apare aici, trei sau patru luni mai
târziu si tot nu mai are probleme emoŃionale cu
privire la acea problemă. Aceasta este dovada de
necontestat a puterii EFT asupra chiar si a celor mai
intense dintre emoŃii.
Pe această casetă, ea lucrează asupra unei
probleme cu totul diferite. Ea are emoŃii intense
evidente, despre faptul că a fost abandonată,
singură si n-a fost iubită atunci când era copil.
Sesiunea noastră cu EFT elimină problema si
Veronica revine a doua zi, pentru a ne spune că se
simte "usoară ca un fulg".
A treia sesiune este cu Sandhya, care lucrează
asupra emoŃiilor ei privind experienŃele avute de tatăl
său în timpul Holocaustului din Al Doilea Război
Mondial.
Videocaseta 4 – Probleme EmoŃionale II
Pe această casetă sunt două sesiuni. În prima
sesiune, Marlys foloseste EFT pentru a depăsi o
"suferinŃă din dragoste"…o obsesie privind
pierderea relaŃiilor amoroase. Pe măsură ce se
desfăsoară această sesiune EFT, ies la iveală mai
multe aspecte si problemele se dezvăluie într-o
modalitate înlănŃuită. Astfel, reiese faptul că mama
ei nu a iubit-o si, după aplicarea EFT, ea ajunge să
râdă despre asta.
În a doua sesiune, Kathy are trei probleme: (1)
o teamă de a fi atinsă (îmbrăŃisată), (2) un incident
traumatic în care mama ei turnase apă fiartă pe ea
si (3) o durere în umăr care provenea de la faptul că
fusese bătută. Kathy răspunde favorabil la EFT si
Pregătirea (Inversarea Psihologică) nu este necesară,
chiar dacă sunt executate numeroase runde de EFT.
Videocaseta 5 – Probleme Fizice
Pe această casetă sunt patru sesiuni.
Mai întâi, Connie J. are o falcă înŃepenită,
problemă care se trage din faptul că scrâsneste din
măsele în timpul somnului. Scrâsnitul este atât de
puternic, încât ea trebuie să poarte o placă dentară în
timpul nopŃii, pentru a-si proteja dinŃii. Cu EFT, ea
câstigă adevărata eliberare de această problemă, în
câteva minute, chiar dacă o avea de doi sau trei ani.
Connie mai avea o durere de cap pe care si-a
eliminat-o, aplicându-si singură EFT.
În a doua sesiune, Patricia vine pe scenă cu o
criză de astm, de care suferea de peste zece ani. Ea
cunoaste o usurare dramatică cu EFT si mărturiseste
că a doua zi dimineaŃă, tot atât de bine respira. Ea îsi
calmează, de asemenea simŃitor, o durere de spate,
chiar dacă are hernie de disc.
Dorothy a venit pe scenă cu bătăi neregulate
de inimă, care constituie o problemă pentru care
EFT nu fuseseră niciodată folosite. Dar, deoarece noi
încercăm pentru orice, am aplicat EFT si aici, cu
rezultate excelente.
Connie M. foloseste EFT pentru durerea de
ceafă care, după cum spune ea, apăruse din cauze
emoŃionale. Ea obŃine usurare completă.
Videocaseta 6 – DependenŃe
Această sesiune începe cu două doamne care
manifestă o disfuncŃie alimentară clinică.
Conceptele din această conversaŃie conduc la cauzele
din spatele tuturor comportamentelor de dependenŃă,
inclusiv disfuncŃiile alimentare.
Apoi, urmează (1) o importantă discuŃie despre
cauzele dependenŃelor si (2) o întreagă sesiune în
care EFT sunt folosite pe un grup de persoane, pentru
a le învinge poftele immediate de ciocolată, Ńigări si
alcool.
Videocaseta 7 – Toxine Energetice, Fobii
si PerseverenŃă
Această importantă casetă pune accentul pe
efectul toxinelor energetice si pe valoarea
perseverenŃei în folosirea EFT.
Prima parte este un interviu cu Todd, care nu
obŃine niciun rezultat pozitiv în timpul seminarului,
din cauză că îi stau în cale toxinele energetice. El
revine apoi, o lună mai târziu, pentru a povesti
membrilor unui alt seminar, despre efectul formidabil
76
pe care l-a avut o schimbare în dietă asupra
insomniei, durerii de ochi si depresiei sale.
Urmează apoi o sesiune neobisnuită, în care
mai multe persoane obŃin ameliorare în teama lor de
serpi. Totusi, chiar dacă ameliorările sunt dramatice
după standardele convenŃionale, ele sunt considerate
lente si relativ ineficiente după standardele EFT. Si
asta, din cauza toxinelor energetice pe care le
suspectăm a fi prezente în încăpere. E necesară
perseverenŃă, pentru a obŃine usurare pentru
majoritatea acestor persoane.
În sfârsit, arătăm valoarea perseverenŃei într-o
sesiune cu Grace, care era afectată de o intensă
depresie si de multe alte probleme. Pe scenă, am
obŃinut o foarte usoară ameliorare, dar perseverenŃa
ei si atenŃia acordată dietei în următoarele săptămâni
crează o îmbunătăŃire majoră în starea sa emoŃională.
Ea povesteste cu mult entuziasm despre asta, într-o
conversaŃie prin telefon.
Videocaseta 8 – Probleme obisnuite,
Întrebări si Răspunsuri
Aceasta este o casetă cu generalităŃi care
explică folosirea EFT în domenii precum sportul
(golf), afacerile, vorbitul în public, nehotărârea,
imaginea despre sine si relaŃiile.
Ea conŃine de asemenea, numeroase întrebări
obisnuite, puse din audienŃă, care vă completează
înŃelegerea.
Audiocasetele pentru Partea I
Pentru a vă lărgi si mai mult experienŃa cu
EFT, am inclus câteva ore de cazuri, pe casete audio.
Ca si în casetele video, nu veŃi avea de ascultat doar
teorie. Acestea sunt persoane reale cu probleme reale.
VeŃi auzi cum unii scapă de probleme de-o
viaŃă, în doar câteva momente, în timp ce alŃii au
nevoie de mai multă perseverenŃă. Ne veŃi auzi, pe
Adrienne si pe mine, aplicând EFT unor probleme
emoŃionale severe si cum acestea dispar în urma
baterilor. VeŃi auzi, de asemenea, despre rezolvări
parŃiale ale unor deranjamente ce nu dispar complet.
Pe scurt, aceste casete audio sunt un supliment pentru
curcubeul vostru de experienŃe, oferindu-vă
informaŃii utile, pe care le puteŃi folosi când aplicaŃi
EFT.
CitiŃi următoarele, înainte de a asculta
casetele
**Aceste casete audio conŃin o serie de sesiuni
telefonice, conduse de asociata mea de afaceri,
Adrienne Fowlie si de mine. Ele sunt o
colecŃie de sesiuni live, înregistrate cu un
casetofon de birou. Desi calitatea sunetului
este destul de bună, înregistrările nu au fost
făcute în atmosfera perfect izolată fonic a unui
studio de înregistrare specializat.
** Unele dintre aceste sesiuni sunt cu persoane
care-si aplică singure EFT. Ascultând, veŃi fi
literalmente un “observator“ direct la modul
în care aceste persoane îsi aplică aceste
tehnici pentru o mare varietate de probleme
emoŃionale si fizice. Toate acestea vă vor da
un nepreŃuit “simŃ“ despre ceea ce puteŃi
obŃine prin aplicarea EFT la voi însivă si la
alŃii.
** Alte sesiuni sunt cu persoane care au folosit
EFT în trecut si vă povestesc acum despre
experienŃele lor de atunci încoace. Asta pentru
a avea o imagine mai bună despre natura
permanentă a rezultatelor acestor tehnici.
**Scopul acestor casete audio este să vă
lărgească experienŃa cu aceste tehnici. El nu
este acela de a vă învăŃa procesele de bateri
propriu-zise. Asta învăŃaŃi din manual si din
videocaseta 1a. Astfel, ca si în videocasetele
2a, 2b si 3, am scos mare parte din bateri,
pentru ca să vă puteŃi concentra pe reacŃiile
pacienŃilor si pe alte detalii ale tehnicilor.
**VeŃi auzi unele probleme foarte personale
si asta pentru că avem permisiunea celor
implicaŃi. Ei au fost de acord pentru ca alŃii (ca
voi) să poată beneficia de aceste tehnici
minunate. Tuturor, le datorez multe mulŃumiri.
**RepetiŃia este foarte importantă pentru
învăŃare. Deci, mă veŃi auzi repetând unele
puncte importante, privite din diferite unghiuri,
de mai multe ori pe aceste casete. Nu ca să vă
plictisesc. Ci ca să fixez concepte importante
în modul vostru de gândire.
**Aceste sesiuni sunt pentru educaŃia voastră
si nu pentru distracŃie (desi unele dintre ele
sunt foarte amuzante). As fi putut să le fac
scurte si elegante…editându-le astfel încât să
pun rapid în evidenŃă de fiecare dată alte
puncte…si mereu altele. Procedând astfel, v-as
fi lipsit de posibilitatea să “simŃiŃi“ si să
“aprofundaŃi“ aceste procese. Pe de altă parte,
unele conversaŃii ies din subiect si intră în zone
neinteresante pentru acest curs. Editând aceste
casete audio pentru educaŃia voastră, am tras o
linie de demarcaŃie între aceste două extreme,
77
întotdeauna interesat să includ cât mai multă
informaŃie utilă pot.
**Vă rog să observaŃi că baterile pe care le
auziŃi pe aceste casete vă vor suna diferit faŃă
de acelea cu care v-am învăŃat. De fapt, nu
sunt diferite. Totul este pur si simplu mai
scurt si capătă doar o formă oarecum diferită
**Asa cum am menŃionat în secŃiunea de pe
videocasete, Adrienne si cu mine suntem
practicieni avansaŃi ai acestor tehnici si le
aplicăm de mulŃi ani. Ca urmare, noi folosim
unele dintre scurtăturile despre care am
menŃionat anterior.
Dar există si o altă tehnică pe care o folosim în
audiocasete.
Adrienne si cu mine am investit timp si bani
pentru a învăŃa Tehnologia Vocală a Dr. Roger
Callahan, într-un efort de a preciza mai bine
punctele de batere, existenŃa Inversării
Psihologice, etc. Noi am folosit această formă
de diagnostic, prezentată pe casetele audio,
pentru a economisi timp dar, întotdeauna,
folosim aceleasi puncte de batere pe care leaŃi
învăŃat si voi. Când am învăŃat prima dată
Tehnologia Vocală, am crezut că este un ajutor
major în aplicarea acestor proceduri. După ani
de experienŃă, totusi, nu mai cred că adaugă
vreo valoare notabilă si nu le-am mai folosit.
Eu am dezvoltat o tehnică de diagnostic
mai utilă, care vă este prezentată în detaliu în
setul nostru de casete video “Pasi spre a deveni
un terapeut complet.“ Cei interesaŃi în aceste
lecŃii avansate, ar trebui să consulte aceste
videocasete.
După cum am menŃionat anterior,
diagnosticarea este dincolo de scopul acestui
curs. În schimb, v-am predat ReŃeta de Bază
(care se bazează pe conceptul reviziei 100%),
pentru că este un înlocuitor adecvat în vasta
majoritate de cazuri. Fiecare rundă este cu
câteva secunde mai lungă si este posibil să
aveŃi nevoie de puŃin mai multe runde
(perseverenŃa) pentru a obŃine aceleasi
rezultate. În orice caz, vorbim aici de doar
câteva secunde sau minute (pe problemă) mai
multe …nu săptămâni sau luni.
** ObservaŃi în aceste casete audio nu numai
ce spun pacienŃii, ci si diferenŃele din vocile
lor, de dinainte si de după aplicarea EFT.
ObservaŃi de asemenea că, de multe ori,
pacienŃii emit un “oftat“ foarte relaxat, după
bateri. El pune în evidenŃă usurarea de poverile
emoŃionale.
** Pe câteva casete veŃi auzi un bubuit de
fond. El e rezultatul unei proaste funcŃionări a
casetofonului meu si nu bătaia inimii cuiva.
** PuteŃi fi tentaŃi să vă uitaŃi la “Cuprinsul
Sesiunilor“ de mai jos si să mergeŃi direct la
“problema voastră“, de pe casetă. E în natura
umană, presupun, dar vă rog, nu neglijaŃi
restul casetelor audio, doar pentru că nu vi se
par a se aplica vouă, în acest moment. Ele
conŃin amănunte valoroase, care vă vor
amplifica abilităŃile în aplicarea EFT.
Cuprinsul sesiunilor
1. De la Barbara până la Paulette
Barbara (7 min 35 sec): Usurare de o amintire
traumatică (lovită de un scut de vânt), o durere de
cap si insomnie.
Del (9 min 56 sec): El stă în picioare, în vârful unui
acoperis, cu un telefon celular în mână, si-si
depăseste o frică de înălŃime veche de-o viaŃă, foarte
puternică. Frica este eliminată atât de complet, încât
el ajunge să practice parasutismul. Durerea cervicală
si de încheieturi de asemenea cedează.
Mike (3 min 28 sec): LicenŃiat în psihologie, el
consideră acest proces uimitor. El reuseste să-si
calmeze foarte rapid suferinŃa din dragoste (după
ruptura cu iubita lui)…. desi îi este greu să creadă.
Ingrid (9 min 23 sec): Ea avusese un sindrom bowel
iritabil, dureri de cap, “arsuri de ochi“ si
constipaŃie, aproape constante, timp de mulŃi ani. Ea
obŃine o reducere substanŃială a tuturor acestor
probleme si devine de-a dreptul amuzantă, vorbind
despre constipaŃia ei, spre sfârsitul acestei sesiuni.
Paulette (4 min 40 sec): Teama ei de zborul cu
avionul, veche de-o viaŃă, dispare. După EFT, ea
merge de două ori cu avionul, fără nicio frică.
2. De la Buz până la Bruce
Buz (9 min 10 sec): Un caz grav de suferind de Stres
post traumatic (SPT). AscultaŃi cum îsi povesteste
cea mai intensă amintire de război a sa, ca si cum ar
fi o plimbare prin magazine.
Donna (1 min 35 sec): Ea foloseste EFT pentru a fi
ajutată în legătură cu viziunea pe care o are.
Kieve (9 min 45 sec): AcordaŃi o atenŃie deosebită
acestui caz. Kieve a învăŃat aceste tehnici exact ca si
voi si le-a aplicat la 150 de persoane, obŃinând
78
rezultate uimitoare. El ne povesteste doar despre
câteva persoane pe care le-a ajutat pentru fobii, SPT,
migrene, dureri de sold si alte probleme. StăpâniŃi
bine aceste tehnici si veŃi obŃine si voi rezultate la fel
de bune.
Cathy (7 min 23 sec): Această doamnă a suferit
zilnic de durere de spate, de la un accident de masină
avut cu 24 de ani în urmă si a încercat orice metodă
imaginabilă pentru a scăpa de ea…fără niciun ajutor
real. Ea ne spune cum durerea i-a cedat complet după
folosirea acestor tehnici de batere. Cathy si-a
îmbunătăŃit de asemenea foarte mult si anxietatea si
insomnia zilnice.
Bruce (11 min 22 sec): Avusese scleroză multiplă
timp de sapte ani si obŃine o îmbunătăŃire notabilă a
forŃei în picioare. El e imobilizat într-un scaun cu
rotile, dar se ridică în picioare în timpul sesiunii. El
îsi recapătă sensibilitatea mâinilor si picioarelor sisi
reduce durerea de spate, precum si tulburările de
somn.
3. De la Geri până la Bonnie
Geri (10 min 15 sec): Această psihoterapeută avea o
puternică teamă de dentisti. După cum va reiesi în
timpul sesiunii, ea avea mai multe temeri decât
crezuse. Această sesiune ne ajută să înŃelegem că
temerile noastre, ca si alte emoŃii negative, uneori
conŃin aspecte diferite.
Shad (4 min 43 sec): Îsi menŃine sub control stresul
si anxietatea zilnice, cu EFT. De asemenea, foloseste
tehnicile pentru a-si îmbunătăŃi scorul la golf.
Margie (3 min 50 sec): Îsi reduce la zero pofta
puternică de ciocolată de care era dependentă, în
doar câteva momente. Ea spune că ciocolata nici nu
mai are gust bun pentru ea acum.
Mary (12 min 16 sec): Depăseste ceea ce ea numeste
o teamă globală si planetară si-si micsorează
durerile de genunchi si de spate.
JoAnn (4 min 11 sec): Eliminare rapidă a durerii de
gât si a simptomelor alergice.
Bonnie (8 min 38 sec): Dezordini emoŃionale o fac
să nu poată înghiŃi mâncarea în mod normal. Într-o
singură sesiune, ea depăseste unele emoŃii
neidentificate si apoi înghite usor mâncarea.
4. De la Steve până la Doris
Steve (13 min 0 sec): Suferind de o maladie
(Anemie Hemolitică) puŃin cunoscută, obŃine usurare
substanŃială de oboseală, greutate sau mâncărime la
ochi, durere de spate (cu spasme muschiulare) si
numeroase alte simptome. El elimină, de asemenea, o
problemă legată de furie, precum si cosmarurile
legate de aceasta.
Rachel (3 min 53 sec): Ea-si neutralizează emoŃia
puternică pe care o are amintindu-si de o încercare
de crimă asupra ei de către un prieten si îsi depăseste
o problemă de respiraŃie în acest proces.
Geoff (11 min 50 sec): El consultase cinci psihiatri
în trecut, dar nu-si putuse diminua depresia. În două
sesiuni foarte scurte cu EFT, depresia cedează
complet.
Karen (6 min 17sec): Ea are o oboseală cronică,
cauzată de insomnie si astfel, niciodată nu se simte
odihnită. Usurarea îi vine după numai o sesiune cu
EFT.
Mike (7 min 50 sec): El este un caz extrem, de
teamă de vorbit în public, care se ameliorează
dramatic. El mărturiseste cum a vorbit fluent, într-o
prezentare publică, după ce a folosit EFT.
Doris (1 min 44 sec): Este o pacientă cu cancer care
ne povesteste despre usurarea ei emoŃională după
folosirea EFT si se descrie ca si cum ar avea un “nou
trup”.
5. Bonnie
Bonnie (35 min 9 sec): Ea îsi îmbunătăŃeste
substanŃial imaginea despre sine prin perseverenta
folosire a EFT. Bonnie a fost supusă la numeroase
abuzuri în copilărie si urmase terapia convenŃională
timp de peste 28 de ani, plătind peste 50 000 $. Ea
cunoaste îmbunătăŃiri fără egal, cu privire la
nenumărate amintiri traumatice, dureri de cap,
timiditate, sentimente de neadecvare, ronŃăit de
unghii, o fobie, anxietate, insomnie si depresie.
6. De la Jim până la Dorothy
Jim (2 min 40 sec): Claustrofobia sa, provocată de
faptul că fusese închis într-un dulap, în întuneric,
dispare în 5 minute.
Patricia (5 min 11 sec): Victimă a unui viol, ea
trece de la 10 la 0 cu privire la două aspecte separate
ale acestei experienŃe traumatice.
Juanita (1 min 57 sec): Anxietatea ei permanentă,
este îndepărtată în câteva minute.
Susan (2 min 12 sec): Durerea provocată de o
lovitură în spate primită la golf, dispare în mai puŃin
de un minut.
79
Geri Nicholas (9 min 28 sec): Această
psihoterapeută profesionistă apare pentru a doua oară
pe aceste casete. De data aceasta, ea dă mai multe
amănunte despre modalitatea personală în care
foloseste EFT pentru ea si pentru alŃii.
Dorothy Tyo (12 min 1 sec): În sfârsit, un interviu
fascinant cu o hipnoterapeută profesionistă, care a
folosit EFT exact asa cum învăŃaŃi si voi acum,
pentru a ajuta oamenii, în probleme variind de la
durerea fizică până la teama de vorbit în public, de
la teama de păianjeni până la fumat.
1
O Schemă de Utilizare a EFT
Mai jos, se află o diagramă care vă arată un format…sau o schemă…de utilizat
EFT. Este un ghid util, pentru a sti unde vă aflaŃi în proces si devine a doua voastră
natură, după ce l-aŃi folosit de câteva ori. Folosirea lui este descrisă pe video si veŃi găsi
o sesiune dedicată acesteia, spre sfârsitul primei casete video, din seria de videocasete
din Partea a II-a.
Fii specific ori de
câte ori este posibil
Identifică
Problema
Aplică
ReŃeta de Bază
Fără Rezultat Rezultat ParŃial Rezultat Complet
Pregătire, Aspecte
Toată RB, RC, Toxine
Aplică
ReŃeta de Bază
Ajustată
Verifică si Reaplică
Dacă e necesar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

O zi plina-ochi de pace, va ureaza cristian_kinetoterapy.....si tot ceva doriti in viata.. Doresc ca fiecare sa poata posta liber cu conditia pastrari bunului simt si fara postari xenofobe si rasiste. Cu totii suntem copii Divinitatii.